direct naar inhoud van Artikel 26 Wonen
Plan: Heel - Panheel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL036-VG02

Artikel 26 Wonen

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats', het wonen in woonwagens;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', gestapelde woningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garageboxen', garageboxen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', cultuurhistorische waarden;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - installatiebedijf', een installatiebedrijf;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - hondentrimsalon', een hondentrimsalon;
 • h. tuinen en erven;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • k. voorzieningen van algemeen nut;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. voet-en fietspaden;
 • n. speelvoorzieningen.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van woonschepen en woonwagens;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel.

26.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het aantal woningen per bouwperceel mag niet toenemen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', toenemen met het genoemde aantal;
 • c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 meter uit de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • d. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 meter bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 15 meter bij vrijstaande woningen;
 • e. in afwijking van het bepaalde in sub d geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende diepte' een diepte van het hoofdgebouw van 20 meter;
 • f. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:
  • 1. bij vrijstaande woningen minimaal 3 meter aan beide zijden;
  • 2. bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 3 meter aan één zijde;
 • g. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6,5 en 9 meter, met uitsluiting van woningen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', waar een maximale goothoogte is toegestaan van 15 meter;
 • h. voor zover de bestaande gebouwen niet voldoen aan het bepaalde onder c en d, zijn in afwijking hiervan de bestaande bouwhoogten van gebouwen toegestaan.

26.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,30 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 meter;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bedraagt:

totale oppervlakte per bouwperceel
 
maximaal gezamenlijke oppervakte  
tot 250 m2   70 m2  
van 250 tot 500 m2   80 m2  
van 500 tot 750 m2   90 m2  
van 750 tot 1.000 m2   100 m2  
van 1.000 m2 en meer   130 m2  

26.2.4 Ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats'
 • a. de oppervlakte per woonwagen mag niet meer dan 120 m² bedragen;
 • b. het aantal woonwagens mag niet meer dan 5 bedragen;
 • c. per woonwagen mag slechts één gebouw worden opgericht waarvan de oppervlakte ten hoogste 25 m², de goothoogte niet meer dan 3,30 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5,50 meter bedraagt;
 • d. de goothoogte mag niet meer dan 3,30 meter bedragen;
 • e. de afstand van de woonwagens en het bijgebouw tot de bestemmingsgrens bedraagt tenminste 3 meter;
 • f. de afstand tussen de woonwagens onderling bedraagt tenminste 5 meter;
 • g. de afstand van de woonwagens tot een bijgebouw bedraagt tenminste 1 meter.

26.2.5 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garageboxen'
 • a. garageboxen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,30 meter en de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 5,50 meter;
 • d. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 30 m².

26.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten, die een maximale bouwhoogte hebben van 8 meter.

26.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

26.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 26.2.1 sub a voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 meter bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

26.5 Specifieke gebruiksregels
26.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing;

26.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

26.5.3 Cultuurhistorische waarden

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen voor een bouwvoornemen ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' wint het bevoegd gezag advies in bij de monumentencommissie van de gemeente Maasgouw. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend indien gehoord de monumentencommissie.

Op de gronden zijn de bepalingen van de Monumentenwet 1988 dan wel de gemeentelijke erfgoedverordening van toepassing.

26.6 Afwijken van de gebruiksregels
26.6.1 Aan huis gebonden beroepen in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 26.5.1 sub f en 26.5.2 sub c voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;

26.6.2 Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 26.5.2 sub d voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • d. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • e. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • f. er onstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • g. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan;

26.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 26.5.2 sub a, sub b en sub e voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijgebouwen bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. per woning maximaal één omgevingsvergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • d. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben; het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • e. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

26.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 26.5.2 sub k voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 meter bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.