direct naar inhoud van Artikel 18 Waterstaat - Waterlopen
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 18 Waterstaat - Waterlopen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. de bescherming van de nabij gelegen waterloop;
  • b. werkzaamheden in het kader van de verbetering van de nabij gelegen waterloop.
18.2 Bouwregels

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden mogen in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten behoeve van deze bestemming.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 18.2 ten behoeve van het oprichten van bouwwerken binnen de beschermingszone mits:

  • a. het belang van de waterloop niet onevenredig wordt aangetast;
  • b. de bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

Alvorens de omgevingsvergunning door het bevoegd gezag kan worden verleend, laat het bevoegd gezag zich adviseren door de waterbeheerder, zijnde het waterschap.

18.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen en de bestemming 'Waterstaat - Waterlopen' van de verbeelding te verwijderen indien uit overleg met de waterbeheerder blijkt dat de bescherming overbodig is geworden.