Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sluiskil - Zandstraat
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPSLZ01-VG99

Artikel 22 Algemene gebruiksregels

22.1 Verbod

Het is verboden gronden en bouwwerken te (laten) gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, verleende ontheffingen, verleende omgevingsvergunning of vastgestelde wijzigingen en de overige regels.

22.2 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken:
 1. als opslagplaats voor bagger en grondspecie;
 2. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen, tenzij op de verbeelding anders is bepaald;
 3. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen, tenzij op de verbeelding anders is bepaald;
 4. voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;
 5. voor de volgende leidingen:
  1. Hoogspanningsleidingen van 50 kV en hoger;
  2. Buisleidingen voor transport van brandbare gassen met een druk van 20 bar of hoger;
  3. Buisleidingen voor transport van brandbare vloeistoffen met een diameter van 4 inch en hoger;
  4. Buisleidingen voor transport van giftige stoffen;
  5. Buisleidingen met een diameter van 400 mm en hoger buiten de bebouwde kom;
  6. Buisleidingen voor transport van afvalwater met een diameter van 400 mm en hoger (hoofdleidingen van en naar de afvalwaterzuiveringinrichting).

22.3 Verder strijdig gebruik

Voorts wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:
 1. gronden of gebouwen te (laten) gebruiken als seksinrichting of daarmee vergelijkbare gebruiksvormen;
 2. kampeermiddelen te (laten) gebruiken voor permanente bewoning;
 3. het gebruik van woningen als recreatiewoningen, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
 4. gronden of gebouwen te (laten) gebruiken ten behoeve van de opslag van vuurwerk (voor zover dit de vergunningplichtige hoeveelheid tussen de 1.000 kg en de 10.000 kg betreft) onder de bestemmingen Centrum (C) Detailhandel (DH).

22.4 Geen strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:
 1. vormen van gebruik als bedoeld in artikel 22 lid 2 , die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de bestemmingsomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt, mits, wat het bepaalde in artikel 22 lid 2 sub b en artikel 22 lid 2 sub c betreft, niet buiten het bouwvlak en mits, wat het bepaalde in artikel 22 lid 2 sub b betreft, niet met een stapelhoogte van meer dan 1,50 meter met uitzondering van agrarische productopslag;
 2. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming(en);
 3. het uitoefenen van detailhandel voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de regels toegestaan, waaronder mede wordt verstaan detailhandel van in hoofdzaak eigen producten in gebouwen tot een oppervlakte van 100 vierkante meter ter plaatse van bestaande agrarische bedrijven;
 4. de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op het bij een woning behorend erf;
 5. gebruik dat plaatsvindt krachtens een verleende ontheffing of omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels, of een vastgesteld wijzigingsplan;
 6. gebruik als bedoeld in artikel 22 lid 3 sub c voor zover dat plaatsvindt krachtens een vergunning gebruiksverordening tweede woningen Terneuzen.