direct naar inhoud van Artikel 26 Leiding - Gas
Plan: Kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0962.BP11002-VA01

Artikel 26 Leiding - Gas

26.1 Bestemmingsomschrijving
26.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse aardgasleiding en de daarbij behorende voorzieningen, met de hartlijn van de leiding uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'.

26.1.2 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 38.2.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Algemeen

Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen géén gebouwen worden gebouwd.

26.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • a. van geringe omvang, die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in 26.1 bedoelde leiding(en);
 • b. met een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter.
26.3 Nadere Eisen

Niet van toepassing.

26.4 Afwijken van de bouwregels
26.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouw zijnde

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 26.2.1, ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouw zijnde op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden, met dien verstande dat:

 • a. het doelmatig functioneren van de in artikel 26.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder;
 • c. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.
26.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

26.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

26.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan de in artikel 26.1 bedoelde leiding(en);
 • f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
26.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 26.7.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.
26.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 26.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 26.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
26.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

26.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.