direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke doeleinden;
 • a. kantoren;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. sport- en speelgelegenheden;
 • e. toegangswegen, in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de voorgevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht;
 • d. de bouw- en goothoogte en dakhelling bedragen de bestaande bouw- en goothoogte en dakhelling, met dien verstande dat in afwijking hiervan ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximale bouwhoogte' de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer mag bedragen dan is aangegeven.
9.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bij een hoofdgebouw mag maximaal 20 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
9.4 Afwijken van de bouwregels
9.4.1 Bevoegdheid

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. artikel 9.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak mogen worden gerealiseerd met een maximum vloeroppervlak van 50 m2;
 • b. artikel 9.2.1 onder d in die zin dat de bouwhoogte van een gebouw mag worden verhoogd met maximaal 1 meter.
9.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 9.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de in de bestemming begrepen doeleinden en de doeleinden van omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen, worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.