direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Buitengebied Schinnen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0962.BPBuitengebied-VA01

Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor nutsvoorzieningen, met de daarbij behorende voorzieningen.

7.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 35.2.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 7.1 genoemde bestemming, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.
7.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • d. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt verwezen naar artikel 7.2.3.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. buiten het bouwvlak mogen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 5,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 3,00 meter mag bedraagt.
7.3 Nadere eisen
7.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
 • c. de aard, situering en oppervlakte van verhardingen.
7.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 7.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
7.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens;
 • b. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, waaronder reclame-uitingen;
 • c. buitenopslag.
7.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing

7.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken , geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing

7.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing

7.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing