direct naar inhoud van 3.1 Archeologie en monumenten
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

3.1 Archeologie en monumenten

3.1.1 Archeologie

De aanleiding voor het opnemen van de archeologische waarden en verwachtingen in bestemmingsplannen vloeit voort uit het Verdrag van Valletta, de Monumentenwet 1988, de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010. In de Monumentenwet is vastgelegd dat gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening dienen te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt. Uit de verbeelding en de planregels van het bestemmingsplan dient de zorg voor de genoemde archeologische waarden te blijken.

In het kader van de Monumentenwet en de Culturele Alliantie tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe heeft de gemeente Emmen eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Hiervoor is een archeologische beleidsadvieskaart gemaakt met daarbij een rapport die als toelichting op de kaart dient. Het doel van deze documenten is om aan te geven wat de kern vormt van het archeologiebeleid en waar de beleidskeuzes zijn gemaakt. Het gemeentelijk archeologiebeleid is ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan nog in ontwikkeling. Vooruitlopend op vaststelling van dit beleid zijn in dit ontwerpbestemmingsplan de gemaakte beleidskeuzes opgenomen. De beleidsadvieskaart zal voor vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De archeologische waarden en verwachtingen zijn in dit ontwerpbestemmingsplan vertaald in de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie". Met deze vertaling is op eenvoudige wijze in beeld gebracht of archeologische waarden in het geding zijn of kunnen zijn en zo ja, op welke manier daarmee dient te worden omgegaan. Binnen de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is een onderverdeling gemaakt in 6 dubbelbestemmingen. Per dubbelbestemming zijn planregels opgenomen voor de te bouwen oppervlakte en een omgevingsvergunningsstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De maatvoering voor vrijstelling is afhankelijk van de te verwachten waarden of verwachtingen en is vertaald naar oppervlakten en dieptes. Bij overschrijding van de gestelde vrijstellingseisen bij ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat de aanwezige waarde of verwachting moet worden onderzocht.

Omdat de Rijksmonumenten al uitputtend zijn beschermd via het wettelijke stelsel van de Monumentenwet (zie artikel 11 MW) zijn in dit ontwerpbestemmingsplan geen aanvullende regels opgenomen.

3.1.1.1 Archeologische monumenten

Binnen het plangebied liggen twee (beschermde) archeologische monumenten. Het gaat om twee megalietgraven (hunebedden) die op de AMK zijn aangeduid als 'terrein van zeer hoge archeologische waarde'. het gaat om de volgende percelen:

  • perceel sectie F nr. 7846 (ten oosten van Fokkingeslag nrs. 16 - 34);
  • perceel sectie F nr. 7852 (ten noorden van Haselackers nrs. 17 - 23).
3.1.1.2 Archeologische verwachtingswaarde

Het gehele plangebied heeft de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' gekregen. Op de in voorbereiding zijnde Archeologische Beleidsadvieskaart voor de gemeente Emmen heeft het plangebied een middelhoge tot hoge verwachting gekregen.

Een deel van het plangebied maakt verder deel uit van een (vermoedelijk) Celtic Field (het zuidwestelijk deel van het plangebied). Celtic Fields zijn door de provincie benoemt tot terreinen van provinciaal belang archeologie (PBA). Hier wordt bijzonder belang aan gehecht waardoor er een specifiek onderzoeksprotocol geldt.

3.1.2 Monumenten

Rijksmonumenten

Op grond van de Monumentenwet 1988 kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) objecten aanwijzen als beschermd rijksmonument. In het plangebied zijn geen objecten aangewezen als beschermd rijksmonument.

Provinciale monumenten

In maart 2009 is de provinciale monumentenlijst Drenthe gepubliceerd. Op deze lijst staat één object dat in het plangebied is gelegen. Het gaat om de Statenweg 2. Op de verbeelding is dit monument aangeduid als 'karakteristiek'.

Gemeentelijk monumenten

Op 14 oktober 2008 is de gemeentelijke monumentenlijst in werking getreden. Op deze lijst staan geen objecten die in het plangebied liggen.