direct naar inhoud van Artikel 14 Leiding - Riool
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 14 Leiding - Riool

14.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Leiding - Riool' zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse rioolleidingen voor het transport van afvalstoffen en daarmee vergelijkbare doeleinden, waarbij de aanduiding 'hartlijn leiding - riool' de hartlijn van de rioolwatertransportleiding aangeeft.

14.2 Bouwregels

Op de gronden met de bestemming 'Leiding - Riool' mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de leidingen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde - indien onderliggende bestemming bebouwing toelaat - en die zijn overeengekomen met de leidingbeheerder.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 14.2 en bebouwing toestaan, onder de voorwaarden dat:

 • a. de andere daar voorkomende bestemming de bebouwing toelaat;
 • b. door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van een bouwwerk geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de in artikel 14.1 omschreven doeleinden;
 • c. alvorens het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verleent, wordt de beheersinstantie van de betrokken leidingen gehoord.
14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning binnen de gebieden met de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
 • b. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
 • c. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
 • d. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 cm (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
 • e. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
 • f. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
 • g. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
 • h. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
 • i. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
 • j. het verwijderen van gras en aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt);
 • k. het aanbrengen van verhardingen.
14.4.2 Uitzondering verbod

Het in artikel 14.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. beplanting betreft, die voorkomt op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • e. die worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en);
 • f. het aanbrengen van leidingen in wegbermen binnen de bestemming verkeer betreft, voor zover deze niet aansluit op de bestemming natuur.
14.4.3 Afwegingskader

Een in artikel 14.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de functie van de gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. De beheerder van de leiding dient te zijn gehoord.