direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Meerpolder 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1621.BP0102-VAST

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. de waterhuishouding (waterberging, -aanvoer en -afvoer, (hoofd)watergangen en dergelijke);
 • c. taluds.

14.1.2 Specifiek

Ter plaatse van de aanduiding:

 • a. 'brug' zijn de gronden tevens bestemd voor een brug;
 • b. 'oever' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud van de aanwezige oevers en de bescherming van de waterstaatkundige functie van deze gronden;
 • c. 'specifieke vorm van water - vlonder' zijn de gronden tevens bestemd voor een vlonder;
 • d. 'specifieke vorm van verkeer - langzaamverkeer' zijn de gronden in ieder geval bestemd voor een langzaamverkeersverbinding in de vorm van een tunnel en/of een brug met een bouwhoogte van 6 meter.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van maximaal 1 m.

14.2.2 Specifiek
 • a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - vlonder' mag een vlonder worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag een brug worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor:

14.3.1 Bruggen, dammen en overige andere bouwwerken
 • a. de bouw van bruggen buiten de aanduiding 'brug', indien dit noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van een aanliggend perceel en de waterstaatkundige belangen dit gedogen. Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder en de wegbeheerder.
 • b. de bouw van dammen (al dan niet met duikers), vlonders, aanlegplaatsen en/of kaden, indien de waterstaatkundige belangen dit gedogen. Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder.
 • c. het bouwen van overige andere bouwwerken tot een hoogte van maximaal 5 meter, indien de waterstaatkundige belangen dit gedogen. Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder.

14.3.2 Algemene randvoorwaarden voor afwijken van de bouwregels

De genoemde afwijkingen bij een omgevingsvergunning kunnen slechts worden verleend, indien:

 • a. de waterstaatkundige belangen dit gedogen. Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. het aantal parkeervoorzieningen;
  • 5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en waterelementen;
  • 6. de bebouwingsmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden en/of bezonning van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
  • 7. het milieu.
14.4 Specifieke gebruiksregels
14.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 35 'Algemene Gebruiksregels' lid 1, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van water als ligplaats voor en/of voor opslag van boten en overige zaken.

14.4.2 Vergunning

Voor werkzaamheden aan of in deze bestemming, niet behorende tot het normale onderhoud, dient een watervergunning te worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Delfland.