direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Buitengracht-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D114-OH01

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in niet gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met
  • 1. een beroep of bedrijf aan huis conform het gestelde in artikel 27.2;
  • 2. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 1';
 • b. zorgwoningen, uitsluitend na toepassing van het bepaalde in artikel 18.4;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is tevens een ondergrondse parkeervoorziening toegestaan;


met de daarbij behorende

 • d. tuinen en erven;
 • e. paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen
 • a. Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming;
 • b. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 60% bedragen;
 • c. De gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag:
  • 1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen;
  • 2. op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2, niet meer dan 100 m2bedragen;
  • 3. op bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2, niet meer dan 150 m2bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een onderdoorgang in stand te worden gehouden met een bebouwingsvrije hoogte van 2,75 m.
18.2.2 Aanvullende bouwregels hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient in de voorgevel-bouwgrens te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid;
 • d. het hoofdgebouw dient te worden afgedekt met ten minste 2 hellende dakvlakken, waarvan de helling niet minder dan 200 en niet meer dan 600 mag bedragen;
 • e. in afwijking van het gestelde in lid d mag het hoofdgebouw plat worden afgedekt indien ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de aangeduide goothoogte gelijk is aan de aangeduide bouwhoogte ;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a is het ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' toegestaan een ondergrondse parkeervoorziening buiten het bouwvlak te bouwen;
 • g. de diepte van een ondergrondse parkeervoorziening mag maximaal 3,50 meter bedragen.
18.2.3 Aanvullende bouwregels aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw, bedragen;
 • c. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen;
 • f. de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens mag
  • 1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 300 m2 0 m bedragen;
  • 2. op bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 300 m2 niet minder dan 1 m bedragen.
18.2.4 Aanvullende bouwregels bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' uitsluitend overkappingen worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 2 m bedragen;
18.3 Afwijking van de bouwregels
18.3.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub c, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan worden toegestaan dat:

 • a. in afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.2 onder c de goothoogte aan de achterzijde van het hoofdgebouw mag worden verhoogd met ten hoogste 2 m ten behoeve van de realisering van een dakopbouw;
 • b. in afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.3 onder a een erker of ander ondergeschikt bouwdeel zoals entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits:
  • 1. de diepte niet meer dan 1,5 m bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning, bedraagt;
  • 3. de oppervlakte niet meer dan 6 m2 bedraagt;
  • 4. de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt;
  • 5. de afstand tot de openbare ruimte niet minder dan 2,5 m bedraagt.
 • c. in afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.3 onder a een overkapping mag worden gebouwd op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt;
 • d. in afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.3 onder f de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag worden verkleind tot 0 m.
18.3.2 Toepassingsvoorwaarden

Het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden toegepast, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.
18.4 Afwijking van de gebruiksregels
18.4.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub c, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan worden toegestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen.

18.4.2 Toepassingsvoorwaarden

Het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden toegepast, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.