direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen(voorziening);
 • b. park;
 • c. plantsoen;
 • d. water;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. multifunctioneel speelveld;
 • h. fiets- en voetpaden;
 • i. in- en uitritten;
 • j. bestaande parkeervoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Binnen de bestemming is mede begrepen het behoud, herstel en de ontwikkeling van bestaande beplanting.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.
10.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen en maximaal 20 m² vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten maximaal 5 meter mogen bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken behorende bij sport- en speelgelegenheden mag maximaal 6 meter bedragen en een totale vloeroppervlakte hebben van maximaal 75 m2.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of parkeervoorzieningen;
 • b. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
 • c. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen;
 • d. het verwijderen en/of ontbossen van gronden met houtopstanden/houtwallen.
10.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in artikel 10.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer betreffen;
 • b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
10.4.3 Combinaties

Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

10.4.4 Beperkingen

De in artikel 10.4.1 bedoelde vergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.