direct naar inhoud van Artikel 7 Bos
Plan: Colmschate e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D117-OH01

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en bebossing;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. het behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke waarde van de gronden;

met de daarbij behorende

 • f. paden, verhardingen, e.d.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de tot 'Bos' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op en in deze gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het vellen of rooien van houtgewas, anders dan bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand;
 • b. het ontginnen, afgraven of egaliseren van boswallen of singels;
 • c. het aanleggen en/of verharden of stabiliseren van wegen, paden en/of parkeerplaatsen;
7.3.2 Uitzonderingen

Het in artikel 7.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. werken en werkzaamheden, waarmee op grond van een omgevingsvergunning is of mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. werken en werkzaamheden, waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan, indien daarvoor geen omgevingsvergunning vereist was;
 • d. werken en werkzaamheden, die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde dermate ondergeschikt van aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de in artikel 7.1 bedoelde waarden niet is te verwachten.
7.3.3 Toepassingsvoorwaarden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in dit artikel bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.