direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen - Uit te werken 2
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 27 Wonen - Uit te werken 2

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Uit te werken - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden, met inbegrip van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • b. verkeers- en parkeervoorzieningen;
 • c. groen- en speelvoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen
 • e. bij een woongebied behorende voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • f. gebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. erven en tuinen;
 • i. wegen, paden en verblijfsruimten;
 • j. overige werken, geen bouwwerk zijnde.

27.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de onderstaande uitwerkingsregels, de in dit artikel opgenomen regels alsmede van de overige regels van dit plan:

 • a. op de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf is het bepaalde in Artikel 24, leden 24.3.1 en 24.3.2 van overeenkomstige toepassing;
 • b. ten aanzien van de parkeernormering moet worden uitgegaan van voldoende parkeergelegenheid, gebaseerd op de op het moment van uitwerking actuele, relevante parkeernormen volgens het onafhankelijke kennisplatform CROW;
 • c. het oprichten van woningen en andere geluidsgevoelige functies is slechts toegestaan indien de woningen en/of gebouwen voorzien zijn van een dove gevel, tenzij:
  • 1. de woningen en/of gebouwen voldoen aan een door het bevoegd gezag vastgestelde hogere grenswaarde, of
  • 2. de woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
 • d. de plaatsing van woonwagens is uitgesloten;
 • e. indien bij uitwerking bestaand een bepaalde oppervlakte aan open water redelijkerwijs niet kan worden gehandhaafd, dient elders binnen de bestemming minimaal dezelfde oppervlakte aan oppervlakte water nieuw te worden aangelegd.

27.3 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de uitgewerkte bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

27.3.1 Algemeen
 • a. het bestemmingsvlak mag voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • b. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen'.

27.3.2 Ten aanzien van woningen
 • a. hoofdgebouwen mogen uit maximaal 3 bouwlagen bestaan;
 • b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. indien een hoofdgebouw wordt voorzien van een kap mag de goothoogte van dat hoofdgebouw maximaal 6 m bedragen.

27.3.3 Ten aanzien van overige bouwwerken
 • d. op het bouwen aan, op of bij woningen dient in het uitwerkingsplan het bepaalde in Artikel 24, leden 24.2.2 t/m 24.2.4 van overeenkomstige toepassing te worden verklaard;
 • e. voor andere bouwwerken dan behorende tot de woonfunctie geldt dat:
  • 1. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
  • 2. overkappingen niet zijn toegestaan;
  • 3. de bouwhoogte maximaal mag bedragen:
   • 1 m voor terreinafscheidingen;
   • 5 m voor palen en masten;
   • 2 m voor overige bouwwerken.

27.3.4 Voorlopig bouwverbod en afwijking
 • a. Zo lang en voor zo ver de in lid 2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mag er niet worden gebouwd.
 • b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in sub a bedoelde bouwverbod, teneinde bebouwing toe te staan welke in overeenstemming is met een door burgemeester en wethouders opgesteld uitwerkingsplan.