Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sluiskil - Zandstraat
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPSLZ01-VG99

Artikel 17 Leiding - Gas (L-G)

17.1 Bestemmingsomschrijving

17.1.1 Bestemming

De op de verbeelding voor Leiding - Gas (L-G) aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (hoofdbestemmingen), tevens bestemd voor:
 1. ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding - Gas alsmede ter plaatse van de gronden binnen 4 meter, gerekend vanuit het middelpunt van de leidingen: een gasleiding met een zone van 8 meter breed;
met inachtneming van het volgende:
 1. in geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel voor de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

17.1.2 toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in artikel 17 lid 1.1 genoemde bestemmingen worden opgericht:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2 Bouwregels

17.2.1 Gebouwen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (hoofdbestemming) mogen op de in artikel 17 lid 1  bedoelde gronden geen gebouwen worden gebouwd. 

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in artikel 17 lid 1  bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van deze dubbelbestemming worden gebouwd.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17 lid 2  en toestaan dat de in andere, voor deze gronden geldende bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

17.4.1 Uitvoeren van werken of werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas als bedoeld onder artikel 17 lid 1.1 sub a  zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, en aanleggen, vergraven of verruimen van sloten, vijvers en andere wateren;
 2. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 3. het planten van bomen;
 4. het rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;
 5. het verlagen van het waterpeil;
 6. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 7. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden die de leiding aan kunnen tasten en die niet gerekend kunnen worden tot het normale gebruik of onderhoud van het terrein.

17.4.2 Uitzonderingen

Het verbod zoals in artikel 17 lid 4.1 bedoeld is niet van toepassing op:
 1. werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 2. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanleg- of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden;
 3. het verrichten van onderhoud en onderzoek door de leidingbeheerder.

17.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden, zoals in artikel 17 lid 4.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de belangen van de gasleiding niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

17.4.4 Adviesprocedure

Alvorens over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.