direct naar inhoud van Artikel 19 Leiding
Plan: Kern Stein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernStein-0003

Artikel 19 Leiding

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en/of bescherming van een:

 • a. hogedruk gastransportleiding (gasunie, essent), ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - gas’;
 • b. brandstofleiding, ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - brandstof'.
19.1.2 Relatie dubbelbestemming en aanduiding

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 30.1.

19.2 Bouwregels

Op de voor 'Leiding' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

19.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

19.4 Afwijken van de bouwregels
19.4.1 Afwijken ten behoeve van bouwwerken voor de leiding

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor de leiding, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van niet meer mag bedragen dan 3,0 meter;
 • b. door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van een bouwwerk geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de in artikel 19.1.1 omschreven doeleinden;
 • c. de leidingbeheerder wordt gehoord.
19.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

19.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

19.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanbrengen van groenvoorzieningen, diepwortelende en/of hoogopgroeiende beplantingen en bomen;
 • c. het ophogen, het bodemverlagen, het afgraven of het verrichten van andere graafwerkzaamheden;
 • d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels of leidingen;
 • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • f. het permanent opslaan van goederen;
 • g. het rooien van diepwortelende beplanting en bomen.
19.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 19.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken bestaan uit:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, met dien verstande dat de veiligheid en bedrijfszekerheid van de leiding gewaarborgd zijn;
 • c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik.
19.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 19.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de in artikel 19.1.1 omschreven doeleinden niet in gevaar worden of kunnen worden gebracht;
 • b. advies is ingewonnen bij de beheerder van de leiding.
19.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

19.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.