Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

Artikel 9 Woongebied 2

9.1 Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. grondgebonden woningen en gestapelde woningen;
met de daaraan ondergeschikte:
 1. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 2. de uitoefening van een bedrijf aan huis;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. (ontsluitings-)wegen en paden;
 5. groenvoorzieningen;
 6. nutsvoorzieningen;
 7. speelvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
 1. tuinen, water, terreinen en erven;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
9.2 Bouwregels
9.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. het maximum aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 3. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 4. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd indien de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' niet is opgenomen;
 5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 6. elk woongebouw en woning dient bereikbaar te zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied.
9.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
 1. bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak of op het achtererfgebied;
 2. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m;
 3. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6 m;
 4. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m; 
 5. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6 m;
 6. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken (uitgezonderd overkappingen) bedraagt: 
totale oppervlakte per bouwperceelmaximale gezamenlijke oppervlakte
tot 300 m²60 m²
van 300 m² tot 500 m²80 m²
van 500 m² tot 750 m²90 m²
van 750 m² tot 1000 m²100 m²
van 1000 m² en meer150 m²
 
met dien verstande dat het achtererf voor maximaal 50% bebouwd mag worden. 
9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m. bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn of direct gelegen aan een watergang maximaal 1 m mag bedragen;
 2. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 m;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
9.2.4 Overkappingen
Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:
 1. per bouwperceel is maximaal 1 overkapping toegestaan;
 2. overkappingen mogen, achter de voorgevellijn, zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 3. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m² bedraagt.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Algemeen
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 2. bewoning als afhankelijke woonruimte;
 3. seksinrichtingen.
9.3.2 Aan huis verbonden beroep
Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 1. ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 45 m² wordt gebruikt voor het aan-huis-verbonden beroep;
 2. degene die het aan-huis-verbonden beroep in de woning uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 3. door degene die het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, kan worden aangetoond dat de uitoefening van het beroep geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied;
 4. voorzien is in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 5. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden.
 
9.3.3 Bedrijf aan huis
Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van een bedrijf aan huis wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 1. ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en de bijgebouwen, tot ten hoogste 50 m², mag worden gebruikt voor het aan- huis-verbonden bedrijf;
 2. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 3. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd;
 4. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 5. voor de activiteit is geen omgevingsvergunning milieu benodigd;
 6. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan-huis-verbonden activiteit.
9.4 Parkeren
Parkeren geschiedt binnen het plangebied. Via een parkeerbalans, die uitgaat van de in dit artikel opgenomen parkeernormen en aanwezigheidspercentages, dient aangetoond te worden dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.
 
Parkeernormen Centrumplan
Het gebied bevindt zich conform de stedelijkheidsgraad van de gemeente Kaag en Braassem in een gebied met stedelijkheidsgraad 4.
 
Woningen (duur)
1,8 per woning
Woningen (midden)1,8 per woning
Woningen (goedkoop)1,5 per woning
Horeca8,5 per 100m2 bvo
Winkels3,8 per 100m2 bvo
 
Aanwezigheidspercentages
Wanneer twee of meer functies van dezelfde parkeervoorzieningen gebruik kunnen maken dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages zoals opgenomen in de CROW-publicatie.
In tegenstelling tot het CROW is het aanwezigheidspercentage voor winkels verlaagd naar 70%, aangezien steeds meer mensen ook doordeweeks ’s avonds boodschappen kunnen doen bij de supermarkt.
 
Functie
Werkdag
Avond
Koopavond
Nacht
Zaterdag
Woningen
60%
100%
90%
100%
60%
Horeca
40%
90%
90%
40%
100%
Winkels
70%
20%
70%
0%
100%