direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer
Plan: Woongebieden Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPwoongebrysbergen-VS01

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met maximaal 2x1 rijstroken;
 • b. langzaamverkeersroutes;
 • c. terrassen;
 • d. standplaatsen;
 • e. markt;
 • f. evenementen;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, kramen, speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, zoals een kiosk, abri, telefooncel of nutsgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • b. de bebouwde oppervlakte mag maximaal 6 m2 bedragen.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
 • b. geluidwerende voorzieningen, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
8.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag is ter verkrijging van een goede stedenbouwkundige kwaliteit bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van bouwwerken.

8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.1onder b ten behoeve van het bebouwde oppervlakte van nutsvoorzieningen met dien verstande dat:

 • a. de inhoud van bouwwerken mag maximaal 50 m³ per op te richten bouwwerk bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen.