direct naar inhoud van Artikel 51 Algemene aanduidingregels
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 51 Algemene aanduidingregels

 

51. 1.    Geluidzone - Spoor

51. 1. 1. Bouwregels

a.    Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

1.    een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar geluidsge­voelig gebouw, of de uitbreiding daarvan, of de toe­name van het aantal woningen in een gebouw, mag slechts worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de gevels van deze geluids­gevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daar­voor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen ho­gere grenswaarde;

2.    de op grond van de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en) toegela­ten uitbreidingen van geluidsgevoelige gebouwen mogen, in­dien de afstand tot de rand van de weg met meer dan 10% wordt verkleind, slechts worden gebouwd, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de gevels van deze geluids­gevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor gel­dende grenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

 

b.    Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, worden gebouwd, behoudens die welke op grond van de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en) zijn toegelaten.

51. 2.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

 

a.    de algemene aanduidingregel "Geluidzone - spoor" wordt aangebracht, mits:

-       er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname van het treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de aandachtszone;

 

b.    de algemene aanduidingregel "Geluidzone - Spoor" wordt verwijderd, mits:

-       er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname van het treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de aandachtszone.

51. 3.    Luchtvaartverkeerzone

51. 3. 1. Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

-       een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar geluidsgevoe­lig gebouw, of de uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd, indien de geluidsbelasting vanwege het lucht­vaartterrein van de gevels van dit geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal zijn dan de grenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege een luchtvaartterrein.

51. 4.    Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied

51. 4. 1. Bouwregels

a.    In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden ge­bouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming.

 

b.    Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

 

c.    Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, ten behoeve van deze dubbelbestemming, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

51. 4. 2. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 51.4.1. en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de andere aangewezen bestemming(en) worden gebouwd, mits:

-       hierdoor de kwaliteit van het grondwater niet wordt geschaad.

51. 5.    Veiligheidszone - lpg

51. 5. 1. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare ob­jecten worden gebouwd.

51. 5. 2. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 51.6.1. en toestaan dat beperkt kwetsbare ob­jecten worden gebouwd, mits:

-       hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

51. 5. 3. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

51. 5. 4. Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 51.5.3. en toestaan dat de gronden en bouw­werken worden gebruikt als beperkt kwetsbare object, mits:

-       hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

51. 5. 5. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

 

a.    de algemene aanduidingregel “Veiligheidszone - lpg” wordt verwijderd, mits:

-       de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëin­digd;

 

b.    de algemene aanduidingregel “Veiligheidszone - lpg” voor een risicovolle in­richting wordt gewijzigd (verkleind), mits:

1.    voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;

2.    de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergun­ning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;

3.    zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten bevinden.

51. 6.    Vrijwaringszone - Molenbiotoop

51. 6. 1. Bouwregels

a.    Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en), binnen een straal van 100 m, gerekend vanaf de voet van de molen, geen bebouwing worden opgericht.

Op het moment dat de molen een belt of stelling bezit, dan mag de bebouwing niet hoger worden opgetrokken dan de hoogte waarop de belt of de stelling zich bevindt.

 

b.    Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en), binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanaf de voet van de molen, geen bebouwing worden opgericht hoger dan de aangegeven hoogte per molen in bijlage 8 van de toelichting.

51. 6. 2. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 51.6.1. onder a en b en toestaan dat de in de andere aangewezen bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

-       vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

51. 6. 3. Aanlegvergunningen

a.    Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte­lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver­gunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk­zaamheden uit te voeren:

1.    het ophogen van gronden hoger dan de in bijlage 8 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken per molen;

2.    het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande be­planting hoger dan de in bijlage 8 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken per molen;

3.    het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de in bijlage 8 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken per molen.

 

b.    Het in lid 51.6.3. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1.    het normale onderhoud dan wel het normale agrarische ge­bruik betreffen;

2.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor­den van dit plan met een daarvoor benodigde vergunning.

 

c.    De in lid 51.6.3. genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapselement, dan wel dat door het stellen van voor­waarden hieraan voldoende tegemoet gekomen kan worden. Voorafgaand moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de molen.

51. 7.    Vrijwaringszone - Straalpad

51. 7. 1. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewe­zen bestemming(en) zal, op of in de gronden die zijn gelegen bin­nen het als zodanig aangegeven straalpad, de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoog­ste de aangegeven maximale hoogte bedragen.