direct naar inhoud van Toelichting
Plan: partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1241-0001

Toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Technische onvolkomendheden

Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vastgesteld. Bij het toepassen van dit plan in de dagelijkse praktijk zijn enkele juridisch technische onvolkomenheden naar voren gekomen. In dit voorstel benoemen wij deze technische onvolkomenheden en herzien partieel de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals voorgesteld.

Voorwaardelijke verplichting(en)

Bij wijzigingen en herzieningen van het bestemmingsplan is het veelal noodzakelijk om te waarborgen dat afspraken met betrekking tot het slopen van gebouwen of het realiseren van inrichtingsmaatregelen vast te leggen. Tot voor kort zijn dergelijke afspraken vastgelegd met de verzoeker door middel van een overeenkomst met bankgarantie. In het geval niet wordt voldaan aan de afspraken dan verbeurt de verzoeker de bankgarantie aan de gemeente. Het vastleggen van afspraken met verzoekers door middel van bankgaranties wordt steeds problematischer. Om dit te ondervangen is sinds 2013 gewerkt aan het toepassen van een publiekrechtelijke wijze van het vastleggen van afspraken met verzoekers, de voorwaardelijke verplichting. Hierbij kunnen aan de regels van het bestemmingsplan regels worden toegevoegd die het de verzoeker verplichten om bij gebruikmaking van de toegestane ontwikkeling ook de inrichtingsmaatregelen te realiseren of bebouwing te slopen. Vanuit de ontwikkelingen in de jurisprudentie is gebleken dat afspraken publiekrechtelijk kunnen worden geregeld in de regels, door middel van het instrument van de voorwaardelijke verplichting.

De regels van het bestemmingsplan Buitengebied worden partieel herzien om de voorwaardelijke verplichting en de mogelijkheid tot het bestemmen naar Groen toe te voegen in de diverse wijzigingsbevoegdheden.

Putterweg 83 en 85 in overeenstemming brengen met Staat van wijzigingen

Onderdeel van het over het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 was de Staat van Wijzigingen. In deze Staat van Wijzigingen zijn alle verschillen benoemd tussen het ontwerp-bestemmingsplan en het plan dat is vastgesteld. Het gaat hierbij om zowel de ambtshalve wijzigingen als de wijzigingen die zijn aangebracht op basis van de ingediende zienswijzen. Gebleken is dat voor de locatie Putterweg 83 en 85 er een verschil is tussen de verbeelding en de Staat van Wijzigingen. In de Staat van Wijzigingen is benoemd dat deze locatie de bestemming 'Wonen' krijgt. Dit besluit is echter niet juist vertaald naar de verbeelding. Op de verbeelding heeft de locatie de bestemming 'Bedrijf – Niet agrarisch. Om deze fout te herstellen wordt de verbeelding aangepast.