direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 16 Maatschappelijk

 

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen;

 2. bedrijven genoemd in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorie 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle bedrijven, uitsluitend ter plaase van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2', met inbegrip van opslag en uitstalling;

 3. productiegebonden detailhandel ten dienste van de bedrijven zoals genoemd onder b, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;

 4. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’;

 5. een flexlogiesgebouw, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – flexlogiescomplex’;

 6. een postbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – postbedrijf’;

 7. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;

 8. tuinen, erven en verhardingen;

 9. voorzieningen voor verkeer en verblijf;

 10. parkeervoorzieningen;

 11. groenvoorzieningen;

 12. speelvoorzieningen;

 13. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 

alsmede voor:

 1. de instandhouding en bescherming van rijksmonumenten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - rijksmonument’;

 2. de instandhouding en bescherming van gemeentelijke monumenten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument’.

 

16.2 Bouwregels

 

16.2.1 Algemeen

Het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 

16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

De bouwgrens mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon en/of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m.

 2. Een erker mag uit maximaal 1 bouwlaag bestaan.

 3. De breedte van de overschrijding mag in totaal niet meer dan de helft van de breedte van het hoofdgebouw bedragen.

 4. De afstand tot de bestemmingsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m.

 1. De voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak of op een afstand van maximaal 3 m daarachter. Deze bepaling geldt niet ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2'.

 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 

16.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 1. Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan één per bedrijf bedragen.

 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 

16.2.4 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ gebouwd worden.

 2. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd; indien de afstand op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan minder dan 3 m bedraagt, mag deze bestaande afstand als minimaal aan te houden afstand worden aangehouden.

 3. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 50 m².

 4. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

 5. Met betrekking tot de bouwhoogte geldt het volgende:

 1. Van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m, behoudens het bepaalde onder 2 en 3 hierna.

 2. Indien aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd in de perceelsgrens, mag de bouwhoogte in de perceelsgrens niet meer bedragen dan 3 m en van daaraf in gelijke mate met de afstand tot de perceelsgrens toenemen tot niet meer dan 5,5 m, behoudens het hierna onder 3 bepaalde.

 3. Indien aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan weerszijden van de perceelsgrens aaneengesloten wordt gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m.

 

16.2.5 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 1. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd bij vrijstaande/niet inpandige bedrijfswoningen.

 2. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ gebouwd worden.

 3. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd; indien de afstand op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan minder dan 3 m bedraagt, mag deze bestaande afstand als minimaal aan te houden afstand worden aangehouden.

 4. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 50 m².

 5. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

 6. Met betrekking tot de bouwhoogte geldt het volgende:

 1. van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m, behoudens het bepaalde onder 2 en 3 hierna;

 2. indien aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd in de perceelsgrens, mag de bouwhoogte in de perceelsgrens niet meer bedragen dan 3 m en van daaraf in gelijke mate met de afstand tot de perceelsgrens toenemen tot niet meer dan 5,5 m, behoudens het hierna onder 3 bepaalde;

 3. indien aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan weerszijden van de perceelsgrens aaneengesloten wordt gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m.

 

16.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' worden gebouwd.

 3. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 4. De bouwhoogte van antennes en reclamemasten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' mag niet meer bedragen dan 15 m.

 5. De bouwhoogte van lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' mag niet meer bedragen dan 6 m.

 6. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 7. De gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 20 m², met dien verstande dat de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – overkapping’ volledig mogen worden bebouwd tot een maximum bouwhoogte van 4 m.

 

16.3 Nadere eisen

 1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bebouwing.

 2. De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter voorkoming van de aantasting van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en hun omgeving.

 

16.4 Specifieke gebruiksregels

Opslag en uitstalling, zoals bedoeld in artikel 16.1 sub b, zijn niet toegestaan vóór de voorgevel.

 

16.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 16.1 sub b en ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' bedrijvigheid toestaan die niet voorkomt in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten), met dien verstande dat de bedrijvigheid naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieucategorieën 1 en 2.