direct naar inhoud van Regels
Plan: Mill Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0815.BPL12041HMI-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Mill Centrum' met identificatienummer 'NL.IMRO.0815.BPL12041HMI-VA01' van de gemeente Mill en Sint Hubert.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aanneengebouwde woning

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen, niet zijnde een gestapelde woning.

1.6 achtergevel

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt aan de voorgevel.

1.7 afhankelijke woonruimte

een (gedeelte) van een bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.8 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.

1.9 archeologische waarden

waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig van wetenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen.

1.10 bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11 bedrijf

een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen, bewerken en/of verwerken van producten zoals genoemd in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten, niet zijnde detailhandel, kantoor, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en horeca.

1.12 bedrijf aan huis

een bedrijf van maximaal milieucategorie 2, dat in een woning en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten zoals genoemd in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten: Bedrijf aan huis, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.13 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. Hieronder wordt mede verstaan een bedrijfsverzamelgebouw.

1.14 bedrijfsverzamelgebouw

een bedrijfsgebouw dat in gebruik is door meer dan één bedrijf.

1.15 bedrijfswoning

een woning, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming, noodzakelijk is.

1.16 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlak

de totale oppervlakte van de voor beroep- of bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.17 beroep aan huis

een dienstverlenend beroep dat in een woning en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.18 bestaande situatie

de bebouwing en het gebruik, zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.19 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.20 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.21 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.22 bijbehorende voorzieningen

voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering of functie en/of bouwvlakken.

1.23 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.24 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.25 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.26 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.27 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.28 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.29 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.30 bruto vloeroppervlakte

De som van de horizontale vloeroppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten, met inbegrip van de daarbij behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, berekend conform NEN 2580 zoals deze luidt op het tijdstip van in werking treden van het bestemmingsplan.

1.31 carport

een bouwwerk, vrijstaand of aangebouwd aan een gebouw, ter vergroting van het woongenot, ondersteund door palen of kolommen, dat maximaal aan twee zijden gesloten is. Indien de carport wordt gebouwd tegen een gebouw op het aangrenzend perceel zijn er maximaal drie gesloten zijden toegestaan.

1.32 cultuurhistorische waarde en kenmerken

waarden en kernmerken van een gebied of daar aanwezige zaken, verband houdend met het bouwkundig erfgoed, het stedenbouwkundig erfgoed, de historische groenwaarden, het historisch-geografisch erfgoed en de bekende en verwachte archeologische waarden.

1.33 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen, verhuren en leveren van goederen geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.34 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.35 erker

hoekige of ronde uitbouw aan gevel.

1.36 functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

1.37 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.38 gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven.

1.39 geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.40 gestapelde woningen

boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is.

1.41 grondgebonden woning

een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau.

1.42 herbouw

reconstructie, wederopbouw, opnieuw bouwen.

1.43 hoofdfunctie

een functie waarvoor het hoofdgebouw en/of gronden als zodanig mag worden gebruikt.

1.44 hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel, door zijn constructie, bouwmassa, ruimtelijke uitstraling en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk is aan te merken.

1.45 horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf. Onder te verdelen in drie categorieën.

 • a. Categorie 1 ‘lichte horeca’:
  Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken zoals:
   • aan de detailhandelsfunctie verwante horeca;
   • overige lichte horeca;
   • bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking.
 • b. Categorie 2 ‘middelzware horeca’:
  Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken zoals:
   • bar;
   • bierhuis;
   • biljartcentrum;
   • café;
   • proeflokaal;
   • shoarma/grillroom;
   • zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).
 • c. Categorie 3 ‘zware horeca’:
  Bedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen zoals:
   • dancing;
   • discotheek;
   • nachtclub;
   • partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).

1.46 huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren.

1.47 inwoning

wonen in een ondergeschikt deel van een woning als medegebruiker van het pand.

1.48 kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.49 karakterisitiek

herkenbaar, markant, wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van belang.

1.50 lijst van bedrijfsactiviteiten

de op het plangebied toegespitse richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten zoals opgenomen in de uitgave Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2009.

1.51 maatschappelijke diensten/ voorzieningen

voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.52 mantelzorg

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.53 mestbewerking

de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygienisatie of indamping van mest.

1.54 normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.55 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.56 ondergeschikte detailhandel

detailhandel, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdbestemming.

1.57 ondergeschikte horeca

een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar waar men uitsluitend ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren, zoals een kantine in een verenigingsgebouw of sportvoorziening.

1.58 ondergeschikte nevenfunctie

een activiteit met een zodanige beperkte omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en verschijningsvorm als hoofdfunctie herkenbaar blijft.

1.59 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden

werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden.

1.60 ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen onder peil.

1.61 onderkomen

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet als bouwwerk is aan te merken, alsook een tent.

1.62 ontmoetingsplek

een geformaliseerde hangplek voor groepen mensen in de vorm van een overkapping al dan niet met zitgelegenheid.

1.63 outdooractiviteiten

beoefenen van recreatieve buitenactviteiten, waaronder sport en spel zonder gemotoriseerde middelen.

1.64 perceelsgrens

grens van een bouwperceel.

1.65 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.66 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een ander tegen vergoeding.

1.67 recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan.

1.68 risicovolle inrichting

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dit geldt op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.69 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.70 sportvoorziening

faciliteit, bijvoorbeeld een sportveld, sporthal of soortgelijke accommodatie, waar lichamelijke activiteiten kunnen worden beoefend.

1.71 straatmeubilair

bouwwerken, bedoeld als voorziening in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de openbare ruimte, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, informatieborden, zitbanken, hekken, speeltoestellen en hondentoiletten.

1.72 supermarkt

Een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van voedings- en genotmiddelen en dagelijkse levensbenodigdheden in een algemeen assortiment, in de vorm van een zelfbedieningszaak;

1.73 uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.74 twee-aaneen woning

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen, alsmede door garages geschakelde woningen waarbij het hoofdgebouw aan één zijde op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd mag worden.

1.75 verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte, inclusief etalageruimte(n), bestemd en gebruikt voor het verkopen en leveren van roerende goederen, welke niet ter plaatse worden geconsumeerd of gebruikt.

1.76 voorgevel

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel met een grondgebonden woning is er slechts sprake van één voorgevel).

1.77 voorgevellijn

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel met een grondgebonden woning is er slechts sprake van één voorgevel).

1.78 vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.79 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen, die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, waterlopen, kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang of waterloop.

1.80 woning

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

1.81 zijgevel

een niet naar een weg of openbaar gebied gekeerde grens van een bouwperceel.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 Definitiebepaling

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

lengte, diepte c.q. breedte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken langs) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidingsmuren).

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

peil

 • a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,25 m;
 • b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein ter hoogte van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,25 m.

2.2 Dakkapel en goothoogte

Bij toepassing van het meten van de goothoogte van een bouwwerk worden dakkapellen buiten beschouwing gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de breedte van het betreffende dakvlak. De goothoogte wordt dan gemeten vanaf het peil tot aan de goot van de dakkapel.

2.3 Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, zonnecollectoren, gevel- en kroonlijsten, balkons, loggia’s en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- of bestemmingsgrens of de bouwhoogte met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. duurzaam agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening;
 • b. recreatief medegebruik;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. De bouwhoogte en oppervlakte van kleinschalige voorzieningen ten behoeve van beheer of recreatief medegebruik mag niet meer bedragen dan 8 m, respectievelijk 30 m².

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor:

 • a. bewoning;
 • b. kampeerdoeleinden;
 • c. de uitoefening van enige tak van handels-, detailhandels- en bedrijfsdoeleinden.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. duurzaam agrarisch grondgebruik;
 • b. behoud en ontwikkeling van natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
 • c. recreatief medegebruik;

met bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van erfafscheiding en waterhuishouding, alsmede voorzieningen van openbaar nut, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte van een bouwwerk niet meer dan 10 m² mag bedragen;
  • 2. de hoogte van een bouwwerk niet meer dan 3 meter mag bedragen;
  • 3. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1 meter mag bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor:

 • a. bewoning;
 • b. kampeerdoeleinden;
 • c. kassen(bouw) en teeltondersteunende voorzieningen;
 • d. de uitoefening van enige tak van handels-, detailhandels- en bedrijfsdoeleinden;
 • e. mestbewerking.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • g. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

4.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

4.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wasinrichting auto's', uitsluitend een wasinrichting voor auto's is toegestaan;
  • 2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg', een vulpunt ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg' is toegestaan;
  • 3. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - lpg-tank', een lpg-tank ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg is toegestaan;
  • 4. ondergeschikte detailhandel is toegestaan met een maximum verkoopvloeroppervlakte van 200 m²;
  • 5. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkappingen toegestaan', een overkapping is toegestaan.
 • c. een houthandel en houtbewerkingsbedrijf van maximaal milieucategorie 3.1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houthandel en -bewerkingsbedrijf';
 • d. een transportbedrijf van maximaal milieucategorie 3.2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'transportbedrijf';
 • e. een producent van ventilatiesystemen van maximaal milieucategorie 3.1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - producent van ventilatiesystemen';
 • f. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • g. een inpandige bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - inpandige bedrijfswoning';
 • h. nutsvoorzieningen.

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.
 • c. Het splitsen van bouwpercelen is niet toegestaan.

5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • b. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterperceelsgrens moet minimaal 3 meter bedragen.

5.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.
 • f. Indien sprake is van een inpandige bedrijfswoning, dan dient aangesloten te worden bij de bouwregels voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in 5.2.2, met dien verstande dat de inhoud van de woning niet meer mag bedragen dan 750 m³.

5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m².

5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van een overkapping ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkappingen toegestaan' mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

5.2.6 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijfvestiging.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m².
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m².

5.2.7 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken binnen de voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden, wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. risicovolle inrichtingen;
 • c. wonen, met uitzondering van bedrijfswoningen als bedoeld in 5.1;
 • d. kantoor;
 • e. horeca;
 • f. detailhandel;
 • g. dienstverlening;
 • h. buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn;
 • i. buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter;
 • j. mestbewerking.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 Afwijking buitenopslag voor rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.3.1 sub h ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 3 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

5.4.2 Afwijking hogere buitenopslag achter rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.3.1 sub i ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 8 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de vorm van voorzieningen voor het openbaar nut, zoals de energie-, warmte- en telecommunicatievoorziening;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 • d. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen voor infiltratie;
 • e. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.

6.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • c. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat voor de voorste bouwgrens uitsluitend erf- en terreinafscheidingen, vlaggenmasten, reclamezuilen en lantaarnpalen mogen worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. natuur- en bosgebieden;
 • b. houtopstanden;
 • c. bosbeheer en houtproductie;
 • d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden;
 • e. het extensief dagrecreatief medegebruik en het educatief medegebruik;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, nutsvoorzieningen, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), speelvoorzieningen, straatmeubilair, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

7.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • g. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

7.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

7.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 8 Centrum - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. detailhandel, niet zijnde een supermarkt;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' tevens een supermarkt, met dien verstande dat binnen de bestemming 'Centrum - 1' maximaal twee supermarkten zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats', een laad- en losdock ten behoeve van een supermarkt;
  • 4. ondersteunende horeca bij detailhandel;
  • 5. dienstverlening;
  • 6. maatschappelijke voorzieningen;
  • 7. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens kantoren;
  • 8. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', één vrijstaande woning;
  • 9. entreepartijen en bergingen voor woningen;
  • 10. beroep aan huis in of bij een woning;
 • b. op de verdiepingen:
  • 1. wonen met bijbehorende bergingen;
  • 2. kantoren;
  • 3. maatschappelijke voorzieningen;
  • 4. beroep aan huis;
 • c. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, terrassen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, nutsvoorzieningen, tuinen en erven.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

8.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • 3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximale bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht.
 • d. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten;
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • e. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak is 125 m2.

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur' niet meer mag bedragen dan 2 m.
 • b. De bouwhoogte van erfafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van erfafscheidingen op dakterrassen en balkons mag niet meer bedragen dan 2 m, gemeten vanaf de bovenkant vloer van het dakterras of balkon.
 • d. De bouwhoogte van voorzieningen voor openbare verlichting mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • e. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

8.2.4 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

8.2.5 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

8.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Beroep aan huis

Een beroep aan huis moet voldoen aan de volgende regels:

 • a. De vloeroppervlakte van een beroep aan huis mag niet niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief bijbehorende bouwwerken, met een maximum van in totaal 75 m².
 • b. Degene die de activiteiten uitoefent, is bewoner van de woning.
 • c. Er is geen horeca en detailhandel toegestaan, uitgezonderd beperkte detailhandel via internet en beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.
 • d. Buitenopslag is niet toegestaan.
 • e. De activiteiten moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de omgeving.

8.3.2 Ondersteunende horeca

Ondersteunende horeca moet voldoen aan de volgende regels:

 • a. Ondersteunende horeca mag alleen plaatsvinden in combinatie met detailhandel.
 • b. Ondersteunende horeca mag uitsluitend categorie 1 'lichte horeca' betreffen.
 • c. Ondersteunende horeca mag uitsluitend plaatsvinden binnen de bebouwing van de bijbehorende detailhandel en/of op een bijbehorend terras.
 • d. De bruto vloeroppervlakte van ondersteunende horeca mag niet meer bedragen dan 30% van de bruto vloeroppervlakte van de bijbehorende detailhandel tot een maximum van 75 m². Van deze maten is uitgezonderd de oppervlakte van buiten de bebouwing gesitueerde terrassen.

8.3.3 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van een deel van een hoofgebouw als afhankelijke woonruimte;
 • b. Het gebruik van (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte.

8.3.4 Dakterrassen

Op de verdieping van gebouwen mogen dakterrassen worden aangelegd ten behoeve van aangrenzende appartementen.

8.4 Afwijken van de gebruiksregels
8.4.1 Afwijking bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in lid 8.1 ten behoeve van het gebruik van de gronden en bouwwerken behorende bij een woning voor een bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
 • b. het qua aard en omvang past in de functie van het centrum van Mill.

8.4.2 Afwijking mantelzorg

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in artikel 8.3.3 onder a en b ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. aangetoond wordt dat inwoning in de woning of bijbehorend bouwwerk redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • b. mantelzorg noodzakelijk is, hetgeen dient te blijken uit een advies van een onafhankelijke, deskundige instantie;
 • c. mantelzorg een tijdelijke situatie is en aangegeven wordt tot welk moment de afwijking noodzakelijk is;
 • d. de afhankelijke woonruimte zich op de begane grond bevindt en niet groter is dan 80 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte een functionele en visuele relatie heeft met de op het perceel aanwezige woning.

8.4.3 Voorwaarden voor afwijking

Afwijking als bedoeld in lid 8.4.1 en 8.4.2 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied' wijzigen en binnen de bestemming 'Centrum - 1' ook op de begane grond kantoren mogelijk maken, met dien verstande dat:

 • a. de ruimtes op de begane grond aan de zijde van de Markt niet mogen worden gewijzigd ten behoeve van kantoren, maar in gebruik moeten blijven voor detailhandelsvoorzieningen, dienstverlening of maatschappelijke voorzieningen;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de wijziging wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Artikel 9 Centrum - 2

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. horeca;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. maximaal één bedrijfswoning per bouwperceel, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens detailhandel, niet zijnde een supermarkt;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens woningen;
  • 6. entreepartijen en bergingen voor woningen;
  • 7. beroep aan huis in of bij een woning;
 • b. op de verdiepingen:
  • 1. wonen met bijbehorende bergingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - verdieping';
  • 2. beroep aan huis;
 • c. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, terrassen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, nutsvoorzieningen, tuinen en erven.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. Voor zover ter plaatse van de aanduiding 'wonen', woningen zijn toegestaan, geldt ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand';
  • 2. 'twee-aaneen';
   dat uitsluitend de aangeduide type(n) mogen worden gebouwd.
 • d. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
  • 2. 'twee-aaneen' aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m;
   met dien verstande dat voor zover de vergunde afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan kleiner is dan bovengenoemd, de afstand op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum geldt.
 • e. De minimum en maximum breedte van het hoofdgebouw van een woning is ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' 7 m respectievelijk 15 m;
  • 2. 'twee-aaneen' 5 m respectievelijk 9 m.

9.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen en woningen ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • 3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximale bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht.
 • d. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten;
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • e. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is 100 m2.

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur' niet meer mag bedragen dan 2 m.
 • b. De bouwhoogte van erfafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van erfafscheidingen op dakterrassen en balkons mag niet meer bedragen dan 2 m, gemeten vanaf de bovenkant vloer van het dakterras of balkon.
 • d. De bouwhoogte van voorzieningen voor openbare verlichting mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • e. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

9.2.4 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

9.2.5 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

9.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Beroep aan huis

Een beroep aan huis moet voldoen aan de volgende regels:

 • a. De vloeroppervlakte van een beroep aan huis mag niet niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief bijbehorende bouwwerken, met een maximum van in totaal 75 m².
 • b. Degene die de activiteiten uitoefent, is bewoner van de woning.
 • c. Er is geen horeca en detailhandel toegestaan, uitgezonderd beperkte detailhandel via internet en beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.
 • d. Buitenopslag is niet toegestaan.
 • e. De activiteiten moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de omgeving.

9.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van een deel van een hoofgebouw als afhankelijke woonruimte;
 • b. Het gebruik van (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte.

9.4 Afwijken van de gebruiksregels
9.4.1 Afwijking bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in lid 9.1 ten behoeve van het gebruik van de gronden en bouwwerken behorende bij een woning voor een bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
 • b. het qua aard en omvang past in de functie van het centrum van Mill.

9.4.2 Afwijking mantelzorg

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in artikel 9.3.2 onder a en b ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. aangetoond wordt dat inwoning in de woning of bijbehorend bouwwerk redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • b. mantelzorg noodzakelijk is, hetgeen dient te blijken uit een advies van een onafhankelijke, deskundige instantie;
 • c. mantelzorg een tijdelijke situatie is en aangegeven wordt tot welk moment de afwijking noodzakelijk is;
 • d. de afhankelijke woonruimte zich op de begane grond bevindt en niet groter is dan 80 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte een functionele en visuele relatie heeft met de op het perceel aanwezige woning.

9.4.3 Voorwaarden voor afwijking

Afwijking als bedoeld in lid 9.4.1 en 9.4.2 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Artikel 10 Centrum - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. dienstverlening;
  • 2. kantoren;
  • 3. maatschappelijke voorzieningen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens woningen;
  • 5. entreepartijen en bergingen voor woningen;
  • 6. beroep aan huis in of bij een woning;
 • b. op de verdiepingen:
  • 1. kantoren;
  • 2. beroep aan huis;
 • c. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, terrassen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, nutsvoorzieningen, tuinen en erven.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. Voor zover ter plaatse van de aanduiding 'wonen', woningen zijn toegestaan, geldt ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand';
  • 2. 'twee-aaneen';
   dat uitsluitend de aangeduide type(n) mogen worden gebouwd.
 • d. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
  • 2. 'twee-aaneen' aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m;
   met dien verstande dat voor zover de vergunde afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan kleiner is dan bovengenoemd, de afstand op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum geldt.
 • e. De minimum en maximum breedte van een hoofdgebouw van een woning is ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' 7 m respectievelijk 15 m;
  • 2. 'twee-aaneen' 5 m respectievelijk 9 m;

10.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen en woningen ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • 3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximale bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht.
 • d. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten;
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • e. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is 100 m2.

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur' niet meer mag bedragen dan 2 m.
 • b. De bouwhoogte van erfafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van erfafscheidingen op dakterrassen en balkons mag niet meer bedragen dan 2 m, gemeten vanaf de bovenkant vloer van het dakterras of balkon.
 • d. De bouwhoogte van voorzieningen voor openbare verlichting mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • e. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

10.2.4 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

10.2.5 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

10.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Beroep aan huis

Een beroep aan huis moet voldoen aan de volgende regels:

 • a. De vloeroppervlakte van een beroep aan huis mag niet niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief bijbehorende bouwwerken, met een maximum van in totaal 75 m².
 • b. Degene die de activiteiten uitoefent, is bewoner van de woning.
 • c. Er is geen horeca en detailhandel toegestaan, uitgezonderd beperkte detailhandel via internet en beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.
 • d. Buitenopslag is niet toegestaan.
 • e. De activiteiten moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de omgeving.

10.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. Het gebruik van een deel van een hoofgebouw als afhankelijke woonruimte;
 • b. Het gebruik van (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte.

10.4 Afwijken van de gebruiksregels
10.4.1 Afwijking bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in lid 10.1 ten behoeve van het gebruik van de gronden en bouwwerken behorende bij een woning voor een bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
 • b. het qua aard en omvang past in de functie van het centrum van Mill.

10.4.2 Afwijking mantelzorg

Bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in artikel 10.3.2 onder a en b ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. aangetoond wordt dat inwoning in de woning of bijbehorend bouwwerk redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • b. mantelzorg noodzakelijk is, hetgeen dient te blijken uit een advies van een onafhankelijke, deskundige instantie;
 • c. mantelzorg een tijdelijke situatie is en aangegeven wordt tot welk moment de afwijking noodzakelijk is;
 • d. de afhankelijke woonruimte zich op de begane grond bevindt en niet groter is dan 80 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte een functionele en visuele relatie heeft met de op het perceel aanwezige woning.

10.4.3 Voorwaarden voor afwijking

Afwijking als bedoeld in lid 10.4.1 en 10.4.2 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Artikel 11 Detailhandel

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, met uitzondering van detailhandel in de vorm van een supermarkt;
 • b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. maximaal twee woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' en uitsluitend op de verdieping;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één detailhandelsbedrijf toegestaan.
 • c. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

11.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.

11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

11.2.5 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per detailhandelsbedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m².
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m².

11.2.6 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

11.2.7 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

11.3 Wijzigingsbevoegdheid
11.3.1 Wijzigingsbevoegheid naar 'Wonen'

Burgemeester en wethouders zijn, in geval van bedrijfsbeëindiging, bevoegd om de bestemming 'Detailhandel' te wijzigen in 'Wonen' onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden dient vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar te zijn.
 • b. Uit een ingesteld bodemonderzoek dient te blijken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik ten behoeve van woondoeleinden.
 • c. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden mag de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet onevenredig aantasten.
 • d. De regels van 'Artikel 26' van dit bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing.

11.3.2 Wijzigingsbevoegdheid naar 'Gemengd - 1'

Burgemeester en wethouders zijn, in geval van bedrijfsbeëindiging, bevoegd om de bestemming 'Detailhandel' te wijzigen in 'Gemengd - 1' onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het gebruik ten behoeve van gemengde doeleinden dient vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar te zijn.
 • b. Uit een ingesteld bodemonderzoek dient te blijken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik ten behoeve van gemengde doeleinden.
 • c. Het gebruik ten behoeve van gemengde doeleinden mag de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet onevenredig aantasten.
 • d. De regels van 'Artikel 13' van dit bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Dorpslandschap

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dorpslandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden agrarische doeleinden;
  • 1. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden;
  • 2. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschappelijke waarden;
  • 3. extensief recreatief medegebruik met bijbehorende voorzieningen;
  • 4. groene hobby's;
  • 5. behoud van bestaande kazematten;
 • b. een ligweide ten behoeve van een wellnessvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - ligweide';

met bijbehorende wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd behoudens eenvoudige voorzieningen in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor extensief recreatief medegebruik, zoals informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken en/of waterhuishoudkundige voorzieninghen, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - ligweide' een erfafscheiding toegestaan waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 12.2 voor:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • b. gebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 m;
  • 3. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m².

12.3.2 Toelaatbaarheid

De in lid 12.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend mits:

 • a. deze veranderingen functioneel noodzakelijk zijn voor de uitoefening van groene hobby's of agrarische bedrijfsvoering (kas, veldschuur), en geen afbreuk doen aan de functionele en ruimtelijke bestemmingen;
 • b. de verwezenlijking, het behoud en het beheer van het zoekgebied voor een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ en/of in een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen' niet worden belemmerd of worden aangetast.

12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld;
 • c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren;
 • d. het verwijderen of rooien van bos;
 • e. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • f. het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen;
 • g. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

12.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

12.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 12.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 13 Gemengd - 1

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoor;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. De dakhelling dient minimaal 20° en maximaal 65° te zijn.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen in de perceelgrens met openbare weg en voor de gevellijn mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1,5 m in open constructie;
  • 2. 1 m in andere vormen;
 • b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m, met een maximum van 3 vlaggenmasten per bouwperceel.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

13.2.3 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

13.2.4 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

Artikel 14 Gemengd - 2

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het geïntegreerd samengaan van sport, recreatie, evenementen, onderwijs, gezondheidszorg en horeca, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - hotel / medische kliniek', een hotel / medische kliniek is toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - multifunctionele hal' een multifunctionele hal is toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', een bedrijfswoning is toegestaan;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'wellness', wellnessvoorzieningen zijn toegestaan;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - outdooractiviteiten', outdooractiviteiten zijn toegestaan;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' en de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - parkeerdek', parkeervoorzieningen zijn toegestaan met een totale capaciteit voor minimaal 350 auto's;
  • 7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1', de hoofdentree tot het Fitlandterrein dient te zijn gesitueerd;
  • 8. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 2', de publieksentree tot het terrein van de medische kliniek dient te zijn gesitueerd;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen binnen en buiten een bouwvlak worden gebouwd, behalve ter plaatse van de aanduiding 'erf', waar geen gebouwen zijn toegestaan.
 • b. Het parkeerdek mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - parkeerdek'.
 • c. Het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak bedraagt maximaal 70%.
 • d. Binnen de bouwvlakken gelden de volgende regels:
  • 1. De goothoogte en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' respectievelijk de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vliegtuig' bedraagt de maximum goothoogte 3 meter en de maximum bouwhoogte 5,5 meter;
  • 3. In afwijking van / in aanvulling op het onder 2. bepaalde geldt dat:
   • de oppervlakte van de onderbouw van het vliegtuig maximaal 100 m² mag bedragen;
   • de gezamenlijke inhoud van vliegtuig en afgesloten ruimte(n) binnen de onderbouw maximaal 500 m³ mag bedragen;
   • de hoogte van het vliegtuig maximaal 17,5 meter mag bedragen.
 • e. Buiten de bouwvlakken gelden de volgende regels:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding passerelle', bedraagt de maximum bouwhoogte 10 meter;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - parkeerdek', bedraagt de maximum bouwhoogte 6 meter;
  • 3. Voor overige gebouwen bedraagt de maximum goothoogte 3 meter en de maximum bouwhoogte 5,5 meter, met dien verstande dat voor zover de vergunde goothoogte van overige gebouwen op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan hoger is dan 3 meter, de goothoogte op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als maximum geldt.

14.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afscheidingswand' een bouwhoogte van 8 meter is toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - terreinafscheiding 1' een terreinafscheiding met een bouwhoogte van 5,5 meter is toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - terreinafscheiding 2' een terreinafscheiding met een bouwhoogte van 4,5 meter is toegestaan;
 • b. De bouwhoogte van lichtmasten en lantaarnpalen mag niet meer bedragen dan 7,5 meter, met dien verstande dat de hoogte boven het parkeerdek niet meer dan 2,4 meter mag bedragen.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van outdooractiviteiten mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - outdooractiviteiten' niet meer dan 15 meter bedragen;
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 meter.

14.2.4 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

14.2.5 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden voor zover op basis van artikel 14.2.1 gebouwen zijn toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kelder', direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend landschappelijk- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de verkeersveiligheid.

14.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de in artikel 14.2 bepaalde maten, afmetingen van bouwwerken en bebouwingspercentages en toestaan dat deze met 10% worden verhoogd.

14.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en bebouwing voor:

 • a. bewoning, met uitzindering van de bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. het plaatsen van onderkomens, behalve in geval van evemenenten;
 • c. detailhandel, beboudens detailhandel in rechtstreeks aan de bestemming gerelateerde sport-, cosmetica- en medische artikelen;
 • d. nachthoreca;
 • e. lichtmasten, anders dan met neerwaarts gerichte armaturen.

Artikel 15 Gemengd - 3

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Algemeen

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuur en ontspanning, in de vorm van een kasteelmuseum;
 • b. kantoor, in de vorm van congres- en vergaderaccommodatie;
 • c. horeca van categorie 1 en 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • d. horeca, indien en voor zover dit ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de functies bedoeld onder a. en b;
 • e. detailhandel, indien en voor zover dit ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de functie bedoeld onder a;
 • f. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • g. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • h. de instandhouding van een kasteel met de daarbij behorende voorzieningen en dienstgebouwen zoals opslag- en werkruimten;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2.2 Waardevolle bebouwing

Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die dienen tot behoud of versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en/of architectonische waarden van de gronden en bouwwerken, zoals folies, prieeltjes, duiventorens en daarmee vergelijkbare bebouwing, mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan bestaande bebouwing.

15.2.3 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken.
 • b. De goothoogte en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' respectievelijk de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

15.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;
 • b. Bijbehorende bouwwerken mogen uit ten hoogste één bouwlaag bestaan, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de vloer van de eerste verdieping van het bijbehorende hoofdgebouw plus 0,25 meter;
 • c. De bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwwerken mag niet meer bedragen dan 3,00 meter.

15.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 meter.
 • c. De bouwhoogte van overige erf- en perfceelsafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 meter.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.

Artikel 16 Groen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - vispassage', een doorgang voor vissen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterinlaat', een waterinlaat (ondergrondse leiding);
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kapel, een kapel;
 • e. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor groepen mensen, straatmeubilair, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kapel', waar een kapel is toegestaan met een maximum goothoogte van 3 meter, een maximum bouwhoogte van 5 meter en een maximum oppervlakte van 24 m².

16.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De maximale oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van ontmoetingsplekken voor groepen mensen, mag niet meer bedragen dan 25 m².

Artikel 17 Horeca

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca van categorie 1 en 2;
 • b. terrasvoorzieningen;
 • c. catering ondergeschikt aan de horeca, met een maximum bruto vloeroppervlakte van 60 m²;
 • d. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één horecabedrijf toegestaan.
 • c. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

17.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.

17.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.

17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat voor de voorste bouwgrens uitsluitend erf- en terreinafscheidingen, vlaggenmasten, reclamezuilen en lantaarnpalen mogen worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m, indien het een open constructie betreft anders maximaal 1 m met uitzondering van de aanwezige bestaande muur.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m, met een maximum van 3 vlaggenmasten per bouwperceel.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

17.2.5 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

17.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

Artikel 18 Kantoor

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

18.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.

18.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.

18.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat voor de voorste bouwgrens uitsluitend erf- en terreinafscheidingen, vlaggenmasten, reclamezuilen en lantaarnpalen mogen worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m, indien het een open constructie betreft anders maximaal 1 m met uitzondering van de aanwezige bestaande muur.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m, met een maximum van 3 vlaggenmasten per bouwperceel.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

18.2.5 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m2.
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m2.

18.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

Artikel 19 Maatschappelijk

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte, de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen.

19.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.

19.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 100 m².

19.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

19.2.5 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

Artikel 20 Natuur

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden;
 • b. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschappelijke waarden;
 • c. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 • d. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen voor infiltratie;
 • e. extensief recreatief medegebruik met bijbehorende voorzieningen;
 • f. behoud van bestaande kazematten.

20.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd, behoudens eenvoudige voorzieningen in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor extensief recreatief medegebruik, zoals informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken en/of waterhuishoudkundige voorzieningen, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 20.2 voor:

 • a. bouwwerken ten behoeve van het natuurbeheer, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
  • 1. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
  • 2. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m²;
 • b. brandtorens, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 m;
 • c. erf- en terreinafscheidingen, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld;
 • c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergings-capaciteit van) oppervlaktewateren;
 • d. het verwijderen of rooien van bos;
 • e. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • f. het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen;
 • g. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

20.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 20.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

20.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 20.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 21 Sport

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen;
 • b. horeca, indien en voor zover dit ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de functie bedoeld onder a.;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte' is aangegeven.
 • c. De goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • d. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 25 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m.

Artikel 22 Tuin

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), water en voorzieningen voor de waterhuishouding en erven.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Erkers

Voor het bouwen van een erker aan het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De breedte mag niet meer bedragen dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van hoofdgebouw.

22.2.2 Carports

Voor het bouwen van een carport bij het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De carport mag vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand zijn omsloten.

22.2.3 Luifels

Voor het bouwen van een luifel aan het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De breedte mag niet meer bedragen dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.

22.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

Artikel 23 Verkeer

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • b. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3), speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor groepen mensen, straatmeubilair, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van wegaanduidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De maximale oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van ontmoetingsplekken voor groepen mensen, mag niet meer bedragen dan 25 m².

23.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

Artikel 24 Verkeer - Verblijfsgebied

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. standplaatsen voor ambulante detailhandel;
 • d. weekmarkten, ter plaatse van de aanduiding 'plein';
 • e. terrassen ten behoeve van ondersteunende horecea, ter plaatse van de aanduiding 'plein';
 • f. een platform ten behoeve van een laad- en losdock, ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, paden, parkeervoorzieningen, groen-, speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor groepen mensen, straatmeubilair, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats' is een platform ten behoeve van een laad- en losdock toegestaan, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

24.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

24.2.3 Overbouwing

Overbouwingen behorende bij de op de aangrenzende bestemming gelegen gebouwen zijn toegestaan, mits de vrije hoogte niet minder bedraagt dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de bouwhoogte van het op de aangrenzende bestemming gelegen gebouw.

24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Terrassen

Terrassen als bedoeld in lid 24.1 sub e zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. Een terras mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'plein' worden geplaatst ten behoeve van ondersteunende horeca behorende bij binnen de aangrenzende bestemming 'Centrum - 1' gevestigde detailhandel.
 • b. De diepte van een terras mag, gemeten vanaf de gevel van het gebouw, waar de detailhandel met bijbehorende ondersteunende horeca wordt uitgeoefend, niet meer bedragen dan 3 m.
 • c. De oppervlakte van een terras mag niet meer bedragen dan 20 m².
 • d. Bij een terras mogen terrasschermen worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m.

24.3.2 Weekmarkt

Ter plaatse van de aanduiding 'plein' is een weekmarkt toegestaan gedurende maximaal één dag per week.

Artikel 25 Water

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen, stuwen en voorzieningen voor waterkering;
 • b. behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken;
 • c. bescherming en instandhouding van de oevers en oeverbeplanting;
 • d. voorzieningen voor verkeer en verblijf zoals bruggen, steigers en duikers;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. extensief recreatief medegebruik, met uitzondering van gemotoriseerde vaartuigen, met bijbehorende voorzieningen;
 • g. behoud van bestaande kazematten.

25.2 Bouwregels
25.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m².

25.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;
 • c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergings-capaciteit van) oppervlaktewateren;
 • d. het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.

25.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 25.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

25.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 25.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 26 Wonen

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ondergeschikte nevenactiviteiten bij de molen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - molen';
 • c. een beroep aan huis;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 32.3) , water, voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand';
  • 2. 'twee-aaneen';
  • 3. 'aaneengebouwd';
  • 4. 'gestapeld';
   mogen uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd.
 • c. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
  • 2. 'twee-aaneen' aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m;
  • 3. 'aaneengebouwd' aan de niet-aangebouwde zijde van de hoekwoning niet minder bedragen dan 2 m.

met dien verstande dat voor zover de vergunde afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan kleiner is dan bovengenoemd, de afstand op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum geldt.

 • d. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - molen', uitsluitend ten behoeve van de bestaande molen een maximale bouwhoogte is toegestaan van 20 meter.
 • e. De minimum en maximum breedte van een hoofdgebouw is ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' 7 m respectievelijk 15 m;
  • 2. 'twee-aaneen' 5 m respectievelijk 9 m;
  • 3. 'aaneengebouwd' 5 m respectievelijk 7 m.
 • f. De dakhelling dient minimaal 20° en maximaal 65° te zijn;

26.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. In afwijking van het bepaalde in sub a. geldt ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten', dat bijgebouwen niet zijn toegestaan;
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
  • 3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximum bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht.
 • e. Voor zover de vergunde goot- en/of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan hoger is dan genoemd in c. en d., geldt de bouwhoogte op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als maximum.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' geldt dat één zijde naast het hoofdgebouw vrij moet blijven van gebouwen over een strook van minimaal 3 m breed tot 8 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw.
 • g. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • h. De maximum gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is per hoofdgebouw op bouwpercelen met een oppervlakte van:

oppervlakte bouwperceel   maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken  
0 m² tot 125 m²   50 m²  
125 m² tot 250 m²   75 m²  
250 m² tot 500 m²   100 m²  
500 m² tot 1.000 m²   125 m²  
vanaf 1.000 m²   150 m²  

26.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur' is een tuinmuur met poort toegestaan waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. Reclame-uitingen bij een beroep aan huis en een bedrijf aan huis mogen uitsluitend aan de gevel worden geplaatst tot een oppervlakte van 0,2 m².
 • f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

26.2.4 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

26.3 Specifieke gebruiksregels
26.3.1 Beroep aan huis

De uitoefening van een beroep aan huis is toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. De vloeroppervlakte van een beroep aan huis mag niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief bijbehorende bouwwerken, met een maximum van in totaal 75 m².
 • b. Degene die de activiteiten uitoefent, is bewoner van de woning.
 • c. Er is geen horeca en detailhandel toegestaan, uitgezonderd beperkte detailhandel via internet en beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.
 • d. Buitenopslag is niet toegestaan.
 • e. De activiteiten moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de omgeving.

26.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken gelegen binnen voor ‘Wonen’ aangewezen gronden, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

 • a. een deel van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte;
 • b. (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte.

26.4 Afwijken van de gebruiksregels
26.4.1 Afwijking bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 26.1 en 26.3.2 ten behoeve van het gebruik van de gronden en bouwwerken behorende bij een woning voor een bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard in een gedeelte van het hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk mits:

 • a. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
 • b. het qua aard en omvang past in de omgeving;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. de oppervlakte ten behoeve van het bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard gezamenlijk niet meer dan 75 m² bedraagt.

26.4.2 Afwijking mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 26.3.2 onder a en b, ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. aangetoond wordt dat inwoning in de woning of bijbehorend bouwwerk redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • b. mantelzorg een tijdelijke situatie is en aangegeven wordt tot welk moment de afwijking noodzakelijk is;
 • c. de afhankelijke woonruimte zich op de begane grond bevindt en niet groter is dan 80 m²;
 • d. de afhankelijke woonruimte een functionele en visuele relatie heeft met de op het perceel aanwezige woning.

26.4.3 Voorwaarden voor afwijking

Afwijkingen als bedoeld in lid 26.4.1 en 26.4.2 kunnen slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

Artikel 27 Waarde - Archeologie 1

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

27.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

27.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 27.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld;
 • c. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;
 • d. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren;
 • e. het verwijderen of rooien van bos;
 • f. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • g. het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • h. het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie;
 • i. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

27.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 27.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

27.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 27.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Artikel 28 Waarde - Archeologie 2

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

28.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

28.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 28.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

28.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 250 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos.
 • f. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • h. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 250 m².

28.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 28.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

28.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 28.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Artikel 29 Waarde - Archeologie 3

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

29.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

29.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 29.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

29.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
29.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 2.500 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos.
 • f. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • h. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 2.500 m².

29.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 29.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

29.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 29.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Artikel 30 Waarde - Cultuurhistorie

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden.

30.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoofdvorm van de gebouwen, bepaald door de oppervlakte van het grondvlak, de gevelbreedte, de goot- en bouwhoogte, de dakhelling en de nokrichting, zoals die bestond op het tijdstip van de vaststelling van het plan gehandhaafd moet worden, met dien verstande dat een afwijking van de goothoogte en/of de bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan, waarbij de dakhelling dienovereenkomstig mag worden aangepast .

30.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, de nokrichting van de kappen van gebouwen, de gevelindeling en het materiaal- en kleurgebruik ten behoeve van het behoud, de versterking en/of het herstel van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden.

30.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in 31.2 en toestaan dat de hoofdvorm van de gebouwen, zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan niet wordt gehandhaafd.De omgevingsvergunning wordt slechts verleend:

 • a. voor zover de gebouwen voldoen aan de regels van de basisbestemming;
 • b. nadat een onafhankelijke, deskundige instantie daar omtrent is gehoord.

30.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
30.5.1 Verbod

Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het vellen, rooien, zaaien of aanplanten van bomen en andere houtopstanden, voor zover het beplanting betreft die niet in de gemeentelijke bomenverordening of de Boswet is geregeld, zoals deze regelingen luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan.
 • b. Het planten van bomen.
 • c. Het ontgronden, afgraven, egaliseren of ophogen van gronden.
 • d. Het verharden van de openbare ruimte, alsmede de onbebouwde ruimte vóór de voorgevelrooilijnen.
 • e. Het wijzigen van de aard van de oppervlakteverhardingen.

30.5.2 Uitzondering op verbod

Het in 30.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. waarin de Monumentenwet 1988 voorziet.

30.5.3 Afwegingskader

De in 30.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend:

 • a. indien door de werken of werkzaamheden of door de direct of indirect te verwachten gevolgen daarvan geen gevaar of onevenredig nadeel ontstaat voor de aanwezige cultuurhistorische waarden;
 • b. nadat een onafhankelijke, deskundige instantie daaromtrent is gehoord.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 31 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 32 Algemene bouwregels

32.1 Uitzondering ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen, worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, zonnecollectoren, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- of bestemmingsgrens of de bouwhoogte met niet meer dan 1,0 m wordt overschreden.

32.2 Maatvoering

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op tijdstip van het terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze planregels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

32.3 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
32.3.1 Parkeernorm wonen

Voor wat betreft de functie wonen moet per woning ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

Hiervoor dienen de normen zoals opgenomen in de publicatie ‘Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering (CROW)’ te worden gehanteerd.

32.3.2 Parkeernorm overig

Voor wat betreft functies anders dan wonen moet, indien de omvang, het gebruik of de bestemming van een gebouw of terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, dan wel op het betreffende terrein, overeenkomstig de in de publicatie ‘Parkeerkencijfers - basis voor parkeernormering (CROW)’ opgenomen normen.

32.3.3 Afmetingen

De in 32.3.1 en 32.3.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

 • a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops parkeren en 2,5 x 6 m bij langsparkeren bedragen;
 • b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte – voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 6 m bedragen.

32.3.4 Laden en lossen

Indien het gebruik of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, overeenkomstig de publicatie 'parkeerencijfers - basis voor parkeernormering (CROW)' opgenomen normen.

32.3.5 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in artikel 32.3.1, 32.3.2, 32.3.3 en 32.3.4:

 • a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of;
 • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Artikel 33 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met het bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en/of bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de ingevolge Hoofdstuk 2 toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • b. het storten van puin en/of afvalstoffen;
 • c. de stalling en/of opslag van (aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
 • f. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van mestbewerking.

Artikel 34 Algemene aanduidingsregels

34.1 Aardkundig waardevol gebied
34.1.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - aardkundig waardevol gebied’ verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden.
 • f. Het verwijderen van paden en onverharde wegen.

34.1.2 Uitzonderingen

Het in lid 34.1.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

34.1.3 Toelaatbaarheid

De in lid 34.1.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aardkundige waarden.

34.2 Behoud en herstel van watersystemen
34.2.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - behoud en herstel van watersystemen', zijn de gronden tevens bestemd voor de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen.

34.2.2 Verbod

Het is ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - behoud en herstel van watersystemen', verboden werken of werkzaamheden uit te voeren of bebouwing te realiseren als gevolg waarvan het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen, waaronder:

 • a. stedelijke, agrarische en/of recreatieve ontwikkelingen, in het bijzonder wat betreft de daarmee verband houdende bebouwing;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m², anders dan een bouwwerk;
 • c. het ophogen van gronden.

34.2.3 Toelaatbaarheid

De in lid 34.2.2 b en c genoemde werkzaamheden zijn slechts toegestaan nadat het betrokken waterschapsbestuur is gehoord.

34.3 Cultuurhistorisch waardevol gebied
34.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied’ verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het permanent omzetten van grasland.
 • h. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².
 • j. Het aanplanten van bomen in beekdalen.

34.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 34.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

34.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 34.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden.

34.4 Ecologische hoofdstructuur
34.4.1 Bescherming ecologische hoofdstuctuur

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische hoofstructuur' zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

34.4.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische hoofstructuur' verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen aan andere oppervlakteverhardingen.
 • b. Het verbreden, graven, uitdiepen en/of verleggen van waterlopen.
 • c. Het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren.
 • d. Het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
 • e. Het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders.
 • f. Het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben.

34.4.3 Uitzonderingen omgevingsvergunning

Het in lid 34.4.2 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van geringe en/of ondergeschikte betekenis zijn waardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

34.4.4 Toelaatbaarheid

De in lid 34.4.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de ecologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad in verband waarmee advies is verkregen van een daartoe bevoegd deskundige.

34.5 Ecologische verbindingszone
34.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - ecologische verbindingszone’ verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld;
 • c. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;
 • d. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergings-capaciteit van) oppervlaktewateren;
 • e. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m²;
 • f. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.

34.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 34.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaats vinden.

34.5.3 Toelaatbaarheid

De in lid 34.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige waarden.

34.6 Geluidzone - luchtvaart
34.6.1 geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke’ gelden, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:

 • a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
  • 1. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van invulling van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing;
  • 2. nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan, voor zover die dienen ter vervanging van op dezelfde locatie reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige bebouwing.
 • b. Vervangende nieuwbouw:
  • 1. vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan.

34.7 Groenblauwe mantel
34.7.1 Bescherming groenblauwe mantel

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

34.8 Luchtvaartverkeerzones
34.8.1 Funnel
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - funnel 3' zijn mede bestemd voor het beschermingsgebied van in- en uitvliegfunnel van vliegtuigen.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 40 m + NAP.

34.8.2 IHCS - zone
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ihcs-zone', zijn mede bestemd voor het beschermingsgebied van in- en uitvliegfunnel van vliegtuigen.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 64 m + NAP.

34.8.3 ILS - zone
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 5’, ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 6’ en ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 7’ zijn mede bestemd voor een obstakelvrije ruimte ten behoeve van de vliegveiligheid van het nabijgelegen luchtvaartterrein.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan:
  • 1. 58,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 5’;
  • 2. 68,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 6’;
  • 3. 78,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 7’;
 • c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder b, mits de functie van de ILS-zone niet onevenredig wordt aangetast. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij het Ministerie van Defensie.

34.8.4 Radarverstoringsgebied
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied’ zijn mede bestemd voor een onverstoorde instandhouding van het radarverstoringsgebied.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 65 m + NAP.
 • c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder b, mits de functie van het radarverstoringsgebied niet onevenredig wordt aangetast. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij het Ministerie van Defensie.

34.9 Reserveringsgebied waterberging

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - reserveringsgebied waterberging’ zijn mede bestemd voor het behoud van het waterbergend vermogen van het reserveringsgebied. Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - reserveringsgebied waterberging’ kan geen omgevingsvergunning verleend worden voor het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,5 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie.

34.10 Veiligheidszone - lpg
34.10.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ is geen nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, toegestaan.

34.10.2 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaald in lid 34.10.1, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van het betreffende vulpunt voor lpg, de veiligheid van personen en goederen is afgewogen en het groepsrisico is verantwoord.
 • b. Er wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk deskundige.

Artikel 35 Algemene afwijkingsregels

35.1 Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van de regels en toestaan dat:

 • a. het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • b. bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. de maximum bouwhoogte van gebouwen wordt overschreden ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtbehandelingsapparatuur, liftopbouwen en lichtkappen, mits:
  • 1. over een oppervlakte van maximaal 50 m²;
  • 2. hoogte maximaal 25% boven toegestane bouwhoogte betreffend gebouw;
  • 3. hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
   • kunstwerken maximaal 15 m;
   • zend-, ontvang- en/of sirenemasten maximaal 40 m;
   • overige maximaal 10 m;
 • d. nutsvoorzieningen worden opgericht, zoals transformatorhuisjes en gemaalgebouwtjes met:
  • 1. oppervlakte maximaal 50 m²;
  • 2. hoogte maximaal 3,50 m;
 • e. straatmeubilair wordt geplaatst, met:
  • 1. oppervlakte maximaal 5 m²;
  • 2. hoogte maximaal 2,50 m;
 • f. ontmoetingsplekken worden geplaatst, met:
  • 1. oppervlakte maximaal 25 m²;
  • 2. hoogte maximaal 3 m;
 • g. de onder a tot en met g genoemde afwijkingen kunnen uitsluitend worden verleend mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de woonsituatie;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de verkeersveiligheid.

Artikel 36 Overige regels

36.1 Algemene nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 37 Overgangsrecht

37.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

37.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

37.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan c.q. de voorheen geldende beheersverordening kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 38 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Mill Centrum'.