direct naar inhoud van Artikel 25 Wonen - Gestapeld
Plan: Borculo, Woongebieden 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20090011-1000

Artikel 25 Wonen - Gestapeld

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen en appartementen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' voor sociaal-medische en educatieve voorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' voor het wonen in zorgwoningen;
 • d. de waterhuishouding;

met daarbij behorende:

 • e. gebouwen;
 • f. vrijstaande bijgebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • i. tuinen;
 • j. erven;
 • k. verhardingen;
 • l. ontsluitingspaden;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. groenvoorzieningen;
 • o. speelvoorzieningen;
 • p. water;
 • q. doeleinden van openbaar nut.
25.2 Bouwregels

Op de voor ' Wonen - Gestapeld ' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

25.2.1 Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het aantal bestaande woningen zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goothoogte respectievelijk de bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
 • e. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.
25.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen in het bouwvlak en het bijbehorende erf worden opgericht;
 • b. bijgebouwen moeten minimaal 0,50 meter achter de voorgevel van de woning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd en mogen worden gebouwd tot op de erfgrens;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij het woningcomplex mag niet meer bedragen dan 100 m2 en 60% van de oppervlakte van het erf;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot maximaal 0,25 meter boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • e. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat zij minimaal 1 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw blijft en zij voor plat afgedekte aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen maximaal 4 meter mag bedragen;
 • g. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.
25.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. als het bouwwerk voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde hiervan wordt opgericht mag de bouwhoogte maximaal 1 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen.
25.2.4 Ondergronds bouwen

Voor het ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. ondergronds bouwen mag alleen binnen het bouwvlak dan wel onder aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat minimaal 1 meter uit de perceelsgrens gebouwd moet worden;
 • b. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 3,50 meter beneden peil bedragen.
25.2.5 Vrije beroepen

Voor vrije beroepen gelden de volgende regels:

 • a. het gebruik blijft beperkt tot een oppervlakte van ten hoogste 30% per woning met een maximum van 50 m2;
 • b. aan het woonkarakter van de voor de woonfunctie bestemde gebouwen wordt geen afbreuk gedaan.
25.3 Nadere eisen
25.3.1 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing voor:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie (in de omgeving);
 • c. de parkeersituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de verkeersveiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de externe veiligheid.
25.3.2 Procedure

Voor het stellen van een nadere eis geldt de in 38.1 genoemde voorbereidingsprocedure.

25.4 Specifieke gebruiksregels
25.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. de bewoning van vrijstaande bijgebouwen;
 • b. het gebruik van gronden en opstallen voor bedrijfsmatige activiteiten aan huis.