Plan: Binnenstad
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010001001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad.

Artikel 8 Cultuur en ontspanning

 

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. Algemeen

 1. bioscopen en theaters;

 2. bowlingbanen;

 3. dans- en muziekscholen;

 4. bibliotheken;

 5. musea en archieven;

 6. ateliers;

 7. sauna's en wellnesscentra;

 8. sportscholen;

 9. nutsvoorzieningen;

 10. fietsenstallingen;

 11. speelvoorzieningen;

 12. en daarmee qua aard vergelijkbare instellingen.

 1. Ter plaatse van de betreffende aanduidingen tevens voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'casino' voor een casino;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'muziektheater' voor een poppodium;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' voor een ondergrondse parkeergarage;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor wonen op de verdiepingen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' voor bestaande kantoren;

 1. Op de begane grond zoals aangegeven in bijlage 2 tevens voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2' voor horeca behorende tot de categorie 2;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' voor horeca behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.

 1. Met daarbij behorend(e):

 1. ondergeschikte horeca;

 2. ondergeschikte detailhandel;

 3. parkeren;

 4. verkeer;

 5. nutsvoorzieningen;

 6. groen.

 

8.2 Bouwregels

 

8.2.1 Gebouwen

 1. Gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ worden gebouwd.

 2. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen uitsluitend gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging e.d., buiten het bouwvlak worden gebouwd tot een bouwhoogte van 3 meter.

 3. In afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' een luifel/entreepartij gerealiseerd worden.

 4. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 5. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan zoals ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)', 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en ‘maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.

 6. Het aantal woningen mag niet worden vermeerderd.

 7. Als de bestaande maatvoering afwijkt van hetgeen in deze regels is aangegeven, mag deze afwijkende maatvoering worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.

 

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. De hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen.

 2. De hoogte van luifels mag maximaal 6 meter bedragen.

 3. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen.

 4. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 

8.3 Specifieke gebruiksregels

 1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van speelautomatenhallen.

 2. De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 1. ten hoogste 5 bedden in ten hoogste 2 kamers worden gebruikt ten behoeve van de bed & breakfast;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning in gebruik houdt voor het wonen.