direct naar inhoud van Artikel 23 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Buitengebied - IJsselzone, Windesheim
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10010-0004

Artikel 23 Recreatie - Verblijfsrecreatie

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsmatige exploitatie van recreatief verblijf in kampeermiddelen;
 • b. gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatieve voorzieningen niet genoemd onder d tot en met h;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. detailhandel;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. horeca;

ten dienste van de bestemming;

 • c. gebouwen ten behoeve van onderhoud, beheer en sanitaire voorzieningen;
 • d. stacaravans;
 • e. bijbehorende bouwwerken bij stacaravans;
 • f. bedrijfswoningen;
 • g. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
 • h. trekkershutten;
 • i. een houtsingel ter plaatse van de functieaanduiding 'houtsingel';

met daaraan ondergeschikt:

 • j. wegen en paden;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. geluidwerende voorzieningen;
 • m. openbare nutsvoorzieningen;
 • n. infrastructurele voorzieningen;
 • o. groenvoorzieningen;
 • p. water;met de daarbij behorende:
 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van alle gebouwen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ' maximum oppervlakte (bvo) (m2)' staat aangegeven;

23.2.2 Specifieke gebouwen

Voor het bouwen van de in artikel 23.1 onder c, d en g genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 • c. de dakhelling van een gebouw mag niet minder dan 30° bedragen;
 • d. de dakhelling van een gebouw mag niet meer dan 50° bedragen.
23.2.3 Stacaravans

Voor het bouwen van stacaravans gelden de volgende regels:

 • a. het aantal stacaravans per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal standplaatsen' staat aangegeven;
 • b. de oppervlakte van een stacaravan met bijgebouw mag niet meer dan 40 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie uitgesloten - stacaravans' zijn geen stararavans toegestaan;
23.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij stacaravans

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij stacaravans gelden de volgende regels:

 • a. het aantal bijbehorende bouwwerken per stacaravan mag niet meer dan 1 bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk en de bijbehorende stacaravan mag niet meer dan 40 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 meter bedragen.
23.2.5 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 bedragen met dien verstande dat, indien en voor zover de gronden grenzen aan de bestemming 'Recreatie-Dagrecreatie', het aantal per bestemmingsvlak niet meer dan 2 mag bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak van bedrijfswoningen' staat aangegeven;
 • c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m³ bedragen.
23.2.6 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan de oppervlakte van de bedrijfswoning;
 • b. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
23.2.7 Trekkershutten

Voor het bouwen van trekkershutten gelden de volgende regels:

 • a. het aantal trekkershutten per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 bedragen met dien verstande dat, indien en voor zover de gronden grenzen aan de bestemming 'Recreatie-Dagrecreatie', het aantal per bestemmingsvlak niet meer dan 2 mag bedragen;
 • b. de oppervlakte van een trekkershut met inbegrip van een berging mag niet meer dan 21 m² bedragen.
23.2.8 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zonder dak bij stacaravans en bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak bij stacaravans en bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen.
23.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van de gronden;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
23.4 Afwijken van de bouwregels
23.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 23.2.2 onder a om toe te staan dat de goothoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 1 meter;
 • b. het bepaalde in artikel 23.2.2 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 1 meter;
 • c. het bepaalde in artikel 23.2.2 onder c om toe te staan dat de dakhelling van een gebouw wordt verkleind dan wel dat een gebouw (gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak;
 • d. het bepaalde in artikel 23.2.2 onder d om toe te staan dat de dakhelling van een gebouw wordt vergroot;
 • e. het bepaalde in artikel 23.2.5 onder a voor de bouw van een extra bedrijfswoning, indien dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
 • f. het bepaalde in artikel 23.2.6 onder b2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • g. het bepaalde in artikel 23.2.6 onder c om toe te staan dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter.
 • h. het bepaalde in artikel 23.2.8 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten wordt vergroot tot niet meer dan 18 meter;
 • i. het bepaalde in artikel 23.2.8 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van andere dan onder j genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals uitzichttorens en duiktorens wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter.
23.4.2 Voorwaarden

De in artikel 23.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de cultuurhistorische waarden van de gronden;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
23.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van detailhandel met een gezamenlijke vloeroppervlakte van meer dan 50 m²;
 • b. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van horeca met een gezamenlijke vloeroppervlakte van meer dan 100 m²;
 • c. het gebruik van kampeermiddelen voor permanente bewoning;
 • d. het gebruik van de gronden voor stacaravans ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie uitgesloten - stacaravan';
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.