Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sluiskil - Zandstraat
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPSLZ01-VG99

Artikel 19 Waterstaat - Waterkering (WS-WK)

19.1 Bestemmingsomschrijving

19.1.1 Bestemming

De op de verbeelding voor Waterstaat - Waterkering (WS-WK) aangewezen gronden zijn, naast de andere voor deze gronden geldende bestemmingen, bestemd als:
 1. ter plaatse van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering (WS-WK): de waterkering en waterbeheersing door dijken, kaden, waterlopen met bijbehorende keurzone: kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone;
 2. andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering en de waterbeheersing;
met daaraan ondergeschikt:
 1.  verkeersdoeleinden;
met inachtneming van het volgende:
 1. in geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel voor de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

19.1.2 Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in artikel 19 lid 1.1 genoemde bestemmingen worden opgericht:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19.2 Bouwregels

19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van gebouwen ten behoeve van de in artikel 19 lid 1 bedoelde gronden mag ten hoogst 10 meter bedragen;
 2. de oppervlakte van een gebouw mag ten hoogste 25 vierkante meter bedragen.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de in artikel 19 lid 1 bedoelde gronden mag voor waterbeheersing en scheepvaartbegeleiding ten hoogste 10 meter bedragen;
 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in artikel 19 lid 1 bedoelde gronden mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 3. de hoogte van terreinafscheiding mag voor de rooilijn ten hoogste 1 meter en achter de rooilijn ten hoogste 2 meter bedragen.

19.3 Afwijken van de bouwregels

19.3.1 Afwijken

Het college is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 19 lid 2 met dien verstande dat alleen afgeweken wordt indien daardoor het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad.

19.3.2 Advies

Alvorens met een omgevingsvergunning van de regels af te wijken, als bedoeld in artikel 19 lid 3.1 wint het college schriftelijk advies in van de beheerder van de waterkering.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

19.4.1 Uitvoeren van werken of werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering als bedoeld in artikel 19 lid 1.1 zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, en aanleggen, vergraven of verruimen van sloten, vijvers en andere wateren;
 2. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 3. het planten van bomen;
 4. het rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;
 5. het verlagen van het waterpeil;
 6. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 7. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden die de belangen van de Waterstaat - Waterkering in het terrein kunnen aantasten en die niet kunnen worden gerekend tot het normale gebruik of onderhoud van het terrein.

19.4.2 Uitzonderingen

Het verbod zoals in artikel 19 lid 4.1 bedoeld is niet van toepassing op:
  1. werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  2. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanleg-, of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden;
  3. het verrichten van waterstaattechnisch onderzoek door de waterstaatdeskundige;
 1. evenmin van toepassing wanneer op de betrokken locatie:
  1. blijkens waterstaattechnisch onderzoek geen waterstaatsbelangen in het geding zijn;
  2. wel aanwezige belangen in voldoende mate zijn zeker gesteld.

19.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden, zoals in artikel 19 lid 4.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de belangen van de Waterstaat - Waterkering niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

19.4.4 Adviesprocedure

19.4.5 Advies

Alvorens over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de waterkering.