direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Buitengracht-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D114-OH01

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding, waterafvoer en waterberging;
 • b. oeverstroken;
 • c. ligplaatsen voor woonschepen, ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats';
 • d. nutsvoorzieningen, zoals rioolgemalen;

met de daarbij behorende

 • e. bruggen;
 • f. dammen;
 • g. duikers;
 • h. kades;
 • i. taluds;
 • j. beschoeiingen e.d.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming.

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Bepalingen betreffende woonschepen

Van woonschepen:

 • a. mogen de goothoogte en hoogte van een woonschip, gemeten vanaf de waterlijn tot de goot of boeiboord respectievelijke tot het hoogste punt, niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m boven de waterlijn bedragen;
 • b. mag de lengte niet meer dan 20 m bedragen;
 • c. mag de breedte van een woonschip niet meer dan 5 m bedragen;
 • d. mag per aanduidingsvlak 'woonschepenligplaats' maximaal één woonschip gerealiseerd worden.
17.3.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden als bedoeld in lid 17.1 buiten de aanduiding 'woonschepenligplaats' als ligplaats voor woonschepen en andere drijvende woongelegenheden.