direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Centrum Venlo
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0983.BP201227CENTRVENLO-VA02

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, in grondgebonden woningen, gestapelde woningen, boven- en benedenwoningen, waaronder tevens begrepen kamerbewoning (maximaal 4 personen);
 • b. aan huis gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', detailhandel;
 • d. onderdoorgang, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • e. parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 • f. in- en uitritten ten behoeve van een boven- en ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • g. kamerverhuurbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';
 • h. tuinen, erven en onbebouwde erven;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garagebox', uitsluitend garageboxen;

met de daarbijbehorende:

 • l. hoofd- en bijgebouwen, aan- en uitbouwen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • n. voorzieningen van algemeen nut.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangeduide bouwvlak.

16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. grondgebonden woningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - grondgebonden', met dien verstande dat hoofdgebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw' zijn toegestaan;
 • b. gestapelde bebouwing (woongebouw en boven- benedenwoningen), ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';
 • c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 • d. de bebouwingsdiepte van het hoofdgebouw mag bij:
  • 1. aaneengesloten woningen, met uitzondering van gestapelde bebouwing (woongebouw), niet meer dan 10 m bedragen;
  • 2. halfvrijstaande woningen niet meer dan 12 m bedragen;
  • 3. vrijstaande woningen niet meer dan 15 m bedragen;
 • e. de breedte van het hoofdgebouw mag bij:
  • 1. aaneengesloten woningen, met uitzondering van gestapelde bebouwing (woongebouw) niet meer dan 10 m bedragen;
  • 2. halfvrijstaande woningen niet meer dan 15 m bedragen;
  • 3. vrijstaande woningen niet meer dan 20 m bedragen;
 • f. het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan -en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn 1 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein, mag niet meer dan 65 bedragen;
 • g. het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag bij gestapelde bebouwing (woongebouw) niet meer dan 80 bedragen;
 • h. de afstand van de vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelgrens moet minimaal 3 m bedragen;
 • i. de oppervlakte van garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garagebox' niet meer dan 30 m²;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' de in- en uitrit van een onder- en bovengrondse parkeergarage, zoals bestaand aanwezig.

16.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen achter de voorgevel van het hoofdgebouw - of het verlengde daarvan - te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen - voorzover ze zijn gelegen buiten het maximale bouwvlak van het hoofdgebouw, zoals hiervoor onder 16.2.2 is aangegeven, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 70 m² bij een bouwperceel van maximaal 500 m²;
  • 2. 100 m² bij een bouwperceel groter dan 500 m²,

met dien verstande dat het maximum bebouwingspercentage als bedoeld in lid 16.2.2 sub f en g niet mag worden overschreden;

 • c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag maximaal 3,3 m bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een plat dak mag niet meer dan 3,3 m bedragen;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a t/m d van dit lid, mogen aan een hoofdgebouw erkers, luifels en dergelijke worden aangebouwd, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van maximaal 6 m² en een hoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping.

16.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. erf en terreinafscheidingen hoger dan 1 m alsmede overkappingen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw - of in het verlengde daarvan - te worden gebouwd;
 • b. in hoeksituaties dienen erf - en terreinafscheidingen hoger dan 1 m alsmede overkappingen, aan de perceelszijde van het hoofdgebouw die direct grenzen aan de weg of het openbaar groen, op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw - of het verlengde daarvan - te worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. vlaggenmasten, waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen;
  • 2. speeltoestellen, waarvan de hoogte maximaal 3,5 m mag bedragen;
  • 3. erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen;
 • d. het hiervoor in 16.2.2 onder f en g aangegeven bebouwingspercentage mag tengevolge van het oprichten van andere bouwwerken welke hoger zijn dan 1 meter, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet worden overschreden.

16.3 Nadere eisen
16.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en/of afmetingen van bouwwerken;
 • b. de kapvorm van gebouwen;
 • c. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.
16.3.2 Afwegingskader

De toepassing van nadere eisen als bedoeld in 16.3.1 onder a t/m c door burgemeester en wethouders zal gericht zijn op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie (wooncomfort kwaliteit woongenot van de directe omgeving);
 • c. de gebruiksmogelijkheden (op eigen terrein en op aangrenzende gronden);
 • d. de milieusituatie;
 • e. de verkeersveiligheid;
 • f. de parkeerruimte op eigen terrein;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de brandveiligheid.
16.3.3 Externe veiligheid

Burgemeester en wethouders kunnen in verband met het respecteren van het groepsrisico in het kader van externe veiligheid nadere eisen stellen inzake:

 • a. het uitvoeren van de gebouwen met preventief lekwerende middelen om deuren/ramen, ventilatiekanalen en schoorsteenkanalen zoveel mogelijk lekdicht te kunnen afsluiten;
 • b. het voorzien van de gebouwen van brandwerende gevels en ramen;
 • c. het aanbrengen van de beglazing aan gebouwen, zodanig uitgevoerd dat scherfwerking wordt voorkomen;
 • d. de situering van de (nood)uitgangen van gebouwen;
 • e. het aanbrengen van gevelornamenten aan gebouwen;
 • f. het binnen een gebouw situeren van minder zelfredzame personen;
 • g. het creëren van vluchtwegen;
 • h. centrale ventilatie;
 • i. alarmeringssyteem.
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in elk geval gerekend het gebruik van:

 • a. vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning, met uitzondering van mantelzorg;
 • b. opstallen als kamerverhuurbedrijf;
 • c. opstallen voor bed and breakfast.

16.4.2 Aan huis gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan in combinatie met het wonen, mits:

 • a. het bedrijven betreft welke genoemd zijn in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten;
 • b. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. de beroeps- en/of bedrijfsoppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met een maximum van 50 m²;
 • d. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk door de bewoner(s) van het hoofdgebouw zelf worden uitgeoefend;
 • e. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen hoger bronvermogen hebben dan 50 dB(A) etmaalwaarde;
 • f. de woning en de bij de woning behorende bijgebouwen aan het Bouwbesluit c.q. de Bouwverordening blijven voldoen;
 • g. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen parkeeroverlast voor de directe (woon)omgeving veroorzaken of dat hierdoor geen extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn;
 • h. geen (overig) gevaar schade, hinder of overlast voor de (woon)omgeving ontstaat;
 • i. geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van detailhandel die ondergeschikt is aan en verband houdt met de ter plekke uitgeoefende kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • j. geen horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • k. geen prostitutiebedrijf, seksinrichting of aanverwante activiteiten op erotisch en/of pornografisch gebied wordt/worden uitgeoefend.

16.4.3 Mantelzorg

De woning, aangebouwde bijbehorende bouwwerken en vrijstaande bijgebouwen mogen worden gebruikt voor het verlenen van mantelzorg, mits:

 • a. de bewoners van het bijbehorende bouwwerk voor hun mantelzorg afhankelijk zijn van de bewoners van het hoofdgebouw;
 • b. er geen extra huisnummer wordt afgegeven;
 • c. op het bouwperceel geen tweede zelfstandige woning ontstaat.

16.5 Afwijken van de gebruiksregels
16.5.1 Afwijking kamerverhuurbedrijf

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.4.1 onder b ten behoeve van een kamerverhuurbedrijf, mits:

 • a. het gebruik geen overlast voor het woonmilieu oplevert en geen onevenredige afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • b. het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien;
 • d. het groepsrisico niet mag verslechteren.

 

16.5.2 Afwijking bed and breakfast

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.4.1 onder c ten behoeve van een bed and breakfast, mits:

 • a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
 • b. het gebruik geen hinder voor het woonmilieu oplevert en geen onevenredige afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • c. het gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven oplevert;
 • d. het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;
 • e. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
 • f. er geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaat;
 • g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer;
 • h. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • i. de bed and breakfast-voorziening in bestaande bebouwing wordt gerealiseerd;
 • j. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van een bed and breakfast in gebruik is, zulks met een absoluut maximum van 60 m².

 

16.5.3 Afwijken gelijk te stellen kleinschalige bedrijfsactiviteiten

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.4.2 voor de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten welke niet in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, doch naar het oordeel van burgemeester en wethouders, waar het gaat om de verwachting omtrent te duchten gevaar, schade of hinder of overlast voor de (woon)omgeving, daarmee gelijk te stellen zijn, onder de voorwaarden dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. de beroeps- en/of bedrijfsoppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met een maximum van 50 m²;
 • c. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk door de bewoner(s) van het hoofdgebouw zelf worden uitgeoefend;
 • d. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen hoger bronvermogen hebben dan 50 dB(A) etmaalwaarde;
 • e. de woning en de bij de woning behorende bijgebouwen aan het Bouwbesluit c.q. de Bouwverordening blijven voldoen;
 • f. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen parkeeroverlast voor de directe (woon)omgeving veroorzaken of dat hierdoor geen extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn;
 • g. geen (overig) gevaar schade, hinder of overlast voor de (woon)omgeving ontstaat;
 • h. geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van detailhandel die ondergeschikt is aan en verband houdt met de ter plekke uitgeoefende kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • i. geen horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • j. geen prostitutiebedrijf, seksinrichting of aanverwante activiteiten op erotisch en/of pornografisch gebied wordt/worden uitgeoefend.