direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - 1
Plan: Afrikaanderwijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1029Afrkndrwijk-oh01

Artikel 20 Wonen - 1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. al dan niet gestapelde woningen, plat afgedekt (met de daarbij behorende inpandige bergingen / garageboxen);
 • b. nutsvoorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "bibliotheek", tevens voor een bibliotheek op de begane grond (hoek Paul Krugerstraat / Bloemfonteinstraat);
 • d. ter plaatse van de aanduiding "horeca", tevens voor horeca op de begane grond (Afrikaanderplein 7; Hilledijk 105, 155; Joubertstraat 74; Martinus Steijnstraat 8, Paul Krugerstraat 101, 250, Tweebosstraat 33, 116A);
 • e. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk", tevens voor maatschappelijke voorzieningen op de onderste 2 bouwlagen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "onderwijs", tevens voor onderwijs op de begane grond;
 • g. ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding overkraging", tevens voor een overkraging;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", tevens voor een onderdoorgang;
 • i. "Waarde - Archeologie", voor zover de gronden mede als zodanig aangewezen;
 • j. "Waterstaat - Waterkering" , voor zover de gronden mede als zodanig zijn aangewezen.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de voor ''Wonen - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

20.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor resp. "Waarde - Archeologie" resp. "Waterstaat - Waterkering" is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

20.2.3 Bebouwingsnormen
 • a. gebouwen dienen plat te worden afgedekt;
 • b. erfafscheidingen mogen niet hoger worden dan 2 meter.
 • c. het maximum aantal bouwlagen zoals vermeld op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • d. nutsvoorzieningen - uitsluitend inpandig - mogen per bestemmingsvlak niet meer dan 80 m3innemen.

20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten, t.w. kleine kantoren, maatschappelijke voorzieningen (niet geluidsgevoelig), alsmede bedrijven t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.

20.3.2 Verbod geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen

Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan.

20.4 Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.3.1 terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.