Plan: Binnenstad
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010001001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad.

Artikel 12 Groen

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groen, bermen, bomen, beplanting;

 2. water;

 3. parken en plantsoenen;

 4. nutsvoorzieningen;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'tuin' tevens voor tuinen;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' tevens voor horeca behorende tot categorie 1;

 7. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' tevens voor een openbare sanitaire voorziening;

 8. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' tevens voor een speelhuis;

 9. evenementen;

met daaraan ondergeschikt:

 1. verhardingen in de vorm van voet- en fietspaden;

 2. speelvoorzieningen, waaronder kunstgrasvelden;

 3. kunstobjecten (waaronder beelden).

 

12.2 Bouwregels

 

12.2.1 Gebouwen

 1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen gebouwen worden gebouwd.

 2. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 3. In afwijking van het bepaalde in lid a. mogen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' bijgebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd tot een maximum van 200 m2.

 4. De goothoogte van de bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mag maximaal 3 meter bedragen en de bouwhoogte maximaal 5 meter.

 5. De bouwhoogte van overige gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 meter, tenzij op de verbeelding anders is aangeduid.

 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. De hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen.

 2. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 3. Het bepaalde onder b. geldt niet ten aanzien van kunstobjecten en speelvoorzieningen.