direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met maximaal 2x1 rijstroken;
 • b. langzaamverkeerroutes;
 • c. terrassen;
 • d. standplaatsen;
 • e. markt;
 • f. geluidsschermen en geluidwerende voorzieningen;
 • g. evenementen;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, kramen, speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, zoals een kiosk, abri, telefooncel of nutsgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • b. de bebouwde oppervlakte mag maximaal 6 m2 bedragen.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen;
 • b. geluidsschermen en geluidwerende voorzieningen, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
12.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag is ter verkrijging van een goede stedenbouwkundige kwaliteit bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en afmetingen van bouwwerken.

12.4 Afwijken van de bouwregels
12.4.1 Nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 12.2.1 onder b ten behoeve van de bebouwde oppervlakte van nutsvoorzieningen met dien verstande dat:

 • a. de inhoud van bouwwerken maximaal 50 m³ per op te richten bouwwerk mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen.