Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Glastuinbouwgebied Westland
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1783.abp00000013-vast

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Water" (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. (hoofd-)watergangen, waterpartijen en (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen;
  2. het behoud en herstel van natuurwaarden;
  3. groenvoorzieningen;
  4. infiltratievoorzieningen;
  5. kruisingen en bruggen ten behoeve van wegen en paden;
  6. keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, aanlegsteigers en vlonders;
  7. natuurvriendelijk ingerichte oevers;
alsmede voor:
  1. ter plaatse van de functieaanduiding "(swa-wkb)", een waterkabelskibaan;
  2. ter plaatse van de functieaanduiding "(wb)", een waterberging.
19.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd; 
en gelden tevens de volgende bouwregels ten aanzien van:
19.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
  1. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt: