Plan: Binnenstad
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010001001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad.

Artikel 14 Maatschappelijk

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. Algemeen

 1. maatschappelijke voorzieningen;

 2. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 1. Ter plaatse van de betreffende aanduidingen tevens voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' voor detailhandel op de begane grond;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' voor horeca behorende tot de categorieën 1 en 2;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 7' voor horeca behorende tot de categorie 7;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'justitiële inrichting' voor een gevangenis;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'militaire zaken' voor defensiedoeleinden;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'muziektheater' voor een theater/poppodium;

 7. ter plaatse van de Grote Kerk, Kerkplein 2, voor evenementen;

 1. Met daarbij behorend(e):

 1. ondergeschikte horeca;

 2. speelvoorzieningen, waaronder kunstgrasvelden;

 3. parkeren;

 4. verkeer;

 5. nutsvoorzieningen;

 6. groen;

 7. water.

 

14.2 Bouwregels

 

14.2.1 Gebouwen

 1. Gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd.

 2. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen uitsluitend gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 3 meter.

 3. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij op de verbeelding ter plaatse door middel van een maximum bebouwingspercentage anders is aangegeven.

 4. Het aantal woningen mag niet worden vermeerderd.

 5. In afwijking van het bepaalde onder d. mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een aantal woningen worden toegevoegd zoals aangeduid.

 6. De bouw-en/of goothoogte van gebouwen mag niet meer of minder bedragen dan zoals ter plaatse van de aanduiding, 'minimale-maximale goothoogte (m)' , 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', 'maximale bouwhoogte', 'maximum bebouwingspercentage (%)' en 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven, met inachtneming van het onder g. bepaalde.

 7. Daar waar geen maximale bouwhoogte is aangegeven bij de aanduiding minimale-maximale goothoogte (m), mag de bouwhoogte maximaal 4 meter meer bedragen dan de goothoogte.

 8. Als de bestaande maatvoering afwijkt van hetgeen in deze regels is aangegeven, mag deze afwijkende maatvoering worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.

 

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. De hoogte van luifels mag maximaal 6 meter bedragen.

 2. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'justitiele inrichting' deze hoogte maximaal 5 meter mag bedragen.

 3. De hoogte van lichtmasten en van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8 meter bedragen.

 

14.2.3 Onderdoorgangen

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dienen de bestaande onderdoorgangen te worden gehandhaafd.