direct naar inhoud van Artikel 11 Leiding - Gas
Plan: Stadscentrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va

Artikel 11 Leiding - Gas

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor gastransportleidingen en gasontvangstations met bijbehorende belemmeringenstrook.

11.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere voorkomende bestemming(en), gelden voor het bouwen van alle bouwwerken de volgende regels:

 • a. alleen bouwwerken voor het leidingtransport van gas zijn toegelaten;
 • b. bouwwerken zijn toegelaten tot een hoogte van 5 meter, waarvan gebouwen elk tot een oppervlak van 20 m2.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits hierbij

 • sprake is van een veilige (verkeers-, sociale en/of externe veiligheid) invulling, en
 • geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
 • geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen, en
 • geen afbreuk gedaan wordt aan het doelmatig functioneren van de leiding en de veiligheid daarvan, en
 • geen kwetsbare objecten worden toegelaten, en
 • vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de leiding;

met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend andere maten en percentages genoemd worden;
 • b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. het bepaalde onder 11.1 en bouwwerken voor de andere voorkomende bestemming(en) toestaan, mits die bebouwing geen onevenredige afbreuk doet aan het doelmatig functioneren van de leiding en de veiligheid daarvan.
11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven of ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van gesloten verharding;
 • c. het planten van diepwortelende of hoogopgaande bomen en beplanting dan wel het rooien van diepwortelende of hoogopgaande bomen en beplanting;
 • d. het permanent opslaan van goederen en/of afvalstoffen;
 • e. het aanleggen, dempen, verruimen of vergraven van watergangen of andere wateren;
 • f. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • g. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage.
11.4.2 Uitzondering

Het onder het 11.4.1 genoemde verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op de eerste dag van terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
 • c. waarvoor eerder vergunning is verleend dan de eerste dag van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
 • d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten.
11.4.3 Voorwaarden

De vergunning wordt alleen verleend als:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de leiding en de veiligheid daarvan;
 • b. werken of werkzaamheden geen gevaar voor personen en/of goederen opleveren;
 • c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de leiding.
11.5 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' te laten vervallen, mits het gebruik van de leiding permanent is komen te vervallen of de leiding zelf niet meer aanwezig is. Voordat van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, wordt vooraf schriftelijk advies ingewonnen bij de beheerder van de leiding.