direct naar inhoud van Artikel 7 Cultuur en Ontspanning
Plan: Centrumgebied Veghel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0860.VE01ac000000BP2011-VG02

Artikel 7 Cultuur en Ontspanning

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en Ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. activiteiten ten behoeve van cultuur en ontspanning in de vorm van:
  • 1. bioscopen;
  • 2. theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen;
  • 3. muziek- en balletscholen;
  • 4. dansscholen;
  • 5. bibliotheken, musea, ateliers e.d.;
  • 6. bowlingcentra;
  • 7. -binnenbanen, boogcentra;
  • 8. casino's;
  • 9. amusementshallen;
 • b. horeca tot en met categorie 2;

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. waterlopen en waterpartijen;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. werken, geen bouwwerken zijnde zoals de aanleg van verhardingen ten behoeve van paden (waaronder brandgangen), in- en uitritten, terrassen en de aanleg van siertuin en/of gazon, alsmede parkeerplaatsen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op of in de in 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

7.2.2 (Hoofd)gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen voor de voorste bouwvlakgrens mag niet meer dan 1 m¹ bedragen;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen achter de voorste bouwvlakgrens mag niet meer dan 2 m¹ bedragen;
 • c. de hoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag niet meer dan 8 m¹ bedragen;
 • d. de hoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag niet meer dan 5 m¹ bedragen;
 • e. de hoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag niet meer dan 2,5 m¹ bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de situering van en het aantal parkeervoorzieningen op eigen terrein;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.