direct naar inhoud van Artikel 44 Waarde - Archeologie 2
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 44 Waarde - Archeologie 2

 

44. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

-       het behoud en de bescherming van de gebieden met hoge en zeer hoge archeologische waarden.

44. 2.    Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewe­zen bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

44. 3.    Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 44.2. en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

1.    bij een oppervlakte groter dan 100 m² en/of een bodemin­greep dieper dan 40 cm vooraf op basis van een archeolo­gisch onderzoek advies wordt ingewonnen van de provin­ciaal archeoloog;

2.    er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de arche­ologische waarden van de gronden.

44. 4.    Aanlegvergunningen

44. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte­lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver­gunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk­zaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de re­gels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde be­stemming(en):

a.    het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en over een opper­vlakte groter dan 100 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uit­gevoerd;

b.    het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere water­gangen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²;

c.    het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een op­pervlakte groter dan 100 m²;

d.    het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of tele­communicatieleidingen, en daarmee verband houdende con­structies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²;

e.    het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

44. 4. 2. Het in lid 44.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud dan wel het normale agrarische ge­bruik betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor­den van dit plan.

44. 4. 3. De in lid 44.4.1. genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien de plaats waar werken en/of werkzaam­heden zullen worden uitgevoerd voldoende archeologisch is on­derzocht, vaststaat dat er geen onevenredige afbreuk aan de ar­cheologische waarden wordt gedaan, dan wel dat afdoende maat­regelen zijn getroffen tot behoud of bescherming van die waarden of de eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.