direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Kernen Obbicht en Grevenbicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPKernObbichtGrev-va01

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. bescherming en behoud van de monumentale boom ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';

alsmede ter plaatse van de betreffende aanduiding voor bedrijvigheid overeenkomstig deze aanduiding:

 • c. een assurantie- en administratiekantoor ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - assurantie- en administratiekantoor';
 • d. een adviesbureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - adviesbureau';
 • e. een bouwkostenadviesbureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - bouwkostenadviesbureau';
 • f. een electrobedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - electrobedrijf';
 • g. een financieel adviesbureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - financieel adviesbureau';
 • h. een fiscaal - juridisch adviesbureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - fiscaal - juridisch adviesbureau';
 • i. een geluidsverhuurbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluidsverhuur'
 • j. een hondentrimshop en dierenbenodigdhedenwinkel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hondentrimshop - dierenbenodigdheden';
 • k. een hovenier ter plaatse van de aanduiding 'hovenier';
 • l. een installatiebedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - intallatiebedrijf';
 • m. een installatietechniekbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - installatietechniek';
 • n. een installatie- en verwarmingsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - installatie- en verwarmingsbedrijf';
 • o. een installatiebedrijf rolluiken en zonweringen ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van bedrijf - installatiebedrijf rolluiken en zonweringen';
 • p. een juridisch adviesbureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - juridisch adviesbureau';
 • q. een kleinschalig ambachtelijk bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kleinschalig ambachtelijk bedrijf';
 • r. maatschappelijke doeleinden, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • s. een makelaarskantoor ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - makelaarskantoor';
 • t. een meubelmakerij en showroom ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelmakerij en showroom';
 • u. een montagebedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - montagebedrijf';
 • v. een reclamebedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - reclamebedrijf';
 • w. een reinigings- en schoonmaakbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - reinigings- en schoonmaakbedrijf';
 • x. een taxatie- en makelaarskantoor ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - taxatie- en makelaarskantoor';
 • y. een vloerenleggersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vloerenleggersbedrijf';
 • z. een verhuurbedrijf in feestartikelen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf feestartikelen';

alsmede voor:

 • aa. erven;
 • ab. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • ac. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende:

 • ad. hoofdgebouwen;
 • ae. bijgebouwen;
 • af. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 17.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van hoofdgebouwen mag uitsluitend in de voorste bouwgrens worden gebouwd;
 • c. de horizontale diepte van het hoofdgebouw mag ten hoogste bedragen:
  • 1. op de begane grond/eerste bouwlaag 15 m;
  • 2. op de volgende bouwlagen 12,5 m,

met dien verstande dat de afstand van de achtergevel tot de achterste grens van het bouwperceel minimaal 5 m bedraagt;

 • d. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak van bijgebouwen mag per bouwperceel ten hoogste 50% bedragen van de gronden gelegen buiten de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, tot een oppervlakte van maximaal 70 m2, met dien verstande dat het oppervlak aan vrijstaande bijgebouwen maximaal 50 m2 mag bedragen.
  In afwijking van de vorige alinea geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering bijgebouwen' dat de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen mag worden gehandhaafd en dat bovendien maximaal 100 m2 aan bijgebouwen extra mag worden gebouwd, waarvan maximaal 50 m2vrijstaand mag worden uitgevoerd;
 • e. bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorste bouwgrens of de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • f. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  goothoogte   bouwhoogte  
van hoofdgebouwen   zie verbeelding   zie verbeelding  
van aangebouwde bijgebouwen   hoogte eerste bouwlaag hoofdgebouw + 0,25 m   goothoogte + afstand tot perceelsgrens, tot maximum van 5 m  
van vrijstaande bijgebouwen   3 m   goothoogte + afstand tot perceelsgrens, tot maximum van 5 m  
van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens   -   1 m  
van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens   -   2 m  
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m  

17.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 17.2 onder f voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.

17.4 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt tevens verstaan het gebruik van (vrijstaande)bijgebouwen als zelfstandige woning en/of als afhankelijke woonruimte.

17.5 Ontheffing van de gebruiksregels
17.5.1 Uitoefening aan huis gebonden beroep

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 17.1, voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, mits:

 • a. de uitoefening van het aan huis gebonden beroep plaatsvindt:
  • 1. in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
  • 2. op de begane grondverdieping van een meergezinswoning;
  • 3. op de begane grondverdieping behorende tot een bovenwoning;
 • b. het ten behoeve van het aan huis gebonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m2, met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
 • c. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • d. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden beroep;
 • e. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
17.5.2 Uitoefening aan huis gebonden bedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 17.1, voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:

 • a. de uitoefening van het aan huis gebonden beroep plaatsvindt:
  • 1. in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
  • 2. op de begane grondverdieping van een meergezinswoning;
  • 3. op de begane grondverdieping behorende tot een bovenwoning;
 • b. het ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m2, met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
 • c. het aan huis gebonden bedrijf voorkomt in milieucategorie 1 of 2 in de staat van bedrijfsactiviteiten of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot één van die milieucategorieën;
 • d. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf;
 • f. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
17.5.3 Afhankelijke woonruimte

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 17.4 voor het gebruik van een (vrijstaand)bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. het gebruik beperkt blijft tot de in lid 17.2 onder d t/m f genoemde bouwmogelijkheden voor bijgebouwen;
 • c. de belangen van de rechthebbenden op de aan het bouwperceel grenzende gronden niet onevenredig worden geschaad.

De ontheffing wordt geacht door burgemeester en wethouders te zijn ingetrokken op het moment dat de noodzaak tot mantelzorg (als gevolg van verhuizen of overlijden) is komen te vervallen.

17.6 Aanlegvergunning
17.6.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'Wro-zone - aanlegvergunningsgebied' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere-werken uit te voeren:

 • a. het vergraven, afgraven en egaliseren van gronden;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
 • c. het aanleggen van tuinen;
 • d. het oppakken van de aanwezige bestrating dan wel verhardingen.
17.6.2 Weigeren

Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 17.6.1 mag alleen worden afgegeven indien uit onderzoek blijkt dt er geen milieuhygiënische gevaren bestaan.

17.6.3 Niet van toepassing

Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 17.6.1 is niet vereist voor:

 • a. andere-werken, die behoren tot het normale onderhoud en beheer;
 • b. andere-werken, die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.
17.6.4 Strabaar feit

Overtreding van het bepaalde in 17.6.1 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten.