Plan: Binnenstad
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010001001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad.

Artikel 4 Centrum-1

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. Algemeen

Begane grond:

 1. detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen met een oppervlakte van meer dan 300 m2 bvo;

 2. dienstverlening;

 3. cultuur en ontspanning;

 4. maatschappelijke voorzieningen;

 5. horeca 1;

 6. openbare fietsenstallingen.

Verdiepingen:

 1. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 2. openbare fietsenstallingen.

 1. Op de begane grond en/of de verdiepingen zoals aangegeven in bijlage 2 tevens voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' voor horeca behorende tot de categorie 1 op de verdieping;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' voor horeca behorende tot de categorieën 1 en 2;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' voor horeca behorende tot de categorieën 1 tot en met 3;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4' voor horeca behorende tot de categorieën 1 tot en met 4;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 5' voor horeca behorende tot de categorieën 1 tot en met 5;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 6' voor horeca behorende tot categorie 6;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 7' voor horeca behorende tot categorie 7.

 1. Ter plaatse van de betreffende aanduidingen en zoals aangegeven in bijlage 4 tevens voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'atelier' voor een atelier op de verdiepingen;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' voor detailhandel op de verdiepingen;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' voor dienstverlening op de verdiepingen;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' voor kantoren;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' voor parkeergarages;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' voor detailhandel in voedings- en genotmiddelen met een oppervlakte van meer dan 300 m2;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor wonen op de begane grond, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep.

 1. Met daarbij behorend:

 1. ondergeschikte horeca;

 2. parkeren;

 3. fietsenstallingen;

 4. verkeer;

 5. nutsvoorzieningen;

 6. groen.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

 1. Het bestaande aantal bouwpercelen mag niet worden vermeerderd.

 2. Per bouwperceel is maximaal één hoofdgebouw toegestaan.

 3. Per bouwlaag is maximaal één woning toegestaan, met inachtneming van het onder d. en bepaalde.

 4. Als het bestaande aantal woningen meer is dan één per bouwlaag mag het bestaande aantal worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.

 5. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag een aantal woningen worden toegevoegd zoals aangeduid.

 6. Gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ worden gebouwd.

 7. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 8. Bij gestapelde woningen mogen geringe bouwwerken, zoals liften, entreepartijen, trapportalen en trappenhuizen, buiten het bouwvlak gesitueerd worden tot een maximum van 30 m2 en balkons tot een maximum van 10 m2 per balkon.

 9. De bouw-en/of goothoogte van gebouwen mag niet meer of minder bedragen dan zoals ter plaatse van de aanduiding, 'minimale-maximale goothoogte (m)', 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en 'maximale bouwhoogte' is aangegeven, met inachtneming van het onder j. bepaalde.

 10. Daar waar geen maximale bouwhoogte is aangegeven bij de aanduiding ''minimale-maximale goothoogte (m)', mag de bouwhoogte maximaal 4 meter meer bedragen dan de goothoogte.

 11. Voorzover in het bouwvlak geen maatvoeringsvlak is aangegeven mag maximaal één bouwlaag worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 0,30 meter boven de vloer van de eerste verdieping.

 12. Als de bestaande maatvoering afwijkt van hetgeen in deze regels is aangegeven, mag deze afwijkende maatvoering worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. De hoogte van lichtmasten en vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen.

 2. De hoogte van luifels mag maximaal 6 meter bedragen.

 3. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen.

 4. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 

4.2.3 Onderdoorgangen

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dienen de bestaande onderdoorgangen te worden gehandhaafd.

 

4.3 Specifieke gebruiksregels

 1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van hoofdgebouwen voor meer dan één woning per bouwlaag of kamerverhuur voor meer dan vier personen per bouwlaag. Indien het bestaande aantal woningen meer is dan één per bouwlaag of er is sprake van kamerverhuur voor meer dan vier personen per bouwlaag, dan mag het bestaande aantal worden gehandhaafd;

 2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in voedings- en genotmiddelen met een oppervlakte van meer dan 300 m2 tenzij de gronden ter plaatse zijn aangeduid als 'supermarkt';

 3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van speelautomatenhallen.

 1. De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 1. ten hoogste 5 bedden in ten hoogste 2 kamers worden gebruikt ten behoeve van de bed & breakfast;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning in gebruik houdt voor het wonen.

 

4.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de Grote Markt en het Van Coothplein de bestemming 'Centrum-1' wijzigen, zodanig dat een aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' wordt toegevoegd, met dien verstande dat:

 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in de omgeving aanwezige functies, waarbij in het bijzonder de woonfunctie;

 2. vestiging van de functie horeca uitsluitend op de begane grond is toegestaan;

 3. de nieuwe vestiging past binnen het vastgestelde horecabeleid;

 4. de nieuwe vestiging bij dient te dragen aan het realiseren van een evenwichtig horeca-aanbod.

 5. de nieuwe vestiging geen onevenredige publieks- en verkeersaantrekkende werking mag hebben, mede in verband met in de directe omgeving aanwezige horecavestigingen.