direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. dienstverlening;
  • 2. detailhandel, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
  • 3. horecabedrijven tot en met categorie Horeca 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3';
  • 4. horecabedrijven tot en met categorie Horeca 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4';
  • 5. horecabedrijven tot en met categorie Horeca 5, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 5';
  • 6. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  • 7. een seksinrichting uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting' ;
  • 8. een groothandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
 • b. op de verdieping(en):
  • 1. wonen;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. horeca behorend bij de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca op de verdieping';
 • c. behoud van cultuurhistorische waarde, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';

met de daarbijbehorende

 • d. gebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. erven en terreinen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen
 • i. goederenstalling;
 • j. openbare verkeersruimten;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 7.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

7.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldende de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak met (een gedeelte van) de voorgevels in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • b. het maximale bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 100%;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
7.2.2 Bijbehorend bouwwerk

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd dan wel buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. achter (het verlengde van) de voorgevel wordt gebouwd; danwel
  • 2. indien de aanduiding 'gevellijn' is opgenomen achter (het verlengde van) de aangegeven lijn wordt gebouwd;
 • b. het maximum bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 50% tot een oppervlakte van maximaal 150 m2;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen in of minimaal 1 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;
 • d. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • f. de maximale dakhelling bedraagt 45 graden.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 1 meter bedraagt;
  • 2. erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 3. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;
 • b. Voor het bouwen van overkappingen zijn de bepalingen van artikel 7.2.1 overeenkomstig van toepassing.
7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Aan-huis-verbonden beroep

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, mits:

 • a. de hiertoe benodigde vloeroppervlakte maximaal 35 m2 bedraagt, zulks met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
 • b. degene die de bedrijfsvoering van het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • c. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats.
7.3.2 Gebruiksverbod

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:
  • 1. op de verdieping:
   • detailhandel;
   • horecabedrijven;
  • 2. seksinrichtingen behoudens ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
  • 3. kamerverhuur;
  • 4. horecabedrijven, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3, 4 of 5';
 • b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte.
7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Afwijken m.b.t. afstand t.o.v. de bouwgrens

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.1 lid a voor het bouwen van hoofdgebouwen maximaal 2 meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, mits:

 • a. de vormgeving van de straatwand, bezien uit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt, niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. de van de weg afgekeerde bouwgrens niet wordt overschreden.
7.4.2 Afwijken m.b.t. de dakhelling

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.2 lid e voor het realiseren van een steilere dakhelling dan 45 graden, mits dit stedenbouwkundig aanvaardbaar wordt bevonden.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Afwijken m.b.t. horecabedrijven

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 en artikel 7.3.2 sub 4 ten behoeve van nieuwvestiging van horecabedrijven tot en met categorie Horeca 2, 3 op de begane grond, mits:

 • a. de nieuwvestiging geen belemmeringen oplevert vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt;
 • b. de nieuwvestiging geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
7.5.2 Afwijken m.b.t. horecabedrijven op de verdieping

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 en artikel 7.3.2 a1 ten behoeve van horecabedrijven uit categorie Horeca 1 en 2 op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk, functioneel en exploitatief een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
7.5.3 Afwijken m.b.t. aan-huis-verbonden beroep

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.3.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van maximaal 75 m² (met inbegrip van bijbehorende bouwwerken) mits:

 • a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert, noch afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 • c. het gebruik geen publieksgericht karakter heeft;
 • d. degene die de bedrijfsvoering van het aan huis verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • e. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats.
7.5.4 Afwijken m.b.t. kamerverhuur

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.3.2 a4 ten behoeve van kamerverhuur, mits:

 • a. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
7.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
7.6.1 Cultuurhistorische waarde

Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelegen binnen de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een omgevingsvergunning vereist. Alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de monumentencommissie. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien en nadat het college het advies van de monumentencommissie in overweging heeft genomen en een positief besluit heeft genomen.