direct naar inhoud van Artikel 27 Waarde - Karakteristieke boerderijpanden / woningtypen
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 27 Waarde - Karakteristieke boerderijpanden / woningtypen

 

27. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Karakteristieke boerderijpanden / woningtypen’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), te­vens bestemd voor de bescherming van de cultuurhistorisch en/of landschappelijk waardevolle hoofdvorm van de specifiek als zo­danig aangeduide karakteristieke boerderijpanden of ka­rakteristieke woningtypen, zoals omschreven in bijlage 1.

27. 2.    Bouwregels

Voorzover (delen van) bestemmingsvlakken zijn voorzien van de aanvullende bestemming “Karakteristieke boerderijpan­den / woningtypen” zal, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de vormgeving en maatvoering van de karakteristieke boerderijpanden en de karakteristieke woningtypen voldoen aan de eisen die zijn ge­steld in bijlage 1 bij deze regels ten aanzien van de panden en types die corresponderen met de type-aanduidingen, dan wel de genoemde bebouwing in het bebouwingsschema, die eveneens corresponderen met de type-aanduidingen.

27. 3.    Ontheffing van de bouwregels

a.    Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenre­dige afbreuk wordt gedaan aan de afwegingscriteria opgeno­men in bijlage 1, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 27.2., zulks overigens met inachtneming van de voor het be­treffende bestemmingsvlak opgenomen regels;

b.    Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 27.2., indien de karakteristieke boerderij of het karakteristieke woningtype door calamiteiten teniet is ge­gaan en herbouw in de oorspronkelijke staat redelijkerwijze niet verlangd kan worden, zulks overigens met inachtneming van de voor het betreffende bestemmingsvlak opgenomen regels.