direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080502-VA01

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, groenstroken en beplanting;
 • b. bebossing;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. sloten, bermen en beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. straten;
 • f. paden en andere verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. een watertoren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - watertoren';
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouw mag uitsluitend een watertoren worden gebouwd;
 • b. een watertoren mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - watertoren';
 • c. de bouwhoogte van een watertoren zal ten hoogste 30,00 m bedragen.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.