direct naar inhoud van Artikel 12 Tuin
Plan: Woonwijken Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 12.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. erkers en ingangspartijen aan een woning;
 • b. bijgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', en
 • c. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
12.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 12.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. van ingangspartijen aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 1 m bedragen,
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 1/3 van de breedte van de betreffende gevel van de woning, en
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 0,25 m meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning doch niet meer dan 4 m;
 • b. van erkers aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 2,5 m bedragen, doch ten opzichte van de voorgevel, indien het voorerf minder dan 6 m diep is, ten hoogste 1,5 m;
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van de woning;
  • 3. de bouwhoogte niet meer bedragen dan:
   • 0,25 m meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de betreffende woning doch niet meer dan 4 m;
   • indien de woning bestaat uit één bouwlaag, de goothoogte van de woning;
  • 4. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand van een erker tot de openbare weg of het openbaar groen niet minder dan 1 m bedragen;
  • 5. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand tot het zijerf niet minder dan 0,25 m bedragen;
 • c. voor zover de gronden als bedoeld in sublid 12.2.1, bij een woning behoren, mag het bouwperceel voor ten hoogste 50% worden bebouwd;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   3 m  

12.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 12.2.2, onder e, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheidingen tot een hoogte van 2 m, uitsluitend achter de voorgevelrooilijn.