direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Kern Kwintsheul
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.ABP00000018-ONHE

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf': tevens bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel en dienstverlening;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens dienstverlening uitsluitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garage': uitsluitend garages en bergplaatsen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte': tevens een praktijkruimte;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3': tevens een gemeentelijk monument;
 • i. deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, hobbykassen, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

17.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

17.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de figuur 'gevellijn' mogen de voorgevels van hoofdgebouwen uitsluitend in de gevellijn worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend gestapelde hoofdgebouwen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' zijn balkons toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – 4' mogen dakopbouwen worden gebouwd waarbij het voorste dakvlak van de kap wordt doorgezet tot boven de bestaande nok en waarbij aan de achterzijde de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. De situering, vorm en maatvoering dienen aan te sluiten bij de reeds aanwezige exemplaren binnen het bouwvlak;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' mogen dakopbouwen worden gebouwd waarbij het achterste dakvlak van de kap wordt doorgezet tot boven de bestaande nok en waarbij aan de voorzijde de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden. De situering, vorm en maatvoering dienen aan te sluiten bij de reeds aanwezige exemplaren binnen het bouwvlak;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – 6' mogen dakkapellen/dakopbouwen worden gebouwd waarbij aan de achterzijde de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden door een dakkapel/dakopbouw die minder dan 0,5 m uit een of meerdere randen van het dakvlak ligt. De situering, vorm en maatvoering dienen aan te sluiten bij de reeds aanwezige exemplaren binnen het bouwvlak;
 • j. indien sprake is van meerdere voorgevelrooilijnen, zijn deze door middel van een figuur 'gevellijn' langs meerdere gevels van het hoofdgebouw aangegeven; voor zover langs één gevel een figuur 'gevellijn' is opgenomen, duidt deze de voorgevel aan;
 • k. bij herbouw van hoofdgebouwen geldt het volgende:
  • 1. de bouwwijze zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan wordt gehandhaafd;
  • 2. bij twee-aaneengebouwde of vrijstaande gebouwen bedraagt de afstand van het hoofdgebouw tot de zijerfgrens ten minste 3 meter.
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond tot een hoogte van 2,5 m niet worden gebouwd.

17.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het zij- en achtererf. Indien geen percentage is aangegeven geldt het volgende:
  • 1. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op het erf (zij-, achter- en voorerf) bedraagt ten hoogste 50% van het zij- en achtererf van de woning tot een maximum van 50 m², het ruimtebeslag van de met 'garage' aangeduide garages maakt echter geen deel uit van dit maximum;
  • 2. indien het zij- en achtererf een grotere oppervlakte heeft dan 100 m² mag bij de maximale oppervlakte van 50 m² een percentage van 10% van het meerdere worden opgeteld, tot een maximum van 75 m², het ruimtebeslag van de met 'garage' aangeduide garages maakt echter geen deel uit van dit maximum;
 • b. indien niet in de erfscheiding wordt gebouwd bedraagt de afstand tot de erfscheiding ten minste 1 m;
 • c. de diepte van een aan- en uitbouw, gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel waaraan gebouwd wordt, bedraagt:
  • 1. bij aaneengebouwde en half vrijstaande woningen: 3 m;
  • 2. bij vrijstaande woningen: 5 m;
 • d. de breedte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen (gezien vanaf de voorzijde) op een zijerf dat grenst aan openbaar toegankelijk gebied mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
 • e. indien er sprake is van een voorerf zijn hierop onder de volgende voorwaarden aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan:
  • 1. ten hoogste 60% van het voorerf mag worden bebouwd;
  • 2. de bebouwing mag over ten hoogste de helft van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw worden gesitueerd;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 meter;
  • 4. de bebouwing mag er niet toe leiden dat de volgens 18.2.2 onder a. en b. (uit de standaardsystematiek) ten hoogst toelaatbare bebouwing op het erf wordt overschreden;
 • f. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte;'
 • g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven goothoogte;
 • h. indien geen goot- of bouwhoogte staat aangegeven geldt het volgende:
  • 1. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw op de aangrenzende gronden;
  • 2. de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
  • 3. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen/aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
  • 4. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m;
 • i. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.

17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen omtrent de plaatsing en de goot- en boeibordhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien over een lengte van meer dan 2,5 m in de zijerfscheiding wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de te bouwen gebouwen geen onnodige nadelige veranderingen teweegbrengen in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en in de lichttoetreding van het naastgelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 • a. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de goot- of boeibordhoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 m;
 • c. geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in lid 17.2.2 onder a of b ten aanzien van het maximaal te bebouwen gedeelte van de gronden.

17.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

17.4.1 Aan-huis-gebonden onderneming
 • De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden ondernemingen bedraagt ten hoogste 25 % van de vloeroppervlakte van de hoofdgebouwen met een maximum van 50 m² voor zover:
  • 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
  • 3. er geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
  • 4. de onderneming uitsluitend door een van de bewoners (zonder ander personeel) wordt uitgeoefend;
  • 5. voor de activiteiten van de onderneming geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist en de inrichting valt onder het begrip type A van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
  • 6. er geen horeca- en/of detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;
  • 7. de activiteiten worden uitgevoerd in het hoofdgebouw plus aan-, uitbouw en aangebouwd bijgebouw.