direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Witbrant Koolhoven 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2011008-e001

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving
13.1.1 Functie

De voor ' 'Wonen' aangewezen grondn zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met dien verstande dat er sprake is van grondgebonden woningen;
 • b. bouwwerken van algemeen nut.
13.1.2 Aanduidingen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'erf' zijn de voor 'Wonen' aangewezen gronden mee bestemd voor de desbetreffende functie;
 • b. Ter plaatse van de aanduidingen 'Twee-aaneen' (tae) en 'Vrijstaand' (vrij) zijn de voor 'Wonen' aangewezen gronden uitsluitend bestemd voor half vrijstaande en vrijstaande woningen;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'zijn de voor ´Wonen' aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie(s), met dien verstande dat genoemde functies uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan. Voor de aanduiding dienstverlening geldt aanvullend dat hier detailhandel is toegestaan als onderdeel van en behorende bij de ter plaatse gevestigde dienstverlening waarbij uitsluitend verkoop plaats mag vinden van ter plaatse bewerkte produkten.
13.1.3 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Wonen´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
 • e. groen- en speelvoorzieningen;
 • f. objecten voor beeldende kunst;
 • g. een beroepsmatige activiteit als een aan huis verbonden beroep;
 • h. bed & breakfast tot maximaal 2 kamers;

voor zover deze voorzieningen behoren bij en ondergeschikt zijn aan de onder 13.1.1 en 13.1.2 genoemde functies.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht.

13.2.2 Specifieke bouwaanduidingen
 • a. Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'karakteristiek' (ka) is een beeldbepalende muur toegestaan met een maximale hoogte van 3,5 meter.
 • b. Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'bouwwerk geen gebouw zijnde' (bggz) zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan in de vorm van muren, pergola's en/of overkappingen (bij woningen) die in architectonisch opzicht deel uitmaken van de hoofdmassa, waarvan de hoogte maximaal de hoogte van de 1e bouwlaag van de woning mag bedragen.
 • c. Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'luifel' (lu) is een luifel toegestaan met een maximale hoogte van 4,5 meter;
13.2.3 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende algemene regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd en op tenminste 2 meter afstand van de beeldbepalende muur welke is aangeduid met de specifieke bouwaanduiding 'karakteristiek';
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden;
 • c. bij vrijstaande woningen bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens aan beide zijden minimaal 2,5 meter en bij half vrijstaande woningen minimaal 2,5 meter aan één zijde;
 • d. ten minste 40% van de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
 • e. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
 • f. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
 • g. de maximale goothoogte in de voor- en achtergevelrooilijn is gelijk aan de maximale bouwhoogte, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
13.2.4 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en in het erf worden gebouwd, met dien verstande dat wanneer deze bouwwerken binnen het bouwvlak worden gebouwd, de afstand tot de (verlengde) voorgevel van het hoofdgebouw minimaal 3 m moet bedragen;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten tenminste 2 meter uit de beeldbepalende muur gebouwd worden welke is aangeduid met de specifieke bouwaanduiding 'karakteristiek'
 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uit maximaal 1 bouwlaag bestaan;
 • d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen in Witbrant-Oost en Witbrant-West, het deel van het plangebied dat is gelegen ten oosten van de Reeshofweg, mogen uitsluitend worden voorzien van een platte afdekking. Een kap is hier uitgesloten.
 • e. tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven, mag de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen in het erf niet meer dan bedragen dan:
  • 1. 20 m2 indien de oppervlakte van het erf 50 m2 of minder bedraagt;
  • 2. 40% van het oppervlak van het erf met een maximum van 60 m2, indien de oppervlakte van het erf meer dan 50 m2 en niet meer dan 500 m2 bedraagt.
  • 3. 80 m2 indien de oppervlakte van het erf meer dan 500 m2 en niet meer dan 1000 m2 bedraagt;
  • 4. 100 m2 indien de oppervlakte van het erf meer dan 1000 m2 bedraagt;
 • f. ten aanzien van de hoogte:
  • 1. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen met een platte afdekking mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de hoofdbebouwing vermeerderd met een dakconstructie van maximaal 0,5 m, met een maximale totale hoogte van 4,5 m;
  • 2. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen met een platte afdekking mag ten hoogste 3 m bedragen, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
  • 3. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een schuine kap mag al dan niet in de bouwperceelsgrens ten hoogste 3 m bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,5 m waarbij de dakhelling maximaal 45° mag bedragen, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven. Deze afschuining geldt niet:
   • in die gevallen waarbij op het naastgelegen perceel in de perceelscheiding al een gebouw met een zelfde of hogere hoogte aanwezig is dan wel gelijktijdig wordt opgericht,
   • ten aanzien van topgevels;
 • g. indien sprake is van het bouwen van een garage dient er een minimale opstelruimte van 5 x 2,5m voor een garage aanwezig te zijn.
13.2.5 Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht, met uitzondering van de gronden gelegen voor de (verlengde) voorgevelrooilijn;
 • b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
13.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag in het bouwvlak en in het erf niet meer dan 3 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. (openlucht) zwembaden, vijvers en daarmee gelijk te stellen bij een tuin behorende voorzieningen mogen uitsluitend in het bouwvlak en het erf worden opgericht, met dien verstande dat de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van het erf en de hoogte niet meer mag bedragen dan 0,5 m.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de brandveiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 7. parkeergelegenheid op eigen terrein.
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;
 • c. de vorm, de afmetingen en de plaatsing van de derde bouwlaag boven een hoogte van 6 m boven het straatpeil in verband met een goede ruimtelijke afstemming op het overwegend aanwezige straatbeeld.
13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwen in het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 13.4.6, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 13.2.3 onder d, voor zover dit het stedenbouwkundige beeld ter plaatse ten goede komt;
 • b. het bepaalde in 13.2.3 onder e voor de opgenomen maximumbouwhoogte, zulks tot een hoogte van maximaal 12 meter.

Daarnaast zijn de in 13.4.2 en 13.4.3 genoemde mogelijkheden voor binnenplans afwijken van overeenkomstige toepassing binnen het bouwvlak.

13.4.2 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwen in het erf

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 13.4.6, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 13.2.4 onder c voor het bouwen van afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg met inachtneming van het bepaalde in 13.6.2, met dien verstande dat 15 m2 aaneengesloten onbebouwd terrein op het bouwperceel aanwezig blijft met een maximum van:
  • 1. 80 m2 mits de oppervlakte van het erf kleiner is dan 500 m2;
  • 2. 100 m2 mits de oppervlakte van het erf groter is dan 500 m2 en indien de volledige woonfunctie (woon-/eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op de begane grond wordt gesitueerd;
 • b. het bepaalde in 13.2.4 onder e ten behoeve van de minimale opstelruimte van 5 x 2,5 m vóór de garage mits de parkeerruimte elders op het eigen terrein wordt gerealiseerd of het perceel gelegen is aan een interne ontsluitingsweg;
 • c. het bepaalde in 13.2.6 onder b voor de opgenomen maximumhoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zulks tot een hoogte van maximaal 5 m, voor antennes die van de voet af gemeten een hoogte hebben van meer dan 5 m, respectievelijk antennes, voor zover gelegen achter een woning of een ander gebouw, met een doorsnede groter dan 2 m en een hoogte van meer dan 3 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein.

Daarnaast zijn de in 13.4.3 genoemde mogelijkheden voor binnenplans afwijken van overeenkomstige toepassing in het erf.

13.4.3 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwen in het onbebouwd erf

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 13.4.6, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 13.2.4 voor het bouwen van entrees, aan- en uitbouwen en bijgebouwen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 18;
 • b. het bepaalde in 13.2.4 voor ondergrondse bouwwerken, zoals kelders en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;
 • c. het bepaalde in 13.2.4 voor erkers met dien verstande dat:
  • 1. op de begane grond:
   • de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de voorgevel bedraagt,
   • de diepte maximaal 1,5 m bedraagt,
   • de hoogte één bouwlaag of maximaal 3,5 m betreft;
  • 2. de uitbouw transparant moet worden uitgevoerd;
  • 3. op de perceelscheiding dan wel op maximaal 2 m uit de perceelscheiding sprake kan zijn van een ondoorzichtige wand;
 • d. de in 13.2.6 opgenomen maximumhoogte van erfafscheidingen, bij bijzondere in stedenbouwkundig opzicht afwijkende situaties, zulks tot een hoogte van maximaal 2 m;
 • e. het bepaalde in 13.2.6 voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zulks tot een hoogte van maximaal 5 m;
 • f. het bepaalde in 13.2.6 voor vlaggenmasten, zulks tot een hoogte van maximaal 10 m.

13.4.4 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwen op kortere afstand c.q. tegen de beeldbepalende muur met de aanduiding karakteristiek (ka)

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 13.4.6, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.2.3. onder a en 13.2.4. onder b voor het bouwen op kortere afstand c.q. tegen de beeldbepalende muur welke is aangeduid met de specifieke bouwaanduiding 'karkateristiek' (ka) met dien verstande dat:

 • a. het karakter van de beeldbepalende muur niet wordt aantast;
 • b. de hoogte van de bebouwing niet meer mag bedragen dan de beeldbepalende muur ter plaatse van de bebouwing.
13.4.5 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwen over/boven de beeldbepalende muur met de aanduiding karakteristiek (ka)

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 13.4.6, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.2.3. onder a en 13.2.4. onder b voor het bouwen van een deel van een gebouw over/boven de beeldbepalende muur welke is aangeduid met de specifieke bouwaanduiding 'karkateristiek' (ka) met dien verstande dat:

 • a. het karakter van de beeldbepalende muur niet wordt aangetast;
 • b. de afstand tussen dit deel van het gebouw en de beeldbepalende muur verticaal minimaal 0,5 meter bedraagt en dit bouwdeel niet meer dan 2,5 meter over de muur steekt.
13.4.6 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. de bebouwingskarakteristiek van de straat niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • f. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • g. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • h. vanuit stedenbouwkundig oogpunt in beginsel rekening wordt gehouden met eventuele zichthoeken vanuit belendende percelen.
13.5 Specifieke gebruiksregels
13.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen, waaronder garages als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;

het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan 5 personen in onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur} anders dan toegelaten op grond van 13.1.1 en 13.1.2;

 • b. de uitoefening van enige tak van handel, nijverheid of dienstverlening daaronder begrepen detailhandel, ambachtelijk of industrieel bedrijf, anders dan toegelaten op grond van 13.1;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken als geluidshinderlijke inrichting of risicovolle inrichting;
 • d. het splitsen van een (grondgebonden) woning in twee of meer zelfstandige woonruimten.
 • e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • f. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • g. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • h. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • i. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren of zelfstandige kantoorruimten.
13.6 Afwijken van de gebruiksregels
13.6.1 Binnenplans afwijken t.b.v. afhankelijke woonruimte (mantelzorgregeling)
 • a. Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.5.1 ten behoeve van het tijdelijk in gebruik nemen van een (vrijstaand) bijgebouw dan wel aan - of uitbouwen als afhankelijke woonruimte, mits:
  • 1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg (zie ook onder b en c);
  • 2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonende en bedrijven;
  • 3. maximale oppervlakte welke in aanmerking komt voor afhankelijke woonruimte 80 m² bedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan deze worden vergroot tot 100 m2 mits de oppervlakte van het erf groter is dan 500 m2 en indien de volledige woonfunctie (woon-/eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op de begane grond wordt gesitueerd;
  • 4. de aanvrager een overeenkomst met de gemeente Tilburg afsluit, waaruit blijkt dat de aanvrager - en zijn rechtverkrijgenden middels een op te nemen kettingbeding - zich verplicht(en) de mantelzorgruimte niet afgesplitst van de woning aan derden te verkopen met daaraan gekoppeld een door de gemeente direct opeisbare boete van € 100.000,-- bij niet nakoming;
 • b. Naast de onder a genoemde voorwaarden gelden als aanvullende voorwaarden dat:
  • 1. de zorgvrager deel gaat uitmaken van de huishouding van de mantelzorger(s);
  • 2. de zorgbehoefte minimaal 8 uur per week betreft en verder een periode van minimaal 3 maanden zal beslaan;
  • 3. de mantelzorger(s) in staat is/zijn om minimaal 8 uur per week in de zorgbehoefte te voorzien en dat ook zal/zullen doen.
 • c. Alvorens het bevoegd gezag beslist op een verzoek om omgevingsvergunning wordt advies ingewonnen bij het Expertisecentrum Familiezorg.
 • d. Het bevoegd gezag neemt in een te verlenen omgevingsvergunning op dat als de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen het gebruik van de betreffende ruimte als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en dit ook wordt gemeld aan de gemeente Tilburg en dat in dat geval indien die woonruimte een aan - of uitbouw betreft het keukenblok met de daarbij beho-rende leidingen dient te worden verwijderd of indien de mantelzorgruimte een (vrijstaand) bijgebouw betreft het keukenblok en de badkamerinrichting met bijbehorende leidingen dienen te worden verwijderd.
13.6.2 Binnenplans afwijken t.b.v. onzelfstandige wooneenheden

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.5.1 sub b ten behoeve van het maximaal aantal gehuisveste personen in onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur) - in een woning - indien:

 • a. de betreffende woning zodanig is gesitueerd dat bewoning door meer dan 5 personen in onzelfstandige wooneenheden aanvaardbaar is, dit in relatie tot omliggende woningen;
 • b. voldoende is of kan worden voorzien in parkeergelegenheid voor de bewoners van de betreffende woning;
 • c. aannemelijk is dat op geen enkele andere wijze overlast wordt veroorzaakt.
13.6.3 Binnenplans afwijken t.b.v. bedrijfsmatige activiteiten

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.5.1 ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals genoemd in milieucategorie 1 en 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij de regels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten, in de woning en/of bijgebouw(en) met dien verstande dat:

 • a. degene die de activiteit uitoefent, tevens de bewoner is van de woning;
 • b. de bedrijfsuitoefening in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt is aan de woning en de woonomgeving;
 • c. geen omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid welke op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e. van de Wabo vergunningplichtig is, tenzij het betreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden wel verantwoord is;
 • d. geen sprake is van ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met eventueel reeds in de directe omgeving aanwezige beroepsvestigingen;
 • e. op geen enkele andere wijze overlast wordt veroorzaakt;
 • f. voldoende is of kan worden voorzien in parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers;
 • g. geen detailhandel plaatsvindt, anders dan in ter plaatse vervaardigde goederen;
 • h. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, met een maximum van 80 m2.
13.6.4 Binnenplans afwijken aantal kamers t.b.v. bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 13.1.3 onder h ten behoeve van het toestaan van bed & breakfast in maximaal 4 kamers.

13.7 Wijzigingsbevoegdheid
13.7.1 Verschuiven bouwvlak
 • a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouwvlakken ter plaatse van de aanduidingen twee-aaneen (tae) en vrijstaand (vrij) te verschuiven richting de straatzijde (Vurenstraat) indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 • 1. de voortuin dient minimaal 3 meter te bedragen;
 • 2. er wordt in voldoende mate voorzien in parkeergelegenheid waarbij het parkeren wordt opgelost op eigen terrein of in (semi-)openbare "parkeerkoffers" terzijde van de straat;
 • 3. de bebouwingskarakteristiek van de straat mag niet onevenredig worden geschaad;
 • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • 5. de brandveiligheid mag niet onevenredig wordt aangetast;
 • 6. de milieusituatie mag niet onevenredig wordt aangetast;
 • 7. de sociale veiligheid mag niet onevenredig wordt aangetast;
 • 8. de verkeersveiligheid mag niet onevenredig wordt aangetast;
 • 9. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • 10. vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt in beginsel rekening wordt gehouden met eventuele zichthoeken vanuit belendende percelen;
 • b. Burgemeester en wethouders verklaren op de gewijzigde bestemming de regels van het plan van overeenkomstige toepassing.