direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen
Plan: Snel en Polanen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0632.SnelenPolanen-bVA1

Artikel 14 Wonen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. aan huis verbonden beroepen;
 • d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeren;
 • e. ontsluitingsverharding;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" op de beganegrondlaag tevens voor overheids-, medische, onderwijs-, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke en vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen en sportieve recreatievoorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "gemengd" tevens voor bedrijfsactiviteiten in categorie 1 zoals genoemd in bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen' en kantoren op de beganegrondlaag en praktijkruimten en administratieve ruimten op de verdiepingen behorende bij de op de beganegrondlaag gevestigde bedrijfsactiviteiten tot een oppervlakte van 50% van de vloeroppervlakte van de gehele woning;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "detailhandel" uitsluitend voor detailhandel en horeca in categorie 2, 3 en 4 op de beganegrondlaag tot maximaal het bestaande bedrijfsoppervlak waarbij tevens het bestaande aantal vestigingen niet mag worden vergroot;
 • i. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf" tevens voor bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen.

14.2 Bouwregels

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. het hoofdgebouw (de woning) uitsluitend binnen de aangegeven bouwvlakken mag worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" de voorgevel van de woning dient te worden gebouwd;
 • c. binnen de bestemming geen nieuwe woningen mogen worden toegevoegd;
 • d. de goothoogte en de hoogte van hoofdgebouwen niet meer mogen bedragen dan de bestaande hoogte;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" een doorgang onbebouwd dient te blijven ten behoeve van de openbare weg;
 • f. ten aanzien van erfbebouwing het bepaalde in artikel 18 van toepassing is;
 • g. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan:
  • 1. voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerf 1 m en op het zij- en achtererf 2 m;
  • 2. 6 m voor palen en vlaggenmasten;
  • 3. voor het overige 1 m op het voorerf en 3 m op het zij- en achtererf.

14.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2voor:

 • a. het verhogen van de maximale goothoogte en hoogte met ten hoogste 1,5 m ten behoeve van een dakopbouw mits:
  • 1. het bestaande stedenbouwkundig gevelbeeld niet onevenredig wordt verstoord;
  • 2. binnen één bouwblok en/of bij een identieke woning in een vergelijkbare situatie voor een vergelijkbare bouwwerk een bouwvergunning/omgevingsvergunning is verleend (trendsetter) en de bouw om ruimtelijke reden aanvaardbaar is.
 • b. het verhogen van de maximale goothoogte en hoogte van het hoofdgebouw, danwel de dakopbouw met ten hoogste 3,0 m, mits het bouwwerk past binnen het vastgestelde stedenbouwkundig beleid met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden van woningen, zoals opgenomen in de afzonderlijke bijlage "Quickscan dakopbouwen Snel en Polanen" d.d. 20 augustus 2004 en het raadsbesluit ter zake van 26 mei 2005.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven. Dit betekent, dat ten behoeven van een aan huis verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een woning mag worden gebruikt, een en ander met een maximum van 50 m²;
 • b. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat, in geval van bedrijfsactiviteiten, slechts aan het vestigen van ambachtelijke bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijfsactiviteiten in categorie 1 zoals genoemd in Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen medewerking wordt verleend;
 • c. de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen;
 • e. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

14.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 14.1 op percelen met de aanduiding "karakteristiek" voor het gebruik van de gehele begane grond van een woning voor een aan huis verbonden beroep, waarbij tevens detailhandel is toegestaan behorend bij het aan huis verbonden beroep, indien dit noodzakelijk is voor het behoud van deze cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
 • b. lid 14.4 voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. de activiteiten aan de woonfunctie geen afbreuk mogen doen en dienen daaraan ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven. Dit betekent, dat ten behoeven van een aan huis verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een woning mag worden gebruikt, een en ander met een maximum van 50 m²;
  • 2. de activiteiten geen hinder mogen opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat, in geval van bedrijfsactiviteiten, slechts aan het vestigen van ambachtelijke bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 zoals genoemd in Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen medewerking wordt verleend;
  • 3. de activiteiten zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
  • 4. de activiteiten geen detailhandel mogen betreffen;
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 4 is detailhandel door middel van internet toegestaan, met uitzondering van het afhalen van goederen door personen die goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik, verhuur of aanwending;
  • 6. de activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.
 • c. lid 14.4 onder a voor een beroep aan huis maximaal 100 m² mag worden gebruikt wanneer het perceel groter is dan 500 m².

14.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 10.3 van deze regels en het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming van de gronden bedoeld in lid 14.1 onder f, g en/of h te wijzigen door het verwijderen van de bedoelde aanduiding op de plankaart, indien de desbetreffende functie ter plaatse blijvend is beëindigd.