direct naar inhoud van Artikel 25 Wonen - Gestapeld
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 25 Wonen - Gestapeld

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in de vorm van gestapelde woningen;
 • b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens voor:
  • 1. dienstverlening;
  • 2. horeca van categorie 1;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' tevens voor een woonzorgfunctie;

met daarbij behorende:

 • e. gebouwen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. erven en tuinen;
 • h. toegangspaden;
 • i. parkeervoorzieningen op eigen terrein.

25.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

25.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. De hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' dan wel ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangeduid.

25.2.2 Bijgebouwen, aanbouwen, overkappingen
 • a. Bij ieder hoofdgebouw zijn buiten het bouwvlak aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan;
 • b. de diepte van aanbouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mag maximaal 50 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 3,5 m bedragen.

25.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 3 m voor pergola's;
  • 2. maximaal 2 m voor erfafscheidingen voorzover gelegen achter (het verlengde van de) de voorgevel;
  • 3. maximaal 1 m voor overige erfafscheidingen;
  • 4. maximaal 2 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. van balkons aan het hoofdgebouw mag:
  • 1. de diepte uit de betreffende gevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1,5 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van de balkonafscheiding niet meer dan 1,2 m bedragen;
 • c. van privacyschermen op dakterrassen en balkons mag:
  • 1. de diepte uit de betreffende gevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van de terrasafscheidingen niet meer dan 1,8 m bedragen.

25.3 Specifieke gebruiksregels

25.3.1 Beroep aan huis

In of bij een woning is de uitoefening van een beroep aan huis toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de voor de beroepsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag niet meer dan 30 % van de totale vloeroppervlakte met een maximum van 50 m² per woning bedragen;
 • b. er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan;
 • c. detailhandel en horeca zijn niet toegestaan;
 • d. er mag geen onevenredige milieu- of verkeershinder ontstaan;
 • e. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;
 • f. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer.

25.3.2 Bedrijf aan huis

In of bij een woning is de vestiging van een bedrijf aan huis toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. uitsluitend bedrijfsactiviteiten, behorende tot categorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (zie Bijlage 1) zijn toegestaan;
 • b. de index voor verkeersaantrekkende werking in de Richtafstandenlijsten voor milieubelastende activiteiten mag niet hoger zijn dan 1P of 1G (potentieel geringe verkeersaantrekkende werking voor personen- en goederenvervoer);
 • c. horeca- of detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan;
 • d. een seksinrichting, porno- of escortbedrijf is niet toegestaan;
 • e. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van een bedrijf aan huis, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte bedoeld voor beroep aan huis (zie 25.3.1) mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 50 m²;
 • f. op erven en tuinen is buitenopslag van goederen ten behoeve van het bedrijf niet toegestaan;
 • g. het bedrijf mag niet leiden tot vergroting van de parkeerdruk, tenzij hierin op eigen terrein volledig kan worden voorzien;
 • h. vanwege de bedrijfsactiviteiten mogen geen parkeerplaatsen op eigen terrein verloren gaan;
 • i. behoudens vervoersbewegingen mogen geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning plaatsvinden;
 • j. de bedrijfsactiviteit moet hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden;
 • k. het aanbrengen van reclamevoorwerpen (zoals lichtbakken) is niet toegestaan, met uitzondering van een naambordje van ten hoogste 0,16 m² (40x40 cm);
 • l. de bedrijfsactiviteit mag slechts worden uitgevoerd door de bewoner(s) van de woning;
 • m. de omvang van de voor de woonfunctie beschikbaar blijvende bergruimte moet voldoen aan het Bouwbesluit 2003.