direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen - A1
Plan: uitbreidingen Sloten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0653.BPL2010220002-VG03

Artikel 14 Wonen - A1

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - A1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;

met de daarbij behorende:

 • b. tuinen, erven en verhardingen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan;
 • b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
 • c. de goothoogte bedraagt maximaal 4 m;
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 m;
 • e. de dakhelling bedraagt niet minder dan 20° en niet meer dan 60°.
14.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. de goothoogte van niet-vrijstaande gebouwen mag niet meer bedragen dan de goothoogte van het binnen het bouwvlak gelegen gebouw, waaraan het gebouwd wordt;
 • b. de goothoogte van vrijstaande gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • d. de goot- en bouwhoogte van overkappingen mogen niet meer bedragen dan 3,5 m;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag maximaal 60 m2 bedragen, met een maximum van 30% van de gronden buiten het bouwvlak.
14.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 m, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van masten, niet zijnde antennemasten, en palen maximaal 6 m bedraagt.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 • c. het gebruik van woningen in combinatie met ruimten voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief niet-vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m2;
 • d. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 • e. het gebruik van een hoofdgebouw voor recreatieve bewoning;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bed and breakfast.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
14.4.1 Omgevingsvergunning bed and breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 14.3. onder f. teneinde gebruik van gronden en bouwwerken voor bed and breakfast toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. vestiging moet plaatsvinden binnen bestaande bebouwing, en mag uitsluitend in het hoofdgebouw worden gerealiseerd; er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
 • b. er mogen maximaal 3 slaapkamers gerealiseerd worden;
 • c. er mag geen keukenblok in de kamers worden gemaakt;
 • d. het parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
 • e. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging;
 • f. de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie in de directe omgeving.