direct naar inhoud van Artikel 8 Centrum
Plan: Colmschate e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D117-OH01

Artikel 8 Centrum

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform het gestelde in artikel 29.2, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' het wonen niet is toegestaan;
 • b. zorgwoningen;
 • c. detailhandel, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • d. dienstverlening, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • e. horecabedrijven die in de van deze planregels deel uitmakende bijlage Staat vanhoreca-activiteiten zijn aangeduid als categorie 2a, 2b, 3a of 3b met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • f. praktijken ten behoeve van medische en/of therapeutische doeleinden, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • g. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als milieu-categorie 1 of 2, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • h. maatschappelijke doeleinden, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;

en mede bestemd voor:

 • i. standplaatsen en warenmarkten

met de daarbij behorende

 • j. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken en speelvoorzieningen, e.d.;
 • k. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, voet- en rijwielpaden, inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen e.d.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen
 • a. Op de tot 'Centrum' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerkendie ten dienste staan van deze bestemming;
 • b. Het totale brutovloeroppervlak van de functie zoals bedoeld in artikel 8.1 onder e mag niet meer bedragen dan 1.000 m2.
8.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

8.2.3 Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een overkapping worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 5 m;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen.
8.3 Afwijken van de gebruiksregels
8.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 8.1 onder g ten behoeve van andere bedrijven, mits het betreft bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs kunnen worden gelijkgesteld met bedrijven die op de plaats ten aanzien waarvan de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zijn toegestaan krachtens artikel 8.1 onder g.

8.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • g. de parkeersituatie.