direct naar inhoud van Regels
Plan: Stratum buiten de Ring II 2016
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80262-0301

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Stratum buiten de Ring II 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0772.80262-0301 van de gemeente Eindhoven.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3 aan-huis-verbonden-beroep

een vrij beroep, dat in of bij een woongebouw wordt uitgeoefend, waarbij het woongebouw in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Hieronder wordt tevens verstaan het enkel uitoefenen van een administratie ten behoeve van een bedrijf alsmede detailhandel via internet zonder opslag en/of verkoop aan huis, dat in of bij een woongebouw wordt uitgevoerd.

Onder vrije beroepen worden verstaan: (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, sociaal-maatschappelijke, kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen.

1.4 aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.5 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft..

1.7 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.8 bedrijfsvloeroppervlak

de totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de verkoopvloeroppervlakte, opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.9 beperkt kwetsbaar object
 • a. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting en met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;
 • b. bedrijfswoningen, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting;
 • c. kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een bevi- inrichting;
 • d. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
 • e. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen;
 • f. objecten die met het onder a. tot en met e. genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin meestal aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;
 • g. objecten met hoge infrastructurele waarde, waaronder in ieder geval telefoon- en elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.
1.10 geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.11 geluidzoneringsplichtige inrichting

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.12 gevaarlijke stoffen

gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag (overslag e.d.), risico's met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit.

1.13 GR (groepsrisico)

een maat voor de kans, dat door een ramp bij een activiteit met gevaarlijke stoffen of met een vliegtuig, een (grote) groep mensen, die niet rechtstreeks bij de activiteit betrokken is, tegelijkertijd omkomt. Het GR kan toenemen door uitbreiding van risicovolle activiteiten enerzijds en door het verhogen van de personendichtheid anderzijds.

1.14 hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.15 kwetsbaar object
 • a. woningen, niet zijnde:
  • 1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting en met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;
  • 2. bedrijfswoningen;
 • b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren:
  • 1. (psychiatrische) ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
  • 2. scholen;
  • 3. sociale werkplaatsen, of;
  • 4. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
 • c. gebouwen waarin meestal grote aantallen personen (> 50 pers.) gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
  • 1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting of;
  • 2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting, en winkels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd en voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting;
 • d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting.
1.16 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of hersteld, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.17 bestaande situatie

bij bouwwerken: legale bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van het bestemmingsplan, dan wel bouwwerken zoals die mogen worden gebouwd krachtens een vergunning;

bij gebruik: legaal gebruik van grond en opstallen zoals aanwezig tijdens de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.18 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.19 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.20 bijgebouw

een op zichzelf staand al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.21 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.22 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.23 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.24 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.

1.25 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.26 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.27 buitenschoolse opvang (BSO)

het in georganiseerd verband opvangen van meer dan 6 kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, in de middagpauze en tijdens schoolvakanties.

1.28 café

horeca, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, uitsluitend of overwegend gericht op het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.

1.29 cafetaria/snackbar/afhaalservice

een bedrijf gericht op het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide kleine etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak-alcoholische en niet-alcoholische dranken.

1.30 coffeeshop

een bedrijf gericht op het verstrekken van niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met eventueel als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid, en van verdovende en/of hallucinerende stoffen.

1.31 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of gebied.

1.32 dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

1.33 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen en leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt mede begrepen grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum, internetwinkel/webwinkel, afhaalpunten en supermarkt.

1.34 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van diensten aan derden, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen kapperszaken, belwinkels, internetcafé, schoonheidsinstituten, fotostudio´s en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting.

1.35 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.36 eengezinswoningen

als type eengezinswoning wordt beschouwd: elke woning welke tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.

1.37 erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal.

1.38 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.39 gebruiken

het gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken.

1.40 geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

1.41 hoofdgebouw

een gebouw dat, op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt.

1.42 horeca

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.

1.43 kantoor

een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen.

1.44 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend (niet zijnde prostitutie).

1.45 koffie-/theehuis

een bedrijf gericht op het verstrekken van zwak-alcoholische en niet-alcoholische dranken, met als nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren.

1.46 kunstobject

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten.

1.47 kunstwerk

bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.

1.48 kwetsbaar object
 • a. woningen, niet zijnde:
  • 1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting en met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;
  • 2. bedrijfswoningen;
 • b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren:
  • 1. (psychiatrische) ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
  • 2. scholen;
  • 3. sociale werkplaatsen, of;
  • 4. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
 • c. gebouwen waarin meestal grote aantallen personen (> 50 pers.) gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
  • 1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting of;
  • 2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting, en winkels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd en voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting;
 • d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen, voor zover zij niet behoren tot een Bevi-inrichting.
1.49 lijst van bedrijfsactiviteiten

de bedrijvenlijst ontleend aan de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de VNG zoals deze gold ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan en opgenomen in Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels.

1.50 lijst van horeca-activiteiten

lijst met een onderverdeling van horeca-activiteiten naar de mate van mogelijke overlast voor de omgeving zoals opgenomen in Bijlage 4 Lijst van horeca-activiteiten behorende bij deze regels;

1.51 lunchroom

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide kleine etenswaren en niet-alcoholische dranken.

1.52 maatschappelijke voorzieningen

educatieve, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie, wooneenheden voor beschermd en/of verzorgd wonen en daarbij behorende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening en openbaar bestuur. Onder maatschappelijke voorzieningen zijn tevens begrepen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

1.53 Nota Parkeernormen 2016

parkeernormen vastgesteld op 17 mei 2016, gepubliceerd en in werking getreden op 10 juni 2016.

1.54 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van algemeen nut in ruime zin zoals: voorzieningen / installaties ten behoeve van gas, water en elektriciteit, signaalverdeling, telecommunicatieverkeer, waterzuivering, waterbeheersing, waterhuishouding, vuil- en afvalverwerking, compostering, wijkverwarming, milieuvoorzieningen e.d.

1.55 peil

0.30 m' boven de kruin van de weg.

1.56 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of hersteld, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.57 restaurant

een bedrijf uitsluitend gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken.

1.58 risicovolle inrichting
 • 1. inrichtingen zoals genoemd in artikel 2 van het 'Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen)' respectievelijk artikel 1b van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van de regels);
 • 2. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage I van de regeling provinciale risicokaart (van de regels) of onder het Registratiebesluit Externe Veiligheid;
 • 3. inrichtingen met toxische gassen;
 • 4. inrichtingen met een brandbaar tot vloeistof verdicht gas met een inhoud van meer dan 1m3.
1.59 supermarkt

een zelfbedieningszaak met overwegend levensmiddelen.

1.60 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.61 uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.62 verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.

1.63 voorgevel

de naar de weg of aan het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft van meer dan één naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel, de gevel die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.64 water

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.

1.65 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit (zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten, sloten, greppels en vijvers, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen etc.).

1.66 winkel

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel.

1.67 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Een woonwagen wordt niet tot een woning gerekend.

1.68 woongebouw

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, liftopbouwen, installatieruimten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 ondergeschikte bouwdelen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen wordt de overschrijding van de bouwgrens door ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, reclameaanduidingen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken e.d. buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van de bouwgrens niet meer dan 1 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bedrijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorieën 1 en 2 zoals genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten die als Bijlage 2 onderdeel uitmaakt van de regels, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen, zelfstandige kantoren en detailhandel;
 • b. productiegebonden detailhandel deel uitmakend van bedrijven vermeld onder 1, met uitzondering van detailhandel in voedings – en genotmiddelen;

met de daarbij behorende:

 • c. erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • f. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak `worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en de aanduiding maximum bouwhoogte (m)'.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals vermeld in lid 3.1 wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bedrijfsgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1, onder a, en tevens bedrijven toestaan die niet voorkomen in de in Bijlage 2 opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten of bedrijven in een hogere categorie toestaan, mits:

 • a. het betrokken bedrijf naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven die ter plaatse zijn toegestaan, en;
 • b. het niet betreft geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen of zelfstandige kantoorvestigingen.

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsvoorzieningen;
 • b. open terreinen, waaronder begrepen parkeergelegenheid;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum bouw- en goothoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de maximum bouwhoogte 5 m is.

Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG met een doorzet van minder dan 1.000 m3 per jaar met bijbehorend Detailhandelsverkooppunt tot een maximum van 100 m2 en overige bijbehorende voorzieningen;
 • b. open terreinen, waaronder begrepen parkeergelegenheid;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4- ' is een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mogelijk met een maximale bouwhoogte van 5 m;
 • b. de maximum bouwhoogte van reclamezuilen bedraagt 15 m.

Artikel 6 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG met bijbehorend detailhandels- verkooppunt tot een maximum van 100 m2 en overige bijbehorende voorzieningen;
 • b. open terreinen, waaronder begrepen parkeergelegenheid;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4- ' is een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mogelijk met een maximale bouwhoogte van 5,5 m;
 • b. de maximum bouwhoogte van reclamezuilen bedraagt 15 m.

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Bos´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van aardkundige waarden;
 • b. duurzame instandhouding van het bos met daarop afgestemde bosbouw;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. extensief recreatief medegebruik;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);

met daarbij behorende:

 • f. paden en wegen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximum bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat voor bouwwerken voor informatievoorziening, entreevoorziening dan wel schuilvoorziening een maximum bouwhoogte geldt van 3 m.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 7.1wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks nodig is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het beoefenen van lawaaisporten;
 • c. kleinschalig kamperen, met uitzondering van kamperen in scoutingverband.
7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden ) op of in de gronden met de bestemming ´Bos` de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en rooien van bomen;
 • b. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden, en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
7.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. van ondergeschikte betekenis zijn dan wel behoren tot het normale onderhoud;
 • b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
7.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 7.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de bestemming `Bos´.

Artikel 8 Centrum

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Centrum´ aangewezen gronden zijn bestemd voor;

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. In afwijking van a. is een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • c. horeca genoemd in de `Lijst van horeca-activiteiten´ behorende tot maximaal categorie 1a en 1b, uitsluitend op de begane grond;
 • d. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instellingen, uitsluitend op de begane grond;
 • e. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • f. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, met uitzondering van de begane grond, tenzij in de bestaande situatie reeds een woning op de begane grond aanwezig is;
 • g. kantoor, uitsluitend voor zover bestaand;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot een minimale bouwhoogte van 2 m en een minimale breedte van 2 m niet worden gebouwd.

met daarbij behorende:

 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. wegen en paden;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. tuinen en erven;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • n. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • o. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum bouw- en goothoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' mag een luifel worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 5 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -2 'mag een pergola worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 4 m.
8.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten', zijn geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a t/m c, gelden die maten als maxima.

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Algemeen

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m² en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² met een maximum van 75 m², is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m² bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigd en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 2 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
8.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
8.4 Afwijken van de gebruiksregels
8.4.1 Afwijken voor een supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.1 bepaalde ten einde een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte toe te staan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. artikel 30 ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende geluidgevoelige functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

8.4.2 Afwijken voor een horecabedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1, en tevens horecabedrijven toestaan die niet worden vermeld onder categorie 1a en 1b in de `Lijst van horeca-activiteiten´ en/of worden vermeld in een hogere categorie doch die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de horecabedrijven die zijn genoemd onder categorie 1a en 1b van de `Lijst van horeca-activiteiten´.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een aanduiding 'supermarkt' op te nemen ten behoeve van de vestiging van een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende gemeentelijke detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. Artikel 30 Overige regels ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende (geluidgevoelige) functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in/aan het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Artikel 9 Cultuur en ontspanning

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. prostitutiebedrijven, niet zijnde raamprostitutiebedrijven;
 • b. woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep;

met de daarbij behorende

 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • d. tuinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen, paden, e.d.;
 • f. groen- en speelvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • i. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • j. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding `bouwvlak´ worden gebouwd;
 • b. de maximum bouw- en goothoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'.
9.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • c. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a en b, gelden die maten als maxima.

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m;
 • b. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan maximaal 1 m is.
9.3 Specifieke gebruiksregels

9.3.1 Algemeen

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m² en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² met een maximum van 75 m², is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m² bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigd en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 2 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
9.3.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 8.1 wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.

Artikel 10 Detailhandel

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. in afwijking van a. is een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • c. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van aanduiding 'dienstverlening' en uitsluitend op de begane grond;
 • d. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, met uitzondering van de begane grond, tenzij in de bestaande situatie reeds een woning op de begane grond aanwezig is;

met daarbij behorende:

 • e. wegen en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • j. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • k. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ` worden gebouwd;
 • b. de maximum bouw- en goothoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
10.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten', zijn geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a t/m c, gelden die maten als maxima.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Algemeen

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m² en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² met een maximum van 75 m², is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m² bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigd en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 2 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
10.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
10.4 Afwijken voor een supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 10.1 bepaalde ten einde een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte toe te staan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. artikel 30 Overige regels ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende geluidgevoelige functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

10.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een aanduiding 'supermarkt' op te nemen ten behoeve van de vestiging van een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende gemeentelijke detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. Artikel 30 Overige regels ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende (geluidgevoelige) functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in/aan het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Artikel 11 Dienstverlening

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Dienstverlening´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlenende bedrijven;
 • b. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' en uitsluitend op de begane grond;
 • c. in afwijking van b. is een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • d. kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • e. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, met uitzondering van de begane grond, tenzij in de bestaande situatie reeds een woning op de begane grond aanwezig is;

met daarbij behorende:

 • f. wegen en paden;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • k. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • l. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding `bouwvlak´ worden gebouwd;
 • b. de maximum bouw- en goothoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
11.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten', zijn geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 75 m2;
 • d. in afwijking van het gestelde onder sub c geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bouwperceel groter dan 750 m² maximaal 10 % van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • f. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a t/m e, gelden die maten als maxima.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
11.3 Specifieke gebruiksregels

11.3.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
11.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

11.4 Afwijken voor een supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 11.1 bepaalde ten einde een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte toe te staan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. artikel 30 ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende geluidgevoelige functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

11.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een aanduiding 'supermarkt' op te nemen ten behoeve van de vestiging van een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende gemeentelijke detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. Artikel 30 Overige regels ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende (geluidgevoelige) functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in/aan het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Artikel 12 Gemengd

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. in afwijking van a. is een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • c. horecabedrijven behorend tot de categorie 1a en 1b zoals genoemd in de Lijst van horeca-activiteiten die als Bijlage 4 onderdeel uitmaakt van de regels, uitsluitend op de begane grond;
 • d. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, uitsluitend op de begane grond;
 • e. bedrijven in de categorie 1 en 2, zoals genoemd in de lijst van bedrijfsactiviteiten die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de regels, uitsluitend op de begane grond;
 • f. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • g. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, met uitzondering van de begane grond, tenzij in de bestaande situatie reeds een woning op de begane grond aanwezig is;

met de daarbij behorende:

 • h. paden;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • m. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

met dien verstande dat:

 • n. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • o. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
12.3 Specifieke gebruiksregels
12.3.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
12.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

12.4 Afwijken voor een supermarkt

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 12.1 bepaalde ten einde een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte toe te staan, onder de volgende voorwaarden:

 • d. een supermarkt moet passen binnen het geldende detaihandelsbeleid;
 • e. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • f. artikel 30 ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • g. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende geluidgevoelige functies;
 • h. indien nodig dienen op het terrein en in het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
12.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een aanduiding 'supermarkt' op te nemen ten behoeve van de vestiging van een supermarkt met een oppervlakte van meer dan 800 m2 verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat:

 • a. een supermarkt moet passen binnen het geldende gemeentelijke detaihandelsbeleid;
 • b. er dient sprake te zijn van een goede verkeersontsluiting;
 • c. Artikel 30 Overige regels ten aanzien van de parkeereisen is overeenkomstig van toepassing;
 • d. uit akoestische onderzoek moet blijken dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor de omliggende (geluidgevoelige) functies;
 • e. indien nodig dienen op het terrein en in/aan het gebouw maatregelen te worden getroffen om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Artikel 13 Groen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Groen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. paden;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • f. kunstobjecten;
 • g. zend-/ontvangstinstallatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

met daarbij behorende:

 • h. verhardingen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte is 4;
 • b. in afwijking van het gestelde onder a. bedraagt de maximum bouwhoogte van een zend-/ontvangstinstallatie de hoogte zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.

Artikel 14 Horeca

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Horeca´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daarbij behorende:

 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • j. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • k. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
14.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten', zijn geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 75 m2;
 • d. in afwijking van het gestelde onder sub c geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bouwperceel groter dan 750 m² maximaal 10 % van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • f. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a t/m e, gelden die maten als maxima.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f. genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
14.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 14.1 en tevens horecabedrijven toestaan die niet worden vermeld onder categorie 1a en 1b in de in Bijlage 4 opgenomen `Lijst van horeca-activiteiten´ en/of worden vermeld in een hogere categorie doch die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de horecabedrijven die zijn genoemd onder die categorie van voornoemde `Lijst van horeca-activiteiten´.

Artikel 15 Kantoor

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Kantoor´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, met uitzondering van de begane grond, tenzij in de bestaande situatie reeds een woning op de begane grond aanwezig is;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. tuinen, erven en terreinen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • h. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • i. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • j. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m);
 • c. indien op de verbeelding de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- monument' is opgenomen, bedraagt de goot- en bouwhoogte als bestaand.
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
15.3.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 16 Maatschappelijk

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Maatschappelijk´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daarbij behorende:

met dien verstande dat:

 • i. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • j. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep bij een woning niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'.
 • c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-monument' geldt dat goot- en bouwhoogte als bestaand.
16.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' en de aanduiding 'specifieke vorm van wonen 3' zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 75 m2 met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing (inclusief hoofdgebouw) niet meer bedraagt dan 65% van de oppervlakte van het bouwperceel; voor patiowoningen geldt in deze een percentage van 80%;
 • d. in afwijking van het gestelde onder sub 2 geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bouwperceel groter dan 750 m² maximaal 10 % van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;
 • e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de maximum bouwhoogte 4,5 m bedragen;
 • f. voor de voorgevel van de woning mag een aanbouw worden gerealiseerd tot een maximum diepte van 1,5 m en een maximum goothoogte van 3,5 m, mits tenminste 1 m tuindiepte resteert;
 • g. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a tot en met e, gelden die maten als maximum.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m mag is;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

16.3.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en

wethouders over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen van die panden

die zijn gelegen binnen de op de verbeelding aangeduide 'specifieke bouwaanduiding - monument'.

16.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 16.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a. het normale beheer en onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

16.3.3 Toelaatbaarheid

Het geheel of gedeeltelijk slopen van de bouwwerken als bedoeld in lid 16.3.1 is slechts

toelaatbaar indien de ruimtelijke en visuele karakteristiek van de gronden en de gebouwde

omgeving niet in onevenredige mate wordt aangetast.

Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Maatschappelijk - Begraafplaats´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bewaren van stoffelijke resten;
 • b. het oprichten en instandhouden van grafmonumenten
 • c. gebouwen en bouwwerken ten dienste van de begraafplaats;

met daaraan ondergeschikt:

 • a. ontsluitingswegen;
 • b. parkeervoorzieningen
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximaal 100 m² van de voor begraafplaats bestemde gronden mag worden bebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte van de gebouwen is 5 m;
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 5 m met uitzondering van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten waarvan de maximum bouwhoogte 9 m is;
 • d. het bepaalde sub c is niet van toepassing op kunstobjecten.

Artikel 18 Verkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Verkeer´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);

met de daarbij behorende:

 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer geldt een maximum bouwhoogte van 10 m.

Artikel 19 Verkeer - Garagebox

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Verkeer - Garagebox´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen voor de stalling van auto´s en andere voertuigen;

met de daarbij behorende:

19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)';
19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximum bouwhoogte van 3 m.

19.3 Specifieke gebruiksregels
19.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 19.1 wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik voor zelfstandige bewoning;
 • b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting;
 • c. het gebruik voor de uitoefening van enige tak van handel.

Artikel 20 Verkeer - Verblijfsgebied

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Verkeer - Verblijfsgebied´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten;
 • b. pleinen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, geldt een maximum bouwhoogte van 4 m.

Artikel 21 Water

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Water´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. alle oppervlaktewateren, zoals kanalen, rivieren, beken en andere waterlopen, alsmede sloten, greppels, (infiltratie)vijvers ook als deze incidenteel of structureel droogvallen;
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishouding;

met de daarbij behorende:

 • d. andere voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximum bouwhoogte van 4 m.

21.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 21.1 wordt in ieder geval gerekend het opslaan, storten of bergen van voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliën en soortgelijke producten, behoudens voor zover zulks nodig is voor het op de bestemming gerichte gebruik.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.4.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden) op of in de gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het dempen van water;
 • b. het vergraven van oevers;
 • c. het verleggen van water;
 • d. het herprofileren van waterlopen.
21.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 21.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. de aanleg van ecologische oevers betreft;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
21.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 21.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot de waterkwantiteit en de waterkwaliteit.

21.4.4 Advies

Burgemeester en wethouders verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden slechts nadat advies is ingewonnen bij de waterbeheerder met betrekking tot de vraag of door de ingreep het waterhuishoudkundig belang niet onevenredig wordt aangetast.

Artikel 22 Wonen - 1

22.1 Bestemmingsomschrijving
22.1.1 Bestemming

De voor `Wonen - 1´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep;
 • b. wonen in de vorm van onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur), uitsluitend voor zover dit een bestaande situatie is;
 • c. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' en uitsluitend op de begane grond;
 • d. bedrijven in de categorie 1 en 2 , uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' en uitsluitend op de begane grond;
 • e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' en uitsluitend op de begane grond;
 • f. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' en uitsluitend op de begane grond;
 • g. kantoor uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' en uitsluitend op de begane grond;
 • h. gemengd, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' en uitsluitend op de begane grond, en met dien verstande dat binnen 'gemengd' uitsluitend detailhandel, dienstverlening, bedrijven in de categorie 1 en 2 en maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan;
 • i. horecabedrijven in de categorie 1a, 1b, 2a en 2b, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'café';
 • j. praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktrijkruimte';
 • k. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen;
 • l. met de daarbij behorende:
 • m. tuinen en erven;
 • n. parkeervoorzieningen, paden e.d;
 • o. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • p. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • q. met dien verstande dat:
 • r. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • s. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
22.2 Bouwregels
22.2.1 hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduidingen 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'maximum bouwhoogte (m)'. Voor zover de bestaande situatie hoger is dan het bepaalde op de verbeelding, gelden die maten als maximum;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een onderdoorgang aanwezig te zijn met een minimale breedte van 2,5 m en een minimale hoogte van 2,5 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- monument' geldt een goot- en bouwhoogte als bestaand;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorie' geldt een goot- en bouwhoogte als bestaand;
 • f. voor zover de bestaande situatie ter plaatse van de aanduding 'bedrijf' groter is dan het bepaalde onder a. tot en met c. gelden die maten als maximum.

22.2.2 Dakopbouw of uitbreiding hoofdgebouw

In afwijking van lid 22.2.1 sub b mag een dakopbouw of uitbreiding van het hoofdgebouw, niet zijnde een patiowoning en/of een bungalow, worden gebouwd, waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

 • a. de uitbreiding uitsluitend aan de achterzijde van de woning wordt geplaatst;
 • b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 0,5 m is en
 • c. de hoogte tussen de nok van de hoofdmassa en de uitbreiding verticaal gemeten minstens 0,5 m is.

22.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 meter;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 75 m2 met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing (inclusief hoofdgebouw) niet meer bedraagt dan 65% van de oppervlakte van het bouwperceel; voor patiowoningen geldt in deze een percentage van 80%;
 • c. in afwijking van het gestelde onder sub b geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bouwperceel groter dan 750 m² maximaal 10 % van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;
 • d. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • e. In afwijking van het gestelde onder sub d bedraagt de maximale bouwhoogte de hoogte zoals aangegeven is ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
 • f. voor de voorgevel van de woning mag een aanbouw worden gerealiseerd tot een maximale diepte van 1,5 m en een goothoogte van maximaal 3,5 m, mits tenminste 1 m tuindiepte resteert;
 • g. voor zover de bestaande situatie groter is dan het bepaalde onder a t/m f, gelden die maten als maximum.

22.2.4 Specifieke bouwregels bijgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geldt dat:

 • a. bijgebouwen uitlsuitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de maximale goothoogte van een bijgebouw bedraagt 3 m;
 • c. de maximale bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt 4,5 m.

22.2.5 Opbouw bungalow/patiowoning

Een opbouw op een bungalow/patiowoning dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • a. de opbouw wordt geplaatst op het hoofdgebouw, en;
 • b. het bruto vloeroppervlak mag maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak van de begane grond van de bungalow/patiowoningen bedragen.
22.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden voor zover minimaal 3 m achter de feitelijke voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan zijn gelegen wanneer de zijzijde aan openbaar toegankelijk gebied grenst; in andere gevallen geldt een afstand van minimaal 1 m;
 • b. de maximum bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen is 2 m;
 • c. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
22.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken voor wat betreft
de maximale goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien dat wenselijk is uit een oogpunt van een goede constructieve en/of bouwkundige aansluiting van het bijbehorende bouwwerk bij de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw;

22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Algemeen

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.

22.4.2 Praktijkruimte

Ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' is een praktijkruimte toegestaan ten behoeve van:

 • a. dienstverlenende bedrijven;
 • b. bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 3 Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • c. sociaal-medische, medische en/of sociaal-culturele voorzieningen.

22.4.3 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
22.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen binnen de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' een woning toevoegen, met dien verstande dat:

 • a. de voorgevelrooilijn van de woning in lijn met de voorgevelrooilijn van de naastgelegen woningen moet worden geplaatst;
 • b. de woning voldoet aan de eisen van de Wet geluidhinder;
 • c. de goothoogte maximaal 6 m bedraagt;
 • d. de bouwhoogte maximaal 10 m bedraagt.

Artikel 23 Wonen - 2

23.1 Bestemmingsomschrijving
23.1.1 Bestemming

De voor `Wonen - 2´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. parkeervoorzieningen, paden e.d ;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • g. een woning niet mag worden gesplitst in twee of meerdere woningen;
 • h. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan -huis-verbonden-beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
23.2 Bouwregels
23.2.1 hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;

b. hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangeduide "bouwvlak" worden gebouwd, met dien verstande dat op het achterste deel van ieder bouwperceel maximaal één vrijstaand bijgebouw mag worden gerealiseerd met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale bouwhoogte van 3 m;

c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m.Voor zover de bestaande situatie hoger is dan 10 m, geldt die maat als maximum;

d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3.50 m. Voor zover de bestaande situatie hoger is dan 3.50 m, geldt die maat als maximum;

e. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;

f. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen.

23.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken voor wat betreft
de maximum goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien dat wenselijk is uit een oogpunt van een goede constructieve en/of bouwkundige aansluiting van het bijbehorende bouwwerk bij de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.

23.4 Specifieke gebruiksregels
23.4.1 Algemeen

Het gebruik van een gedeelte van de woning voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m2 met een maximum van 75 m2, is toegestaan mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • d. het niet betreft vervaardiging van voedsel;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één persoon, die tevens in het pand woonachtig is, mag worden uitgeoefend;
 • f. de bedrijfsactiviteiten vallen onder de in Bijlage 3 opgenomen 'Lijst van bedrijfsactiviteiten bij wonen' behorende tot de categorie 1, alsmede voor zover het bedrijfsactiviteiten betreft die niet in deze lijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als genoemd in deze lijst;
 • g. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen betreffen die niet vallen onder de sub f genoemde lijst, maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten als bedoeld onder sub f.
23.4.2 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur), tenzij sprake is van een bestaande situatie;
 • b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
23.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden
23.5.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders buiten het bouwvlak de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en rooien van bomen;
 • b. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden, en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen (al dan niet tijdelijk) voorzover het gaat om meer dan 10% van de gronden van het bouwperceel buiten het op de verbeelding aangeduide 'bouwvlak';
 • c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
23.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 23.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. noodzakelijk zijn in verband met het op het behoud van het groene karakter gerichte beheer of gebruik van de gronden;

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

23.5.3 Toelaatbaarheid

De in lid 23.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het groene karakter van het plandeel met de bestemming 'Wonen - 2'.

Artikel 24 Waarde - Archeologie

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie (hoge archeologische verwachting) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Bouwverbod

Op of in de voor 'Waarde - Archeologie-hoge archeologische verwachting' aangewezen gronden is het niet toegestaan om te bouwen, met uitzondering van:

 • a. het bebouwen van gronden waarbij minder dan 100 m2 van de grond wordt geroerd ;
 • b. het bebouwen van gronden waarbij werkzaamheden plaatsvinden tot een maximale diepte van 0,5 m onder maaiveld.
24.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2.1 voor het bouwen van gebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen alsmede bouwwerken geen gebouwen zijnde mits:

 • a. dit in overeenstemming is met de ter plaatse geldende bestemming, en;
 • b. archeologisch advies is ingewonnen bij de gemeentelijke archeoloog, en/of;
 • c. met een archeologisch onderzoek is aangetoond dat met de oprichting van het bouwwerk waarvoor ontheffing wordt gevraagd geen onevenredige verstoring plaatsvindt van de archeologische waarden. Als het oprichten van het bouwwerk waarvoor ontheffing wordt gevraagd, kan leiden tot onevenredige verstoring van archeologische waarden, dan worden aan de ontheffing de volgende voorschriften verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, en/of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, en/of;

3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 0,5 m onder maaiveld over een oppervlakte van 100 m2 of meer:

 • a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het aanleggen van drainage, diepwoelen, mengen van grond, diepploegen en ontginnen;
 • b. het verlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • c. het graven, verbreden, verdiepen en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • e. het rooien en vellen van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • f. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe gerekend wordt boomteelt en graszodenteelt;
 • g. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • h. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse (infrastructurele) leidingen en daarmee verband houdende constructies;
 • i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;
 • j. het slopen van gebouwen en het verwijderen van funderingen waarbij grondroering plaatsvindt;
 • k. het aanbrengen van verhardingen.
24.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 24.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. van ondergeschikte betekenis zijn dan wel behoren tot het normale onderhoud;
 • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.
24.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als vermeld in lid 24.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden dan wel door de daarvan, hetzij direct hetzij indirect, te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de archeologische waarden ontstaan of kunnen ontstaan en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet gekomen kan worden;
 • b. Indien het niet mogelijk is om de middels archeologisch vooronderzoek vastgestelde aanwezige archeologische waarden geheel of gedeeltelijk ter plekke te behouden, wordt aan de aanlegvergunning het voorschrift gebonden dat voorafgaand aan het uitvoeren van de werken en/of werkzaamheden een archeologische opgraving of een archeologische begeleiding zal plaatsvinden;
 • c. Alvorens een vergunning wordt verleend, wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijke archeoloog.

Artikel 25 Waarde - Cultuurhistorie

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en het bevorderen van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het aangewezen gebied en de bebouwing daarin.

25.2 Bouwregels

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bestaande voorgevelrooilijnen mogen niet worden overschreden;
 • b. de bestaande goot- en bouwhoogte mogen niet wordt overschreden;
 • c. van de bestaande dakvorm, dakhelling en nokrichting van gebouwen mag niet worden afgeweken.
25.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke opzet van het gebied en ter waarborging van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, nadere eisen stellen aan het materiaalgebruik voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede aan de situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

25.4 Afwijken van de bouwregels
25.4.1 Afwijken bouwen in voorgevelrooilijn

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid.25.2 onder a voor het bouwen van de voorgevel van een hoofdgebouw maximaal 1 meter voor of 1 meter achter de voorgevelrooilijn, mits de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit niet onevenredig worden aangetast.

25.4.2 Afwijken bestaande goot- en bouwhoogte

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid.25.2 onder b voor het bouwen van een hogere goothoogte tot maximaal 6 meter of voor het bouwen van een hogere nokhoogte tot maximaal 10 meter, mits de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit niet onevenredig worden aangetast.

25.4.3 Afwijken bestaande afdekking gebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid.25.2 onder c ten behoeve van het wijzigen van de afdekking van een hoofdgebouw met een andere nokrichting en kapvorm dan bestaand, mits de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit niet onevenredig worden aangetast.

25.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.5.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ) op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het slopen van bouwwerken;
 • b. straten, wegen, pleinen, bomen en erfafscheidingen, niet zijnde bouwwerken, te wijzigen;
 • c. verhardingen aan te brengen, behoudens toegangspaden.
25.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 25.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale beheer en onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • c. waarvoor ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend.
25.5.3 Toelaatbaarheid

De in lid 25.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend als de cultuurhistorische waarden dan wel de ruimtelijke en visuele karakteristiek van de gronden en de gebouwde omgeving niet in onevenredige mate worden aangetast.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 26 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

27.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming

Al dan niet in afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels van Hoofdstuk 2 wordt ter plaatse van een functie-aanduiding het gebruik van gronden en opstallen in overeenstemming met die functieaanduiding aangemerkt als gebruik overeenkomstig die bestemming.

Artikel 28 Algemene afwijkingsregels

28.1 Binnenplans afwijken

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10 % van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' c.q 'bijgebouwen' worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 m, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte van erfafscheidingen 2 m is;
 • d. de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten 20 m is.
28.2 Algemene afwijkingsregels ten behoeve van duurzame energie

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de regels met het oog op de realisering van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en/of het opwekken van duurzame energie tot maximaal 100 m2 (bvo) en een bouwhoogte van maximaal 3 m, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;
 • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' wordt overschreden met maximaal 20 cm ten behoeve van gevelisolatie om energie te besparen.

Artikel 29 Algemene aanduidingsregels

29.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Binnen de aanduiding "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied" zijn onderminderd het elders in dit bepaalde, de regels van de provinciale milieuverordening van toepassing.

29.2 Milieuzone - boringsvrije zone

Binnen de aanduiding "milieuzone - boringsvrije zone" zijn onverminderd het elders in dit bepaalde, de regels van de provinciale milieuverordening van toepassing.

29.3 Veiligheidzone - lpg

Binnen de aanduiding 'Veiligheidzone - lpg' zijn geen nieuwe beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten toegestaan.

29.4 Veiligheidszone - barim
29.4.1 veiligheidszone - barim

Binnen de aanduiding 'Veiligheidszone - barim' zijn geen nieuwe beperkt kwestbare en kwetsbare objecten toegestaan.

29.4.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.4.1 mits:

 • a. het een beperkt kwetsbaar object betreft, en;
 • b. deze niet ligt binnen de afstand genoemd in onderstaande tabel, in de kolom "beperkt kwetsbaar". Deze afstand wordt gemeten vanaf het gasdrukmeet- en regelstation, en:
 • c. de belangen en de veiligheid van het gasdrukmeet- en regelstation niet worden geschaad, en;
 • d. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
Categorie indeling   Opstellingswijze   Beperkt kwetsbare objecten  
B   Kast   2 meter  
B   (semi-) ondergronds station   2 meter  
B   kaststation   4 meter  
B   open opstelling/ vrijstaand gebouw   4 meter  

Artikel 30 Overige regels

30.1 Parkeereis
 • a. Bij de afgifte van een omgevingsvergunning wordt het aantal te realiseren parkeerplaatsen bepaald conform de 'Nota Parkeernormen 2016';
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a, mag getoetst worden aan nieuwe dan wel gewijzigde parkeernormen, als deze in werking zijn getreden en leiden tot een lagere parkeernorm.

30.2 Afwijken van parkeereis

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.1 indien:

 • a. uit een parkeeronderzoek blijkt dat meer of minder parkeerplaatsen noodzakelijk zijn;
 • b. het voldoen aan de in lid 30.1 genoemde parkeernormen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of voor zover op andere wijze in de nodige parkeerplaatsen wordt voorzien.

30.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning nadere eisen stellen ten aanzien van de maatvoering van de parkeervoorzieningen, zoals bedoeld in lid 30.1 indien dit, gelet op de feitelijke omstandigheden, noodzakelijk is.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 31 Overgangsrecht

31.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
31.2 Afwijken

burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 31.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 31.1 met maximaal 10%.

31.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 31.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

31.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

31.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 31.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

31.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 31.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

31.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 31.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 32 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Stratum buiten de Ring II 2016.