direct naar inhoud van 3.2 Demografische gegevens
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

3.2 Demografische gegevens

3.2.1 Woonbeleid

Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in het 'Woonplan Emmen – Actualisatie 2005' dat in mei 2007 door de raad is vastgesteld. Het inzetten op een bevolkingsgroei tot 120.000 inwoners in 2020 plus de realisatie van de bijbehorende woningvoorraad zijn belangrijke uitgangspunten. Het woonplan bevat richtinggevende woningbouwkaders voor de verschillende kernen in de gemeente.

Woonvisie 2012-2017, Thuis in Emmen

Dit woonplan is inmiddels geactualiseerd. De 'Woonvisie 2012-2017, Thuis in Emmen' is in mei 2012 door het college van B&W vrij gegeven voor inspraak. In oktober 2012 wordt de woonvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Met de 'Woonvisie 2012-2017, Thuis in Emmen' is een nieuwe koers ingeslagen voor het wonen. Het uitgangspunt van groei naar 120.000 inwoners is verlaten. Het huidige beleid gaat uit van stabilisatie of zelfs afname van de bevolkingsomvang. De woningmarkt is sinds 2008 in crisis en het einde daarvan lijkt medio 2012 nog niet in zicht. De prioriteiten in het woonbeleid liggen bij lage inkomensgroepen, senioren, herstructurering in relatie tot bevolkingskrimp & vergrijzing en duurzaamheid (in het bijzonder energiebesparing).

Het gemeentelijk beleid is sterk gericht op het bieden van huizen met een goede kwaliteit en keuzemogelijkheden in woningtype en locatie voor lage inkomensgroepen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de corporaties. De vraag naar kwaliteit wordt steeds belangrijker, zeker in gebieden waar bevolkingskrimp gaat optreden. Terugdringen van de energielasten is nodig, omdat deze een steeds groter deel van de woonlasten vormen. Dit geldt niet alleen voor bewoners van huurwoningen, maar ook voor bewoners van goedkope koopwoningen.

Het aantal en aandeel seniorenhuishoudens neemt toe. Het gemeentelijk woonbeleid wil het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen woning faciliteren. Dit gebeurt door senioren te stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken. Nieuwbouw voor senioren moet levensloopbestendig zijn en in de buurt van voorzieningen staan. Voor senioren met een zorgbehoefte moeten de juiste woonzorgarrangementen worden aangeboden. Hiervoor worrd een kader ontwikkeld samen met corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Voor mensen die om andere redenen zorg en begeleiding nodig hebben, wordt gestreefd naar maatwerk en een goede inbedding in de samenleving. Waar het gaat om leefbaarheid van wijken en dorpen is het beleid gericht op vergroten van de participatie en zeggenschap van bewoners (via Emmen Revisited). Zorg bestaat er over de onderkant van de koopmarkt (de verouderderde, niet energiezuinige en goedkope koopwoningen), onder andere in Angelslo. De gemeente wil een fonds oprichten om eigenaren die hun woning willen verbeteren en energiezuinig willen maken een steuntje in de rug te bieden.

Het woningbouwprogramma gaat uit van de toevoeging van 100-300 woningen per jaar aan de woningvoorraad. De feitelijke woningproductie kan hoger liggen omdat in het kader van herstructurering woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De grootste nieuwbouwopgave ligt bij huurwoningen die geschikt zijn voor senioren.

Woonvisie 2012-2017, Gebiedsgerichte uitwerking

Voor Angelso gelden in het woonbeleid de onderstaande aandachtspunten:

  • Woningbouw gelieerd aan het winkelcentrum doorzetten. Wel onderzoeken of het juiste aanbod wordt gerealiseerd en eventueel herprogrammeren.
  • Aan woningbouwplannen voor potentiële binnenwijkse ontwikkellocaties die zijn opgenomen in het Masterplan Angelslo geen medewerking verlenen, tenzij het nieuwbouw voor senioren betreft.
  • Bij aangetoonde behoefte van De Horst voor zorggerelateerde woningbouw medewerking verlenen aan ontwikkeling aan de rondweg (ten zuiden van De Horst).

Deze uitgangspunten sluiten aan bij het wijkprogramma 2009-2014 (Emmen Revisited). Een aandachtspunt bij de verdere uitvoering van de herstructurering is de stedenbouwkundige opzet van de wijk. De opzet en inrichting sluiten minder goed aan op de actuele woonwensen en –behoeften, in het bijzonder die van de groeiende groep ouderen in de wijk. Geschikt maken van de wijk (woningen en woonomgeving) voor de groeiende groep senioren is een belangrijke opgave. Bij herprogrammeren van woningbouwlocaties zijn senioren een potentiële doelgroep. De grootste opgave voor Angelslo is de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

Voor Angelso gelden de volgende aandachtspunten:

  • Woningbouw gelieerd aan het winkelcentrum doorzetten. Wel onderzoeken of het juiste aanbod wordt gerealiseerd en eventueel herprogrammeren.
  • Aan woningbouwplannen voor potentiële binnenwijkse ontwikkellocaties die zijn opgenomen in het Masterplan Angelslo geen medewerking verlenen, tenzij het nieuwbouw voor senioren betreft.
  • Bij aangetoonde behoefte van De Horst voor zorggerelateerde woningbouw medewerking verlenen aan ontwikkeling aan de rondweg (ten zuiden van De Horst).

Deze uitgangspunten sluiten aan bij het wijkprogramma. Een aandachtspunt bij de verdere uitvoering van de herstructurering is de stedenbouwkundige opzet van de wijk. De opzet en inrichting sluiten minder goed aan op de actuele woonwensen en –behoeften, in het bijzonder die van de groeiende groep ouderen in de wijk. Geschikt maken van de wijk (woningen en woonomgeving) voor de groeiende groep senioren is een belangrijke opgave. Bij herprogrammeren van woningbouwlocaties zijn senioren een potentiële doelgroep. De grootste opgave voor Angelslo is de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

De nieuwe uitleglocatie Oude Meerdijk in ontwikkeling ligt ten zuidoosten van Angeslo. Deze locatie bedient het hoge prijssegment met kavels voor vrijstaande woningen. De locatie is kansrijk voor het bedienen van de vraag van hogere inkomens gemeentebreed. Deze uitleglocatie maakt geen onderdeel uit van het plangebied, hiervoor is een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld.

3.2.2 Demografische gegevens

De bevolking van de kern Emmen is tot 2011 gegroeid. Deze groei is gerealiseerd in de uitbreidingswijken Parc Sandur en Delftlanden en in de bestaande wijken Barger-Oosterveld, Emmen-Centrum en Emmermeer. In de andere wijken van Emmen is de bevolking stabiel gebleven of gedaald. De grafiek geeft de bevolkingsontwikkeling voor Angelslo weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010008-0701_0004.jpg"

Tussen 2002 en 2011 is het aantal inwoners van de wijk Angelslo iets afgenomen. Dit is heeft plaastgevonden volgens een grillig patroon. De herstructurering van de woningvoorraad (sloop woningen) is hieraan mede debet.


Leeftijdsopbouw Angelslo 2002-2011

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd te zien. De leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar zijn in aantal gegroeid tussen 2002 en 2011. Deze groei lijkt wel af te vlakken vanaf 2008 voor de leeftijdscategorie 55-75 jaar en vanaf 2010 voor de 75-plussers. De leeftijdscategorieën tot 40 jaar zijn in aantal afgenomen. Deze afname lijkt voor de leeftijdsgroepen 0-15 en 25-40 jaar iets af te vlakken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010008-0701_0005.jpg"


Wordt gekeken naar het aandeel van de onderscheiden leeftijdsgroepen in de wijkbevolking dan valt op dat het aandeel 75-plus is toegenomen. Ook is het aandeel van de groep 15-25 jaar toegenomen. Het aandeel van de leeftijdsgroepen tussen 25 en 55 jaar is gedaald. Het aandeel van de overige onderscheiden leeftijdsgroepen is redelijk constant.


afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010008-0701_0006.jpg"

3.2.3 Woningvoorraad

In de periode 2002-2011 is de woningvoorraad in Angelslo iets gegroeid. Op 1 januari 2011 stonden er 3.776 woningen in de wijk.

In de periode 2005-2009 is in het kader van Emmen Revisited ingezet op vergroten en differentiëren van de woningvoorraad in de wijk. De Landschaplaan en omgeving en de Boerschaplaan en omgeving zijn/worden aangepakt: bestaande woningen zijn gesloopt en zijn/worden vervangen door nieuwbouw en er zijn bestaande woningen gerenoveerd. Ook is er sprake van (plannen voor) nieuwbouw en renovatie van woonzorgcomplex De Horst.

De meest recente cijfers over de samenstelling van de woningvoorraad dateren van 1-1-2009. De samenstelling was op die datum als volgt: 49,1 % eigen woningbezit, 43,2 % in bezit van corporaties en de overige 8% was in handen van beleggers en particuliere verhuurders. Bijna driekwart van de woningen in de wijk is grondgebonden (op 1-1-2009). Het meest voorkomende woningtype is de rijwoning. Het aandeel vrijstaand en twee-onder-een kap is ruim 15%.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010008-0701_0007.jpg"

3.2.4 Wijkprogramma Angelslo 2009 - 2014

In juni 2009 is het "Wijkprogramma Angelslo 2009-2014" ondertekend. Wonen is een van de thema's in dit programma. De wijk heeft een zwakke positie op de woningmarkt en dit maakt ingrijpen nodig. Citaat: "Het type woningen in de wijk is éénzijdig: zowel in grootte als in verschijningsvorm. Naast de éénzijdigheid is ook de grootte van de woningen een knelpunt. De woningen zijn klein en mensen missen bergruimte in de woningen, waardoor zij óf uitbouwen om de woning realiseren óf verhuizen naar een andere wijk. Ook in de huurmarkt is de behoefte aan grotere woningen te zien, veelal vanuit de vraag van allochtone gezinnen.
In de wijk zijn buurten met een negatieve ontwikkelingen. Dit betreft met name het gebied ten zuiden van de Statenweg. Er doen zich zorgelijke ontwikkelingen voor in de particuliere woningvoorraad. De conclusie in het wijkprogramma is dat de wijk een zwakke positie op de woningmarkt heeft en dat ingrijpen nodig is.


De volgende activiteiten voor wonen zijn opgenomen in het wijkprogramma:

  • Onderzoek naar vergroting inhoud woningen met respect voor architectuur/stedenbouwkundige structuur;
  • Nieuwbouw Boerschaplaan en omgeving van huurwoningen en starterskoopwoningen met veel opties;
  • Nieuwbouw wonen, welzijn & zorgcomplex.