direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 3 Detailhandel

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in de vorm van een supermarkt, met daarbij behorende slijterij, tot een winkel vloeroppervlak van maximaal 1500 m2 w.v.o.; indien de bestaande supermarkt groter is dan de genoemde 1500 m2 brutovloeroppervlak dan is dat toegestaan;
 • b. opslag, herverpakking en/of verkoop van consumentenvuurwerk en theatervuurwerk tot maximaal 10.000 kg per vestiging/inrichting, indien de veiligheidsafstanden zoals bedoeld in art. 1.2 en 1.3 van Bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit worden aangehouden ten opzichte van een kwetsbaar object of geprojecteerd kwetsbaar object als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en deze veiligheidsafstanden op het eigen terrein worden gerealiseerd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' voor een parkeerterrein voor gemotoriseerd - en fietsverkeer;

met de daarbij behorende

 • d. toegangspaden, in- en uitritten;
 • e. groen-, waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen;
 • f. straatmeubilair;
 • g. reclame - objecten;
 • h. overige functioneel met de bestemming Detailhandel verbonden voorzieningen;

met dien verstande dat

 • i. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

ten aanzien van gebouwen geldt dat:

 • a. alleen gebouwd mag worden binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de voorgeschreven maximale bouwhoogte in acht dient te worden genomen;

ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

 • c. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel en het verlengde daarvan: bouwhoogte maximaal 1 m;
 • d. overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
 • e. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • f. vlaggenmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
 • g. gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen: bouwhoogte maximaal de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte; oppervlakte maximaal 10 m2;
 • h. overige reclameobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m; oppervlakte maximaal 10 m2;
 • i. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.